Vad gör nämnden?

Är du missnöjd med försäkringsbolagets beslut i rättsskyddsfrågan kan du vända dig till Nämnden för Rättsskyddsfrågor. Prövningen är kostnadsfri.

Vad är rättsskydd? Om du hamnar i rättslig tvist med en annan person kan du få ersättning genom rättsskyddet i din försäkring. Det som ersätts är kostnaderna för att anlita ett juridiskt ombud.

På begäran av dig som försäkrad kan nämnden pröva:

 • omfattningen av rättsskyddsförsäkring,
 • fråga om ersättningsanspråk inom rättsskyddsförsäkring och ombudskostnader inom trafikförsäkring och
 • fråga om ombuds lämplighet inom rättsskyddsförsäkring och trafikförsäkring.

På begäran av ombud kan nämnden pröva:

 • fråga om ombuds arvode och övriga kostnader.

Nämnden kan inte pröva din rätt till ersättning för sakskador från din försäkring, tex. om du blivit bestulen eller fått en skada på din fastighet eller bil.

Nämnden kan även avge yttrande på begäran av domstol eller annan myndighet i frågor som rör rättsskyddsförsäkring.

Innan du ansöker

Har du fått ett slutligt beslut?

Bolaget måste ha tagit slutlig ställning i ärendet innan det kan tas upp för prövning i nämnden.

Kan mitt försäkringsbolags beslut prövas av nämnden?

Bolaget måste vara anslutet till nämnden. Läs mer om vilka bolag som är anslutna till nämnden.

Vilka ärenden kan nämnden inte pröva? 

Nämnden kan inte pröva ärendet om:
 • det har prövats av Allmänna reklamationsnämnden eller en nämnd för alternativ tvistlösning,
 • ärendet kan prövas av Ombudskostnadsnämnden eller 
 • det har varit eller är under domstolsprövning.
Nämnden får avvisa en ansökan om prövning bl.a. om:
 • du inte har varit i kontakt med ditt försäkringsbolag och försökt få ändring av beslutet eller
 • din ansökan kommer in till nämnden senare än ett år efter att du har varit i kontakt med försäkringsbolaget och försökt få ändring av beslutet.

Läs mer om avvisningsgrunderna i 5 och 13 §§ i nämndens stadgar.

Har du ett ombud?

Det finns inget krav på att du måste företrädas av ett ombud vid prövningen i Nämnden för Rättsskyddsfrågor, men om så är fallet ska du skicka med en fullmakt där det framgår vem du ska företrädas av. Det krävs inte mer än att du skriver vem som ska företräda dig och denne persons fullständiga kontaktuppgifter. Fullmakten ska vara underskriven både av dig och den du företräds av.

Skriv ut och fyll i fullmakten. Fullmakten bifogar du sedan till ansökan. Fullmakt (pdf)

Ansök här

Skicka in en ansökan

Ansökan och hanteringen av ärendet i nämnden sker på svenska språket.

För prövning krävs att du fyller i en ansökningsblankett med en kortfattad redogörelse av tvisten. Till din ansökan ska du bifoga

 • försäkringsbolagets beslut som du inte är nöjd med,
 • fullmakt om du har ett ombud (underskriven av dig) och
 • övriga handlingar av vikt för bedömningen.

När vi har registrerat din ansökan får du en bekräftelse. Har du valt digital hantering av ditt ärende kan du då följa ditt ärende genom att logga in i ärendet med BankID.

Vilken blankett ska jag välja?

Blanketten "Villkorstvist" väljer du om frågan till exempel gäller:

 • om en tvist överhuvudtaget har uppkommit,
 • att ta reda på om tvisten har samband med yrkesutövning eller inte,
 • om tvisten har samband med samboförhållande eller äktenskap,
 • om tvisten gäller dig i egenskap av ägare till en fastighet,
 • tidpunkten när tvisten startade eller
 • om du har haft ett sammanhängande försäkringsskydd i mer än två år.

Blanketten "Arvodestvist" väljer du som är ombud och vill att nämnden ska pröva den ersättning som du har begärt i arvode. Observera att du som är advokat eller biträdande jurist på advokatbyrå måste begära denna prövning i Ombudskostnadsnämnden.

