Vilka nämnder hanterar kansliet?

Svensk Försäkrings Nämnder (kansliet) administrerar:

Målsättningen för nämnderna är att verka för hög kvalitet i verksamheten och ett högt förtroende för nämnderna. Vidare eftersträvas en enhetlig praxis och god efterlevnad samt rättssäkerhet för den försäkrade.

Nämnder för alternativ tvistlösning

Två av Svensk Försäkrings frivilliga nämnder - Personförsäkringsnämnden och Nämnden för Rättsskyddsfrågor - är sedan den 25 januari 2016 godkända av Kammarkollegiet och registrerade som nämnder för alternativ tvistlösning vid konsumenttvister.

EU-kommissionen arbetar aktivt för att förbättra konsumenternas situation på den inre marknaden. Som ett led i detta arbete antogs 2013 nya EU-regler om tvistlösning utanför domstol vid tvister mellan en konsument och en näringsidkare vid tillhandahållande av varor och tjänster. Samtidigt antogs nya regler även om tvistlösning online vid konsumenttvister genom en plattform som styrs av EU-kommissionen. Konsumenttvistutredningen presenterade det svenska genomförandet av lagstiftningen i juni 2014 och lagen klubbades i november 2015 och trädde ikraft från årsskiftet 2015/2016. Läs mer om alternativ tvistlösning hos Kammarkollegiet.

Utöver Svensk Försäkrings två frivilliga nämnder så finns det ytterligare nämnder som är godkända och registrerade hos Kammarkollegiet. Det är Allmänna reklamationsnämndenSveriges Advokatsamfunds KonsumenttvistnämndSveriges Begravningsbyråers Förbunds ReklamationsnämndFastighetsmarknadens reklamationsnämnd FRN, och Trafikskadenämnden.

Kontakt med kansliet

Telefon: 08 - 522 787 20

Våra telefontider:

Måndag 09.00-10.00

Tisdag-fredag 09.00-11.00 

Fax: 08 - 522 787 30

Adress:

Svensk Försäkrings Nämnder

Box 24067

104 50 STOCKHOLM

Adress för paketleverans:

Svensk Försäkring

Godsmottagningen

Banérgatan 30

115 23 STOCKHOLM

E-post: För att skicka e-post till oss använder du länken Kontakta oss längst ner på sidan.

Personuppgifter

Information om behandling av personuppgifter

Du kan genom att klicka på länkarna nedan hitta information som beskriver den behandling av personuppgifter som bedrivs av Svensk Försäkrings Nämnders kansli (kansliet), som är en del av Svensk Försäkring Administration AB (SFAB), som sker inom ramen för respektive nämnds/prövningsförfarandes ändamål och verksamhet.

Nämnder/prövningsförfarande som kansliet hanterar

Personförsäkringsnämnden

Nämnden för Rättsskyddsfrågor

Ombudskostnadsnämnden

Ansvarsförsäkringens Personskadenämnd

Prövning av ombuds lämplighet

Skattenämnden

Övrigt

Hemsidan/extranätet

Kansliets e-postlåda

 

Hur du tar tillvara dina rättigheter

Hur kan jag få utdrag över, rätta, radera, begränsa etc. mina uppgifter?

Gällande lagstiftning ger dig rättigheter för att du ska ha kontroll över den behandling som sker av dina personuppgifter hos en personuppgiftsansvarig. Den personuppgiftsansvarige är ansvarig för att dina uppgifter behandlas på rätt sätt och ska se till att du kan tillvarata dina rättigheter. 

