Vad gör nämnden?

Nämnden prövar skaderegleringsfrågor som rör ersättning för personskada (skadestånd) inom ansvarsförsäkring och annan försäkring.

Nämndens syfte är att verka för en rättvis och enhetlig skadereglering oavsett vilket försäkringsbolag som har handlagt din skada.

Prövningen i nämnden görs på begäran av försäkringsbolaget innan bolaget tar beslut i ersättningsfrågan. Prövningen är kostnadsfri för den skadelidande.

Nämnden lämnar också yttranden om ersättning vid en personskada till domstolar och andra myndigheter – om dessa begär det.

Nämnden prövar inte frågan om försäkringsfall har uppkommit eller frågor om preskription.

Frågor som rör personskador som inträffat i trafiken, inom vård och behandling eller av läkemedel prövas inte. Personskador som har inträffat i trafiken prövas av Trafikskadenämnden, vårdskador prövas av Patientskadenämnden och läkemedelsskador av Läkemedelsskadenämnden.

Vem kan ansöka om prövning?

Du som skadelidande kan inte ansöka direkt till Ansvarsförsäkringens Personskadenämnd. Ansökan måste komma från ett försäkringsbolag som är anslutet till nämnden (medlemsbolag). Vilka bolag som är anslutna till nämnden kan du se här.

Om du vill att nämnden ska pröva ditt ärende ska du kontakta ditt försäkringsbolag.

Vissa ärenden är försäkringsbolaget skyldigt att låta prövas i nämnden, sk. obligatoriska ärenden. Du kan även begära hos ditt bolag att nämnden ska pröva ditt ärende om du inte är nöjd med ersättningen. Bolaget är då skyldigt att skicka in ärendet för prövning.

Vilka ärenden kan prövas?

Försäkringsbolagen är skyldiga att rådfråga nämnden i vissa typer av ersättningsfrågor. Bolaget är även skyldigt att rådfråga nämnden om du som skadelidande begär det.

Obligatoriska ärenden

Försäkringsbolagen är skyldiga att be om nämndens yttrande när det rör sig om:

  • ersättning för inkomstförlust, ersättning för lyte och men, kostnader samt olägenheter om den medicinska invaliditeten är minst 10 %,
  • om inkomstförlusten per år beräknas till lägst ett halvt basbelopp i januari skadeåret,
  • ersättning för förlust av underhåll till följd av dödsfall,
  • omprövning av livränta eller engångsbelopp i vissa fall och
  • annan fråga om den skadelidande begär det.

Undantag

Om du som skadelidande företräds av ett lämpligt ombud och du och bolaget är överens i alla ersättningsfrågor är bolaget inte skyldigt att skicka ärendet till nämnden.

Så hanteras ditt ärende

Försäkringsbolaget sammanfattar ditt ärende i en så kallad nämndpromemoria. Promemorian sänds till dig för synpunkter. Därefter skickar försäkringsbolaget hela skadeakten (det är alla originalhandlingar som tillhör ditt ärende) och nämndpromemorian till nämnden.

Handlingarna kopieras upp och ledamöterna får ta del av ditt ärende i god tid före sammanträdet för att hinna läsa in det.

Nämndens sammanträde

Under själva sammanträdet föredras ärendet muntligen och en diskussion följer. Härefter beslutar nämnden hur tvisten bör lösas. Om det finns skäl till det, kan nämnden begära att läkare uttalar sig om de medicinska frågorna. Beslutet avgörs på de handlingar som finns i skadeakten. Du har inte möjlighet att personligen få delta på sammanträdet. Nämndens beslut skrivs i form av ett rådgivande yttrande.

Nämndens sammansättning vid sammanträdet

När nämnden fattar beslut deltar:

1. en ordförande eller vice ordförande, utsedd av Svensk Försäkring. Ordföranden ska vara jurist och ha särskilda kunskaper om personskadeersättning och får inte vara anställd i något försäkringsbolag eller på annat sätt ha anknytning till försäkringsbranschen.

2. två ledamöter från försäkringsbolag, utsedda av Svensk Försäkring. Dessa ledamöter ska ha ingående erfarenheter av personskadereglering.

3. två konsumentrepresentanter, utsedda av Konsumentvägledarnas förening.

Läs mer om nämndens ledamöter i den senaste verksamhetsberättelsen.

Handläggningstid

Handläggningstiden för ett ärende i nämnden är vanligen tre - fyra månader, men ibland kan handläggningen ta längre tid.