Blanketten "Omprövning av beslut om ombuds lämplighet" blir aktuell om ditt ombud av försäkringsbolaget inte har bedömts vara lämplig och du vill ha beslutet omprövat. Observera att det endast är du som försäkringstagare som kan ansöka om denna prövning.

Digitala ansökningsblanketter

Du ansöker enklast via våra digitala ansökningsblanketter.

Digital ansökan - Villkorstvist

Digital ansökan - Arvodestvist

Digital ansökan - Omprövning av beslut om ombuds lämplighet

Digital hantering av ditt ärende

Skickar du in din ansökan digitalt kan du välja om du vill att ditt ärende fortsättningsvis ska hanteras digitalt. För att du ska kunna följa ditt ärende digitalt krävs att du har ett giltigt BankID.

När din ansökan är registrerad hos nämndens kansli skickas en bekräftelse till dig. Du kan sedan följa ärendet digitalt genom att logga in i ditt ärende i Mina ärenden. När du är inloggad kan du ta del av alla handlingar i ärendet, komplettera med handlingar eller skicka meddelande till nämndens kansli.

Ansökningsblanketter - post

Vill du inte göra en digital ansökan finns ansökningsblanketterna tillgängliga för nedladdning och utskrift nedan. 

Så hanteras ditt ärende

När vi har registrerat din ansökan får du en bekräftelse. Ärendet kan sedan följas digitalt efter inloggning med BankID om du har angett att du vill att handläggningen fortsättningsvis ska vara digital.

När nämnden fått din ansökan tillsammans med nödvändiga handlingar, skickas dessa till ditt försäkringsbolag. När bolaget har bemött din begäran om prövning av ärendet får du del av detta. Du får då möjlighet att lämna fler synpunkter till nämnden innan ärendet prövas och skicka med underlag som saknas. Synpunkterna ska vara skriftliga och kan lämnas digitalt genom att du loggar in i ditt ärende eller via post. Ditt försäkringsbolag får sedan i sin tur möjlighet att bemöta dina synpunkter. Skriftväxlingen pågår så länge någon av parterna har något att tillägga. Både du och försäkringsbolaget har rätt att ta del av allt som den andra parten skickar in.

Nämnden prövar ärendet på det material som parterna har skickat in. Nämndens yttrande är rådgivande och är en rekommendation till bolaget.

Vill du inte längre att vi prövar ärendet?

Du kan när som helst under handläggningen kontakta oss och meddela att du inte längre vill att vi prövar ärendet. Vi avskriver då ärendet.

Nämndens sammanträde

När skriftväxlingen mellan parterna är avslutad tas ärendet upp för prövning vid ett sammanträde. Parterna underrättas så snart ärendet är klart för avgörande, det vill säga när nämnden tagit emot alla handlingar med relevant information rörande ärendet, och får då besked om vilket datum sammanträdet kommer att hållas.

Nämndens ledamöter får ta del av handlingarna i ditt ärende i god tid före sammanträdet för att hinna läsa in det. Ärendet avgörs på de handlingar som du och försäkringsbolaget har skickat in. Nämnden gör inte någon egen utredning. Under själva sammanträdet föredras ärendet muntligen varvid en diskussion följer. Du har inte möjlighet att personligen få delta på sammanträdet. Härefter fattas beslutet som skrivs i form av ett yttrande där det står hur nämnden tycker att tvisten ska lösas. Yttrandet skickas till dig och en kopia skickas till ditt försäkringsbolag.

Hur lång tid tar det innan jag får nämndens yttrande? 

Nämnden ska i normalfallet avge ett skriftligt motiverat yttrande inom 90 kalenderdagar från det att ärendet är klart för avgörande. För mycket komplexa ärenden får nämnden besluta att förlänga den här perioden. Parterna informeras då om förlängningen och om hur lång tid det förväntas ta att avgöra ärendet.

Nämndens sammansättning vid sammanträdet

Vid nämndens sammanträde deltar:

1. en ordförande som är eller har varit ordinarie domare och som utses av Svensk Försäkring,

2. två ledamöter som:

- vid konsumenttvister representerar konsumentintresset varvid båda är utsedda av Konsumentverket och

- vid övriga tvister representerar de ersättningsberättigades intresse, varav en är utsedd av Konsumentverket och en av Företagarna samt

3. två ledamöter med stor erfarenhet av försäkring. Ledamöter som arbetar på det försäkringsbolag ärendet gäller får dock inte delta vid beslutet.