De rättigheter som kan komma ifråga är följande:

  • Rätt till tillgång till personuppgifter (registerutdrag) där du kan få reda på om vi behandlar dina personuppgifter och om så är fallet vilka uppgifter det gäller.
  • Rätt till rättelse av felaktiga eller ofullständiga uppgifter.
  • Rätt till radering av uppgifter under särskilda förhållanden exempelvis när det inte finns något skäl eller rättslig grund för behandlingen, eller att det är olagligt, att behandla uppgifterna vidare. Om behandlingen är nödvändig för att kansliet ska uppfylla en rättslig förpliktelse (bokföring, skatteregler etc.) eller för att utföra en uppgift av allmänt intresse är behandlingen ändå tillåten.
  • Rätt till begränsning av behandlingen vid ifrågasättande av uppgifternas korrekthet, vid ifrågasättande av lagligheten och likande situationer. Begränsningen kan gälla under en tidsperiod för att utföra en utredning om rätta förhållanden eller avse lagring av uppgifter som borde raderas men som den registrerade anser sig behöva för att ta tillvara sin rätt.
  • Rätt till dataportabilitet som innebär en rätt för registrerad att själv få ut eller få överfört till annan personuppgiftsansvarig, de uppgifter som den registrerade själv har tillhandahållit. Denna rätt gäller endast uppgifter där den rättsliga grunden för behandlingen är samtycke eller avtal. Den rätt gäller inte vid behandling som är ett led i utförandet av en uppgift av allmänt intresse.
  • Rätt att göra invändningar, av skäl som hänför sig till den registrerades specifika situation, mot behandling av personuppgifter avseende honom eller henne som grundar sig på uppgift av allmänt intresse eller intresseavvägning. Den personuppgiftsansvarige får inte längre behandla personuppgifterna såvida denne inte kan påvisa tvingande berättigade skäl för behandlingen som väger tyngre än den registrerades intressen, rättigheter och friheter eller om det sker för fastställande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk. Om en registrerad invänder mot behandling enligt denna rätt ska kansliet inte anses ha berättigade skäl att fortsätta behandlingen.

Den som önskar upplysning om vilka personuppgifter som behandlas kan efter skriftlig undertecknad ansökan få sådan information samt begära rättelse av felaktiga uppgifter. 

Om du tycker att någon uppgift om dig är fel kontakta Svensk Försäkrings Nämnder enligt följande:

Svensk Försäkrings Nämnder

Box 24067

104 50 Stockholm

Dataskyddsombud

Du kontaktar Svensk Försäkrings Nämnders dataskyddsombud enligt följande: dso@forsakringsnamnder.se

Klagomål

Vill du klaga på hur Svensk Försäkrings Nämnder hanterar dina personuppgifter kan du vända dig till Integritetsskyddsmyndigheten. Det går bra att e-posta Integritetsskyddsmyndigheten på: imy@imy.se

Rätt att återkalla samtycke

Du har alltid rätt att återkalla ett lämnat samtycke till behandling av dina personuppgifter. Ett återkallande innebär att prövningen i nämnden avbryts då det är en förutsättning för att prövning kan ske.

Frågor och svar

Du som är försäkringstagare

Kan jag vända mig till er med allmänna frågor om försäkring eller om jag söker rådgivning?

Nej. Vi får hänvisa dig till Konsumenternas Försäkringsbyrå. 

Konsumenternas Försäkringsbyrå ger privatpersoner oberoende och kostnadsfri vägledning om pension, försäkring och skadereglering men prövar inte tvister. Konsumenternas Försäkringsbyrå gör också oberoende jämförelser av privata försäkringar och tjänstepensioner. Läs mer på www.konsumenternas.se.

 

Mitt ärende gäller en ansvarsförsäkring. Vilken nämnd ska jag vända mig till?

Ärenden gällande ansvarsförsäkring prövas i Ansvarsförsäkringens Personskadenämnd.

Om du inte är nöjd med försäkringsbolagets beslut angående personskada i en ansvarsförsäkring så kontaktar du försäkringsbolaget och begär prövning i Ansvars­försäkringens Personskadenämnd. Du kan inte själv begära prövning i nämnden utan prövning görs på begäran av försäkringsbolaget innan bolaget tar beslut i ersättningsfrågan.

 

Mitt ärende gäller en egendomsskada. Vart ska jag vända mig?

Ingen av våra nämnder prövar ärenden gällande ersättning för egendomsskador. Om du inte är nöjd med försäkringsbolagets bedömning gällande skada på/förlust av egendom kan du i många fall vända dig till Allmänna reklamationsnämnden.

Mitt ärende gäller en patientskada. Vart vänder jag mig?