Efter beslutet

Nämnden skickar sitt rådgivande yttrande till bolaget tillsammans med skadeakten. Försäkringsbolaget måste skicka yttrandet till dig eller ditt ombud. Efter att ha tagit del av yttrandet beslutar bolaget om och i så fall vilken ersättning du får.

Vad innebär yttrandet?

I promemorian har bolaget lämnat förslag på vilken ersättning du ska få. Nämnden är inte bunden av bolagets förslag utan kan både sänka och höja ersättningen.

Ibland anser nämnden att bolaget måste utreda mer innan de kan ta ställning. Då anges det i yttrandet och bolaget måste ofta återsända ärendet till nämnden efter vidare utredning.

En del frågor kan inte prövas av nämnden, t.ex. frågan om försäkringsfall har uppkommit eller frågor om preskription. I dessa fall lämnas inte något yttrande.

Måste försäkringsbolaget följa yttrandet?

Nämndens yttranden är endast rådgivande så försäkringsbolaget behöver inte följa nämndens beslut. Det inträffar dock mycket sällan att försäkringsbolaget inte följer yttrandet.

Om du inte är nöjd

Om du inte är nöjd med försäkringsbolagets beslut efter att nämnden har lämnat sitt yttrande kan du alltid vända dig till allmän domstol för att få prövning där. Det sker genom ansökan om stämning.

En domstol kan komma fram till en annan lösning än den som nämnden har föreslagit.

Information om hur det praktiskt går till att ansöka om stämning kan du få av tingsrätten där du bor eller här.

Tabeller m.m.

Ersättningstabeller som bygger på skadeståndsrättslig grund hittar du på Trafikskadenämndens hemsida.

Personskadekommittéens cirkulär hittar du på Svensk Försäkrings hemsida.

Frågor och svar

Hur ansöker jag om prövning i Ansvarsförsäkringens Personskadenämnd?

Du som är skadad kan inte ansöka direkt till Ansvarsförsäkringens Personskadenämnd. Ansökan måste komma från ett försäkringsbolag som är anslutet till nämnden (medlemsbolag).

Vad är en ansvarsskada?

Du kan ha rätt till ersättning (skadestånd) när någon annan är ansvarig för en personskada du råkat ut för. Om den som ska betala skadestånd har en ansvarsförsäkring – t.ex. i en hemförsäkring – övertar hans eller hennes försäkringsbolag ansvaret för ersättningen. Det förutsätter att skadan täcks av försäkringen.

Bolaget anser att jag inte har kunnat visa att det föreligger ett försäkringsfall. Kan det prövas av nämnden?

Nej. Nämnden får enligt sina stadgar inte uttala sig i frågan om ett försäkringsfall har inträffat.

Kan ärendet prövas även om försäkringsbolaget inte är anslutet till nämnden?

Nej, men bolaget kan begära om att få ansluta sig till nämnden. Beslutet tas av Svensk Försäkrings styrelse.

Hur bedöms ersättningen för ärr?

Ersättningen bedöms med ledning av Trafikskadenämndens hjälptabeller. Bedömningen görs utifrån var på kroppen ärret är beläget samt ärrets utseende. Vidare tas hänsyn till skadelidandes ålder. Läs mer om ersättning för ärr på Ärrtjänsten på Trafikskadenämndens hemsida.

 

Kan nämnden pröva frågan om preskription?

Nej. Nämnden får enligt sina stadgar inte uttala sig i fråga huruvida preskription inträtt.

Kan jag personligen delta på nämndens sammanträde för att t.ex. visa upp mina skador?

Nej. Nämndens bedömning görs enbart på de handlingar som finns i skadeakten.

Det är därför viktigt att du exempelvis ser till att invaliditetsintyg korrekt beskriver dina besvär och din funktionsnedsättning samt att de fotografier utifrån vilka ärr ska bedömas är tillräckligt skarpa och tydliga.

Kostar det något att få sitt ärende prövat i nämnden?

Nej, prövningen är kostnadsfri för den skadelidande.

Är försäkringsbolaget skyldigt att följa nämndens yttrande?

Nej. Nämndens yttrande är endast rådgivande men i de flesta fall följs yttrandet av försäkringsbolaget. Om bolaget väljer att inte följa nämndens beslut, måste de tala om det för nämnden samt förklara varför de inte följer beslutet.

Jag är skadereglerare på ett bolag. Hur får jag tillgång till nämndens blanketter?

Logga in på extranätet för att få tillgång till nämndens blanketter m.m. Loggar in gör du högst upp på sidan. Här ansöker du om inloggningsuppgifter.