Ordföranden får bestämma om ett ärende av enkelt slag kan avgöras av ordföranden och en ledamot som avses i punkt 2 och en ledamot som avses i punkt 3. Vid konsumenttvister ska ledamoten enligt punkt 2 vara representant för konsumentintresset.

Läs mer om nämndens ledamöter i den senaste verksamhetsberättelsen.

Efter beslutet

Nämndens yttrande skickas alltid i original till dig och försäkringsbolaget får en kopia.

Har du haft digital hantering av ditt ärende är yttrandet och informationen i ärendet tillgängligt digitalt - efter inloggning - i tre månader efter sammanträdet.

Vad innebär yttrandet?

Av yttrandet framgår hur nämnden tycker att tvisten ska lösas samt en motivering till bedömningen. Om nämnden delar bolagets bedömning har du inte haft någon framgång med din överklagan. Om nämnden anser att du har rätt till ersättning rekommenderas bolaget att ändra sin tidigare bedömning.

Måste bolaget följa yttrandet?

Nämndens yttranden är bara rådgivande så försäkringsbolaget behöver inte följa beslutet. Det inträffar dock mycket sällan att försäkringsbolaget inte följer yttrandet. I sådana fall måste de informera dig och nämnden samt förklara skälen till varför de inte följer beslutet.

Om du inte är nöjd

Nämndens yttrande kan inte överklagas. Om du inte är nöjd med bedömningen kan du vända dig till allmän domstol för prövning av försäkringsbolagets beslut. Det sker genom ansökan om stämning. En domstol kan komma fram till en annan lösning än den som nämnden har föreslagit.

Upplysningar om hur det praktiskt går till att ansöka om stämning kan du få av tingsrätten där du bor eller här.

Frågor och svar

Vad är rättsskydd?

Om du hamnar i rättslig tvist med en annan person kan du få ersättning genom rättsskyddet i din försäkring, t.ex. hemförsäkring. Det som ersätts är kostnaderna för att anlita ett juridiskt ombud.

Vilken ansökningsblankett ska jag välja?

Blanketten "Villkorstvist" väljer du om frågan till exempel gäller:

 • om en tvist överhuvudtaget har uppkommit,
 • att ta reda på om tvisten har samband med yrkesutövning eller inte,
 • om tvisten har samband med samboförhållande eller äktenskap,
 • om tvisten gäller dig i egenskap av ägare till en fastighet,
 • tidpunkten när tvisten startade eller
 • om du har haft ett sammanhängande försäkringsskydd i mer än två år.

Blanketten "Arvodestvist" väljer du som är ombud och vill att nämnden ska pröva den ersättning som du har begärt i arvode.

Observera att du som är advokat eller biträdande jurist på advokatbyrå måste begära denna prövning i Ombudskostnadsnämnden.

Blanketten "Omprövning av beslut om ombuds lämplighet" blir aktuell om ditt ombud av försäkringsbolaget inte har bedömts vara lämplig och du vill ha beslutet omprövat.

Observera att det endast är du som försäkringstagare som kan ansöka om denna prövning.

Kostar det någonting att få sitt ärende prövat i Nämnden för Rättsskyddsfrågor?

Nej, prövningen i Nämnden för Rättsskyddsfrågor är kostnadsfri för dig som försäkringstagare eller ombud. 

Måste jag ha ett ombud?

Nej. Det finns inget krav på att du ska företrädas av ett ombud.

Är det ändå så att du ska företrädas av ett ombud måste du med din ansökan skicka med en fullmakt där det framgår vem du ska företrädas av. Det krävs inte mer än att du skriver vem som ska företräda dig och denne persons fullständiga kontaktuppgifter. Fullmakten ska vara underskriven både av dig och den du företräds av.

Jag vill inte att nämnden prövar mitt ärende längre. Hur gör jag då?

Du kan när som helst under handläggningen kontakta oss, skriftligen eller via telefon, och meddela att du inte längre vill att vi prövar ärendet. Vi avskriver då ärendet.

Kan jag följa mitt ärende digitalt?

Om du har ett giltigt BankID kan du följa ditt ärende digitalt.

Vad menas med att följa ärendet digitalt?

