Vad gör nämnden?

Är du missnöjd med försäkringsbolagets beslut i rättsskyddsfrågan kan du vända dig till Nämnden för Rättsskyddsfrågor. Prövningen är kostnadsfri.

Vad är rättsskydd? Om du hamnar i rättslig tvist med en annan person kan du få ersättning genom rättsskyddet i din försäkring. Det som ersätts är kostnaderna för att anlita ett juridiskt ombud.

På begäran av dig som försäkrad kan nämnden pröva:

 • omfattningen av rättsskyddsförsäkring,
 • fråga om ersättningsanspråk inom rättsskyddsförsäkring och ombudskostnader inom trafikförsäkring och
 • fråga om ombuds lämplighet inom rättsskyddsförsäkring och trafikförsäkring.

På begäran av ombud kan nämnden pröva:

 • fråga om ombuds arvode och övriga kostnader.

Nämnden kan inte pröva din rätt till ersättning för sakskador från din försäkring, tex. om du blivit bestulen eller fått en skada på din fastighet eller bil.

Nämnden kan även avge yttrande på begäran av domstol eller annan myndighet i frågor som rör rättsskyddsförsäkring.

Innan du ansöker

Har du fått ett slutligt beslut?

Bolaget måste ha tagit slutlig ställning i ärendet innan det kan tas upp för prövning i nämnden.

Kan mitt försäkringsbolags beslut prövas av nämnden?

Bolaget måste vara anslutet till nämnden. Läs mer om vilka bolag som är anslutna till nämnden.

Vilka ärenden kan nämnden inte pröva? 

Nämnden kan inte pröva ärendet om:
 • det har prövats av Allmänna reklamationsnämnden eller en nämnd för alternativ tvistlösning,
 • ärendet kan prövas av Ombudskostnadsnämnden eller 
 • det har varit eller är under domstolsprövning.
Nämnden får avvisa en ansökan om prövning bl.a. om:
 • du inte har varit i kontakt med ditt försäkringsbolag och försökt få ändring av beslutet eller
 • din ansökan kommer in till nämnden senare än ett år efter att du har varit i kontakt med försäkringsbolaget och försökt få ändring av beslutet.

Läs mer om avvisningsgrunderna i 5 och 13 §§ i nämndens stadgar.

Har du ett ombud?

Det finns inget krav på att du måste företrädas av ett ombud vid prövningen i Nämnden för Rättsskyddsfrågor, men om så är fallet ska du skicka med en fullmakt där det framgår vem du ska företrädas av. Det krävs inte mer än att du skriver vem som ska företräda dig och denne persons fullständiga kontaktuppgifter. Fullmakten ska vara underskriven av dig.

Skriv ut och fyll i fullmakten. Fullmakten bifogar du sedan till ansökan. Fullmakt (pdf)

Skicka in en ansökan

Skicka in en ansökan

Ansökan och hanteringen av ärendet i nämnden sker på svenska språket.

För prövning krävs att du fyller i en ansökningsblankett med en kortfattad redogörelse av tvisten. Till din ansökan ska du bifoga

 • försäkringsbolagets beslut som du inte är nöjd med,
 • fullmakt om du har ett ombud (underskriven av dig) och
 • övriga handlingar av vikt för bedömningen.

När vi har registrerat din ansökan får du en bekräftelse. Har du valt digital hantering av ditt ärende kan du då följa ditt ärende genom att logga in i ärendet med BankID.

Vilken blankett ska jag välja?

Blanketten "Villkorstvist" väljer du om frågan till exempel gäller:

 • om en tvist överhuvudtaget har uppkommit,
 • att ta reda på om tvisten har samband med yrkesutövning eller inte,
 • om tvisten har samband med samboförhållande eller äktenskap,
 • om tvisten gäller dig i egenskap av ägare till en fastighet,
 • tidpunkten när tvisten startade eller
 • om du har haft ett sammanhängande försäkringsskydd i mer än två år.

Blanketten "Arvodestvist" väljer du som är ombud och vill att nämnden ska pröva den ersättning som du har begärt i arvode. Observera att du som är advokat eller biträdande jurist på advokatbyrå måste begära denna prövning i Ombudskostnadsnämnden.

Blanketten "Omprövning av beslut om ombuds lämplighet" blir aktuell om ditt ombud av försäkringsbolaget inte har bedömts vara lämplig och du vill ha beslutet omprövat. Observera att det endast är du som försäkringstagare som kan ansöka om denna prövning.

Digitala ansökningsblanketter

Du ansöker enklast via våra digitala ansökningsblanketter.