Om du har råkat ut för en skada i samband med vård och behandling är det Patientskadenämnden som överprövar ärendet. Läkemedelsskador prövas av Läkemedelsskadenämnden.

Mitt ärende gäller en trafikskada. Vart vänder jag mig?

Frågor gällande personskador inom trafikförsäkring kan aldrig prövas i någon av Svensk Försäkrings Nämnder.

Om du har råkat ut för en personskada i samband med trafik och det gäller en trafikförsäkring är det Trafikskadenämnden som kan pröva ditt ärende.

Sakskador orsakade i trafik prövas i regel av Allmänna reklamationsnämnden.

Frågor och svar

Du som är ombud

Jag är ombud och anställd på advokatbyrå. Vart vänder jag mig för att få mina ombudskostnader prövade?

Du som är advokat eller biträdande jurist anställd vid advokatbyrå kan få dina ombudskostnader prövade vid Ombudskostnadsnämnden

Jag är ombud men inte anställd vid advokatbyrå. Vart vänder jag mig för att få mina ombudskostnader prövade?

Du som är ombud och inte är anställd vid en advokatbyrå kan få dina ombudskostnader prövade vid Nämnden för Rättsskyddsfrågor

Frågor och svar

Personuppgifter

Vad är en personuppgift?

En personuppgift är en information som avser en viss person som är i livet och där information direkt eller indirekt gör att det går att identifiera personen.

Vad är en behandling?

All hantering av personuppgifter exempelvis insamling, registrering, bearbetning, ändring, överföring, utlämning, lagring, radering etc.

Vad är ett dataskyddsombud?

Den som behandlar personuppgifter måste i vissa fall utse ett dataskyddsombud. Ombudets roll är att kontrollera att dataskyddsförordningen följs och är också en kontaktpunkt för Integritetsskyddsmyndigheten och de personer som finns registrerade.

Vad är dataskyddsförordningen?

Dataskyddsförordningen har beslutats av EU och gäller som lag direkt och på samma sätt i alla EU:s medlemsstater. Förordningen trädde i kraft den 25 maj 2018 och ersatte personuppgiftslagen.

Vad gör en personuppgiftsansvarig?

Den personuppgiftsansvarige är ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter och ska kunna visa att behandlingen är laglig och korrekt och inte mer omfattande än nödvändigt för att nå syftet med behandlingen. Det är även den personuppgiftsansvarige som ska ge dig information om behandlingen och hur du kan tillvarata dina rättigheter etc.

Vad gör ett personuppgiftsbiträde?

Personuppgiftsbiträdet behandlar personuppgifter för en personansvarigs räkning. Ett personuppgiftsbiträde finns alltid utanför den personuppgiftsansvariges organisation.

Cookies

En cookie är en textfil som webbplatsen du besöker sparar på din dator. Cookies används på många webbplatser för att ge dig som användare tillgång till olika funktioner.

Webbplatsen använder sig av en så kallad sessionscookie för att skilja mellan olika användare på webbservern. Cookien innehåller ingen personinformation.

När formulärdata skickas skapas en sessionscookie för att indikera att formuläret verkligen skickats.

Vad är en cookie?

En cookie är en liten textfil som webbplatsen du besöker begär att spara på din dator. Det finns två typer av cookies. Den ena typen sparas mellan besöken på webbplatsen, cookien har dock ett utgångsdatum. När utgångsdatumet är passerat så raderas cookien automatiskt när du besöker webbplatsen. Den andra typen av cookies kallas sessionscookies. Denna typ existerar endast under det aktiva besöket på webbplatsen, och försvinner när användaren stänger webbläsaren.

Om du inte vill tillåta cookies på din dator så kan du ställa in detta i din webbläsare.

Mer information om cookies och elektronisk kommunikation finns på Post- och telestyrelsens webbplats.

Kan jag ta bort cookies?

Ja.
Om du vill radera cookies från din webbläsare kan du med enkelhet göra det genom att följa instruktionerna i din webbläsare. För instruktioner om hur du hanterar och raderar cookies, gå till alternativet "Hjälp" i din webbläsare.