När du har ansökt om prövning via ett av ansökningsformulären på vår hemsida och har angett att du vill att handläggningen fortsättningsvis ska vara digital kan du följa ditt ärende genom att logga in med BankID.

När du har loggat in kan du ta del av information i ditt ärende. Du kan också skicka in handlingar och meddelanden i ärendet till nämndens kansli.

Så här hanteras ett ärende digitalt

1. När du har fyllt i en ansökan registreras ärendet hos nämndens kansli. En bekräftelse skickas till dig eller ditt ombud. Ärendet kan sedan följas digitalt efter inloggning med BankID.

2. Kansliet ser till att bolaget får del av ansökan och ges möjlighet att komma in med svar på denna. När svaret kommit in får du eller ditt ombud meddelande från kansliet så att du kan logga in och ta del av svaret. Även bolagets handläggare kan logga in och ta del av alla handlingar i ärendet.

När man är inloggad kan man ta del av alla handlingar i ärendet, komplettera med handlingar eller skicka meddelande till kansliet. Varje gång det kommer in kompletteringar i ärendet informerar kansliet den andra parten så man kan komma in med ytterligare komplettering, om så önskas.

3. När parterna inte har mer att tillägga sätts ärendet ut på ett sammanträde.

4. Efter nämndens sammanträde får både du eller ditt ombud och bolagets handläggare del av nämndens yttrande. Yttrandet är rådgivande för bolaget. Yttrandet och informationen i ärendet är tillgängligt digitalt - efter inloggning - i tre månader efter sammanträdet.

Prövar nämnden alla frågor som rör arvode?

Nej. Arvodesfrågor vid ostridiga försäkringsvillkor prövas av Ombudskostnadsnämnden om du är advokat eller biträdande jurist på advokatbyrå.

Är bolaget skyldigt att följa nämndens yttrande?

Nej. Yttrandet är enbart rådgivande, men bolaget följer vanligtvis yttrandet.

Är du fortfarande inte nöjd har du alltid möjlighet att vända dig till allmän domstol.

Kan ärendet prövas även om försäkringsbolaget inte är anslutet till nämnden?

Nej, men bolaget kan begära om att få ansluta sig till nämnden. Beslutet tas av Svensk Försäkrings styrelse.

Personuppgifter

Så här behandlar Nämnden för Rättsskyddsfrågor dina personuppgifter

Informationsblad i pdf-format

Personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter i Nämnden för Rättsskyddsfrågor är Svensk Försäkring, organisationsnummer 802001-1659. 

Svensk Försäkrings Nämnder (kansliet), som är en del av Svensk Försäkring Administration AB (SFAB), administrerar Svensk Försäkrings olika prövningsnämnder, bl.a. Nämnden för Rättsskyddsfrågor. Kansliet behandlar personuppgifter i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning. Reglerna är till för att skydda dig och dina uppgifter. Nedan följer närmare information om kansliets behandling av personuppgifter och hur du tillvaratar dina rättigheter.

Personuppgifter som vi behandlar om dig

För dig som sökande behandlar vi uppgifter om namn, personnummer, hemadress, telefonnummer, e-postadress, skadenummer. 

För dig som ombud behandlar vi uppgifter om namn, hemadress/arbetsplatsadress, telefonnummer. Om det är en digital hantering behandlar vi även personnummer och e-postadress. I fråga om prövning av ombuds lämplighet behandlas även lämnade referenser.

För dig som referent i ärenden rörande ombuds lämplighet behandlar vi uppgifter om namn, telefonnummer och e-postadress.

För dig som klient till ombud registrerar vi namn och skadenummer (gäller fråga om ombuds lämplighet och arvodestvist).

För dig som handläggare på försäkringsföretag behandlar vi uppgifter om namn, arbetsplatsadress och telefonnummer. Om det är en digital hantering behandlar vi även personnummer och e-postadress.

Ändamål och rättslig grund för behandlingen av dina personuppgifter

Kansliet för Nämnden för Rättsskyddsfrågor behandlar dina personuppgifter för att fullgöra nämndens uppgift enligt lag (2015:671) om alternativ tvistlösning i konsumentförhållanden. Nämnden behandlar ärenden på begäran av försäkringstagare i egenskap av konsument och inom ramen för lag och gällande försäkringsvillkor. Nämnden prövar omfattningen av rättsskyddsförsäkring och motsvarande del i trafikförsäkring, fråga om ersättningsanspråk inom rättsskyddsförsäkring och motsvarande ersättningsanspråk inom trafikförsäkring. På begäran av försäkrad prövar nämnden även fråga om ombuds lämplighet inom rättsskyddsförsäkring och trafikförsäkring. På begäran av ombud prövar nämnden även fråga om ombuds arvode och övriga kostnader.