OBS! Nämnden kan inte pröva din rätt till ersättning för sakskador från din försäkring, t.ex. om du blivit bestulen eller fått en skada på din fastighet eller bil.

GÖR EN DIGITAL ANSÖKAN - Villkorstvist

GÖR EN DIGITAL ANSÖKAN - Arvodestvist

GÖR EN DIGITAL ANSÖKAN - Omprövning av beslut om ombuds lämplighet

Digital hantering av ditt ärende

Skickar du in din ansökan digitalt kan du välja om du vill att ditt ärende fortsättningsvis ska hanteras digitalt. För att du ska kunna följa ditt ärende digitalt krävs att du har ett giltigt BankID.

När din ansökan är registrerad hos nämndens kansli skickas en bekräftelse till dig. Du kan sedan följa ärendet digitalt genom att logga in i ditt ärende i Mina ärenden. När du är inloggad kan du ta del av alla handlingar i ärendet, komplettera med handlingar eller skicka meddelande till nämndens kansli.

FÖLJ DITT ÄRENDE I MINA ÄRENDEN 

Ansökningsblanketter - post

Vill du inte göra en digital ansökan finns ansökningsblanketterna tillgängliga för nedladdning och utskrift nedan. 

Så hanteras ditt ärende

När vi har registrerat din ansökan får du en bekräftelse. Ärendet kan sedan följas digitalt efter inloggning med BankID om du har angett att du vill att handläggningen fortsättningsvis ska vara digital.

När nämnden fått din ansökan tillsammans med nödvändiga handlingar, skickas dessa till ditt försäkringsbolag. När bolaget har bemött din begäran om prövning av ärendet får du del av detta. Du får då möjlighet att lämna fler synpunkter till nämnden innan ärendet prövas och skicka med underlag som saknas. Synpunkterna ska vara skriftliga och kan lämnas digitalt genom att du loggar in i ditt ärende eller via post. Ditt försäkringsbolag får sedan i sin tur möjlighet att bemöta dina synpunkter. Skriftväxlingen pågår så länge någon av parterna har något att tillägga. Både du och försäkringsbolaget har rätt att ta del av allt som den andra parten skickar in.

Nämnden prövar ärendet på det material som parterna har skickat in. Nämndens yttrande är rådgivande och är en rekommendation till bolaget.

Vill du inte längre att vi prövar ärendet?

Du kan när som helst under handläggningen kontakta oss och meddela att du inte längre vill att vi prövar ärendet. Vi avskriver då ärendet.

Nämndens sammanträde

När skriftväxlingen mellan parterna är avslutad tas ärendet upp för prövning vid ett sammanträde. Parterna underrättas så snart ärendet är klart för avgörande, det vill säga när nämnden tagit emot alla handlingar med relevant information rörande ärendet, och får då besked om vilket datum sammanträdet kommer att hållas.

Nämndens ledamöter får ta del av handlingarna i ditt ärende i god tid före sammanträdet för att hinna läsa in det. Ärendet avgörs på de handlingar som du och försäkringsbolaget har skickat in. Nämnden gör inte någon egen utredning. Under själva sammanträdet föredras ärendet muntligen varvid en diskussion följer. Du har inte möjlighet att personligen få delta på sammanträdet. Härefter fattas beslutet som skrivs i form av ett yttrande där det står hur nämnden tycker att tvisten ska lösas. Efter sammanträdet får du och ditt försäkringsbolag ta del av nämndens rådgivande yttrande.

Hur lång tid tar det innan jag får nämndens yttrande? 

Nämnden ska i normalfallet avge ett skriftligt motiverat yttrande inom 90 kalenderdagar från det att ärendet är klart för avgörande. För mycket komplexa ärenden får nämnden besluta att förlänga den här perioden. Parterna informeras då om förlängningen och om hur lång tid det förväntas ta att avgöra ärendet.

Nämndens sammansättning vid sammanträdet

Vid nämndens sammanträde deltar:

1. en ordförande som är eller har varit ordinarie domare och som utses av Svensk Försäkring,

2. två ledamöter som:

- vid konsumenttvister representerar konsumentintresset varvid båda är utsedda av Konsumentverket och

- vid övriga tvister representerar de ersättningsberättigades intresse, varav en är utsedd av Konsumentverket och en av Företagarna samt

3. två ledamöter med stor erfarenhet av försäkring. Ledamöter som arbetar på det försäkringsbolag ärendet gäller får dock inte delta vid beslutet.

Ordföranden får bestämma om ett ärende av enkelt slag kan avgöras av ordföranden och en ledamot som avses i punkt 2 och en ledamot som avses i punkt 3. Vid konsumenttvister ska ledamoten enligt punkt 2 vara representant för konsumentintresset.

Läs mer om nämndens ledamöter i den senaste verksamhetsberättelsen.

Efter beslutet

Efter sammanträdet får du och ditt försäkringsbolag ta del av nämndens rådgivande yttrande.

Har du haft digital hantering av ditt ärende är yttrandet och informationen i ärendet tillgängligt digitalt - efter inloggning - i tre månader efter sammanträdet.

Vad innebär yttrandet?

Av yttrandet framgår hur nämnden tycker att tvisten ska lösas samt en motivering till bedömningen. Om nämnden delar bolagets bedömning har du inte haft någon framgång med din överklagan. Om nämnden anser att du har rätt till ersättning rekommenderas bolaget att ändra sin tidigare bedömning.

Måste bolaget följa yttrandet?

Nämndens yttranden är bara rådgivande så försäkringsbolaget behöver inte följa beslutet. Det inträffar dock mycket sällan att försäkringsbolaget inte följer yttrandet. I sådana fall måste de informera dig och nämnden samt förklara skälen till varför de inte följer beslutet.

Om du inte är nöjd

Nämndens yttrande kan inte överklagas. Om du inte är nöjd med bedömningen kan du vända dig till allmän domstol för prövning av försäkringsbolagets beslut. Det sker genom ansökan om stämning. En domstol kan komma fram till en annan lösning än den som nämnden har föreslagit.

Upplysningar om hur det praktiskt går till att ansöka om stämning kan du få av tingsrätten där du bor eller här.

Nämndens avgöranden

Här hittar du ett urval av nämndens avgöranden. Du kan sortera avgörandena efter det år beslut fattades, ämnesområden eller rubriker.

 • Alla år
 • 2021
 • 2016
 • 2015
 • 2014
 • 2013
 • 2012
 • 2011
 • 2010
 • 2009
 • 2008
 • 2007
 • Alla rubriker
 • Arvode
 • Försäkringsbehov upphört
 • Karenstid (försäkrad i en sammanhängande period om minst två år eller om försäkring fanns då händelserna eller omständigheterna till grund för anspråket inträffade.)
 • Konkurs
 • Krav på att företrädas av ombud
 • Om tvist föreligger eller inte
 • Om tvisten väsentligen grundar sig på samma händelser och omständigheter (en eller flera tvister)
 • Otydligt villkor
 • Rättsskyddets omfattning
 • Samband med äktenskapsskillnad eller samboförhållandets upphörande
 • Samband mellan yrkes-, tjänsteutövning eller annan verksamhet
 • Skattetvist
 • Tidpunkten för tvistens uppkomst
 • Tvist i annan instans än tingsrätt, hovrätt eller HD mm
 • Alla underrubriker
 • Fråga om anknytning till den försäkrades anställning, yrkes-, tjänsteutövning eller annan förvärvsverksamhet
 • Fråga om anknytning till nuvarande eller tidigare anställning, yrkes- eller tjänsteutövning etc
 • Fråga om bl a från vilken tidpunkt ersättning kan utgå ur rättsskyddsförsäkring
 • Fråga om det föreligger rättsskyddsgrundande tvist
 • Fråga om en eller flera tvister ska anses föreligga
 • Fråga om en tvist kan prövas som tvistemål
 • Fråga om ersättning för motpartskostnader efter återkallelse av talan
 • Fråga om ersättning för ombudskostnader i en arvstvist
 • Fråga om ett dotterbolags rättsskyddsförsäkring kan anses övergå till moderbolaget vid en fusion.
 • Fråga om försäkringsbehovet upphört
 • Fråga om information av försäkringsvillkor
 • Fråga om krav på att vara företrädd av ombud
 • Fråga om omfattningen av rättsskydd i samband med konkurs
 • Fråga om relevanta omständigheter inträffat sedan försäkringen trätt i kraft
 • Fråga om rättsskyddets omfattning
 • Fråga om rättsskyddets omfattning
 • Fråga om samband med äktenskapsskillnad, om tvist uppkommit tidigast ett år från överenskommelse
 • Fråga om skälighet av ombuds kostnadsanspråk
 • Fråga om tvist faller inom undantaget för tvister som rättsskyddsförsäkringen inte gäller för
 • Fråga om tvist har anknytning till anställning, yrkes- eller tjänsteutövning
 • Fråga om tvist har samband med arbete eller annan förvärvsverksamhet
 • Fråga om tvist ska anses ha uppstått och om försäkrings giltighet
 • Fråga om vid vilken tidpunkt en tvist anses uppstå
 • Från vilken tidpunkt en försäkring ska vara gällande
 • Oklart villkor i rättsskyddsförsäkring tolkas till nackdel för den part som formulerat villkoret
 • Rätt till ersättning för motpartskostnader upparbetade under tid som försäkringstagare företräddes av ombud
 • Tvist anses ha uppkommit först efter att förlikningsförslag avvisats
 • Tvist har inte samband med förvärvsverksamhet eller den försäkrade i egenskap av fastighetsägare
 • Tvist med anledning av tidigare anställd som begått brott anses som att det begåtts i tjänsten
 • Vid vilken tidpunkt tvist anses ha uppstått
2021