Alla uppgifter om dig behandlas konfidentiellt. Personuppgifterna måste behandlas för att göra det möjligt för Nämnden för Rättsskyddsfrågor att i enlighet med dess stadgar lämna yttrande i ärendet samt för administration av nämndens verksamhet, till exempel fakturering och bokföring. 

Förekommer känsliga uppgifter?

Kansliet kan behöva behandla känsliga uppgifter som rör hälsa i form av journalhandlingar och intyg i de fall ärendet rör dessa frågor. Behandlingen är då nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse som åvilar den personuppgiftsansvarige.

Varför använder kansliet personnummer?

Kansliet använder personnummer för att säkerställa att rätt person får rätt information i ärendet. Personnummer används även vid identifikation via BankID i det fall sökanden/försäkringsföretaget önskar en digital hantering av ärendet. 

Varifrån inhämtas dina personuppgifter?

Uppgifterna lämnar du i första hand själv men vi behöver också hämta in uppgifter från det försäkringsföretag som är motpart i ärendet.

Vilka kan få tillgång till dina personuppgifter?

Förutom kansliets personal och SFAB som hanterar ditt ärende under behandlingen av ärendet får det försäkringsföretag som är motpart i ärendet ta del av uppgifterna. Vidare får nämndens ledamöter del av handlingarna i ärendet. 

Uppgifter gällande registrerade i vårt diariesystem kan behöva hanteras vid felsökning, förvaltning etc. Driften av diariesystemet sköts av underleverantörer till Svensk Försäkring. 

Överföring av personuppgifter till tredje land

Vi och våra leverantörer och samarbetspartners behandlar endast dina personuppgifter inom EU/EES-området.

Hur länge sparas dina personuppgifter?

Kansliet behandlar aldrig dina personuppgifter under en längre period än vad som är tillåtet enligt tillämplig lag, förordning eller praxis. I Nämnden för Rättsskyddsfrågor sparar kansliet personuppgifterna under sex månader, räknat från dagen då nämndens yttrande expedierades. 

Dina rättigheter

Gällande lagstiftning ger dig rättigheter för att du ska ha kontroll över den behandling som sker av dina personuppgifter hos en personuppgiftsansvarig. Det är den personuppgiftsansvarige som är ansvarig för att dina uppgifter behandlas på rätt sätt och som ska se till att du kan tillvarata dina rättigheter. 

Du har du rätt att få tillgång till information om vilka personuppgifter som vi behandlar om dig. Du har även rätt att begära rättelse, radering eller begränsning av dina personuppgifter eller invända mot vår behandling. I de fall behandlingen sker på den rättsliga grunden samtycke föreligger även en rätt till dataportabilitet. Det betyder att du har rätt att själv få ut eller få överfört till annan personuppgifts¬ansvarig, de uppgifter som den registrerade själv har tillhandahållit.

Den som önskar upplysning om vilka personuppgifter som behandlas kan efter skriftlig undertecknad ansökan få sådan information samt begära rättelse av felaktiga uppgifter. 

Kontaktuppgifter för personuppgiftsansvariga m.m.

Är det en uppgift som Svensk Försäkring ansvarar för kan du kontakta dem enligt följande:

Svensk Försäkring

Box 24043 

104 50 Stockholm

Om du vill utöva dina rättigheter enligt ovan eller annars vill komma i kontakt med oss med anledning av vår behandling av dina personuppgifter kan du göra detta genom att kontakta kansliet per telefon 08-522 787 20, vardagar 9.00-11.30.

Dataskyddsombud 

Du kontaktar Nämnden för Rättsskyddsfrågors dataskyddsombud enligt följande: dso@forsakringsnamnder.se

Klagomål

Vill du klaga på hur Svensk Försäkring hanterar dina personuppgifter kan du även vända dig till Datainspektionen. Det går bra att e-posta Datainspektionen på: datainspektionen@datainspektionen.se