Krav på att företrädas av ombud

 • Yttrande 44-2021 FNR.pdf Rätt till ersättning för motpartskostnader upparbetade under tid som försäkringstagaren företräddes av ombud.

2016

Samband mellan yrkes-, tjänsteutövning eller annan verksamhet

 • 45-2015 FNR.pdf Vid ett bodelningsavtal i samband med äktenskapsskillnad tillskiftades en kvinna två fastigheter som hon ägt tillsammans med sin make. Ett par år senare gick makens företag i konkurs och konkursboet riktade krav mot kvinnan att till konkursboet betala ett visst belopp eftersom maken vid bodelningen eftergivit sin rätt till nackdel för sina borgenärer. Försäkringsbolaget nekade kvinnan att få ta sin rättsskyddsförsäkring i anspråk i tvisten eftersom de ansåg att tvisten hade samband med förvärvsverksamhet alternativt i hennes egenskap av fastighetsägare, vilket var undantaget i villkoren. Nämnden fann att dessa undantag inte var tillämpliga.

2015

Tidpunkten för tvistens uppkomst

 • 28-2015 FNR.pdf Ett par makar anlitade ett byggbolag som åtog sig att uppföra en villa genom byggentreprenad. Då makarna och bolaget inte kunde komma överens om vissa fel i entreprenaden diskuterades en förlikning. Under drygt tre månaders tid saknade makarna försäkringsskydd. Tvist ansågs i försäkringsvillkorets mening ha uppkommit då förlikningsförslag avvisats vilket ansågs ha inträffat under den period då makarna saknade försäkringsskydd.

Rättsskyddets omfattning

 • 32-2015 FNR.pdf Tvist mellan arbetsgivare och tidigare anställd rörande skadestånd med anledning av brott har bedömts vara en arbetstvist som enligt försäkringsvillkoren inte kan ersättas ur företagets rättsskyddsförsäkring.

2014

Samband med äktenskapsskillnad eller samboförhållandets upphörande

 • 26-2013 FNR.pdf Nämnden har i fråga om tvist om vårdnad har uppkommit inom ett år efter dom om äktenskapsskillnad ansett att rättsskydd bör beviljas. Nämnden har ansett att domstolens erinran om gemensam vårdnad närmast är en påminnelse och inte ett beslut i villkorets mening.

2013

Arvode

 • 11-2013 FNR.pdf Ombud som företrätt en försäkrad i ett trafikförsäkringsärende har beviljats full ersättning för nedlagt arbete. Nämnden har ansett att ombudet har presenterat en utförlig arbetsbeskrivning över sitt arbete. Bolaget har inte visat på några oskäliga eller onödiga åtgärder som skäl för att kunna sätta ned ersättningen.

Karenstid (försäkrad i en sammanhängande period om minst två år eller om försäkring fanns då händelserna eller omständigheterna till grund för anspråket inträffade.)

 • 40-2013 FNR.pdf Nämnden har ansett att det varit fråga om nya omständigheter under försäkringstiden som legat till grund för yrkandet om växelvis boende och att det därmed finns förutsättningar att bevilja rättsskydd enligt försäkringsvillkorens karensregler.

Samband med äktenskapsskillnad eller samboförhållandets upphörande

 • 56-2012 FNR.pdf NN ansökte om rättsskydd i en tvist angående underhållsbidrag till barn. Moderna Trygghetsförsäkringar avböjde att lämna rättsskydd då senaste beslut om underhållsbidrag fattades den 30 november 2011 och tvist som uppkommer inom ett år från det att beslut i sådan fråga meddelades undantas enligt försäkringsvillkoret i 8.3.

Rättsskyddets omfattning

 • 58-2012 FNR.pdf NN beviljades rättsskydd i en tvist mot ett antal styrelseledamöter angående fordran enligt aktiebolagslagens regler om personligt ansvar. NN ansökte om stämning. Då svarandena inte inkom med svaromål meddelade tingsrätten tredskodom. Svarandena ansökte om återvinning och inkom med en kontrollbalansräkning, varefter NN återkallade sin talan. Tingsrätten beslutade att NN skulle ersätta svarandena för deras rättegångskostnader. Hovrätten avslog NN:s överklagande. Trygg-Hansa ersatte NN för egna ombudskostnader men avböjde att lämna ersättning för motpartens ombudskostnader. Trygg-Hansa ansåg, med hänvisning till försäkringsvillkoret i 4.7.3, det inte visat att det var uppenbart att det framkommit nya omständigheter under rättegången.

Samband mellan yrkes-, tjänsteutövning eller annan verksamhet

 • 59-2012 FNR.pdf NN ansökte om rättsskydd i en tvist med AFA Försäkring angående försäkringsersättning. Trygg-Hansa avböjde att lämna rättsskydd för tvisten med hänvisning till försäkringsvillkoret 2.2.5 i hemförsäkringen.

2012

Tidpunkten för tvistens uppkomst

 • 10-2012 FNR.pdf Försäkringstagaren krävde skriftligen att motparten skulle upphöra med användandet av visat varumärke samt begärde viss intrångsersättning. Nämnden fann att motpartens vägran att besvara de framställda kraven inom utsatt tid fick anses som ett avvisande av kraven.

Rättsskyddets omfattning

 • 24-2011 FNR.pdf Kostnader för besiktningar som utförts enligt bestämmelser om småhusentreprenad har inte ansetts ersättningsbara från försäkringen.

Om tvisten väsentligen grundar sig på samma händelser och omständigheter (en eller flera tvister)

 • 24-2012 FNR.pdf En fastighetsägare råkade vid flera tillfällen i tvist med fastighetsägaren till en avstyckad fastighet i fråga om avtalat servitut gällande dagvatten och va-anläggning. Han sökte ersättning ur sin rättsskyddsförsäkring och yrkade att tvisterna skulle anses som två olika då det rörde sig dels om en skadeståndsrättslig tvist, dels en fastställelsetalan. Bolaget ansåg att båda tvisterna skulle räknas som en och samma eftersom tvisten avsåg samma angelägenhet och yrkandena stödde sig på väsentligen samma händelser och omständigheter. Nämnden ansåg att det förelåg en gemensam angelägenhet i båda tvisterna i form av omhändertagandet av dagvattnet från stamfastigheten samt tolkningen och tillämpningen av de servitut som gäller dagvatten och va-ledningar. Yrkandena bedömdes också stödja sig på väsentligen samma omständigheter, d.v.s. innebörden och betydelsen av de aktuella servituten. Nämnden bedömde därför att en tvist anses föreligga enligt försäkringsvillkorens mening.

Tvist i annan instans än tingsrätt, hovrätt eller HD mm

 • 42-2011 FNR.pdf Rättsskyddsförsäkringen gällde för tvist som kunde prövas som tvistemål. Tvisten hade prövats som ett ärende och inte som ett tvistemål. Tolkningen av försäkringsvillkoret skulle ske mot bakgrund av hur domstolen handlagt tvisten.

Om tvist föreligger eller inte

 • 49-2012 FNR.pdf NN och hennes bror överlät år 1986 sina andelar i en fastighet till sin syster. Köpekontraktet innehöll en förköpsklausul som gav överlåtarna rätt till återköp till begärt pris om fastigheten skulle bli till salu. Systern avled så småningom varpå hennes efterlevande make år 2006 sålde fastigheten utan att beakta förköpsklausulen. Enligt NN ledde detta till en ekonomisk skada för henne och hon krävde svågern på ersättning för skadan. NN begärde att få ta rättskyddet i sin hemförsäkring i anspråk i tvisten med svågern. Försäkringsbolaget avslog ansökan med motiveringen att NN inte hade visat att tvist uppkommit och det rörde en fråga som berörde försäkringstagaren i hennes egenskap av ägare till annan fastighet än den som står angiven i försäkringsbrevet. Nämnden ansåg att grunden för den aktuella tvisten upptod i och med brottet mot hembudsklausulen. NN var inte delägare i fastigheten vid tidpunkten och tvisten gällde skadestånd på grund av avtalsbrott. Nämnden ansåg att aktuellt försäkringsvillkor inte var tillämpligt och rekommenderade bolaget att låta NN ta rättsskyddsförsäkringen i anspråk.

Rättsskyddets omfattning

 • 52-2011 FNR.pdf NN ansökte om rättsskydd i en tvist mot Trelleborgs kommun angående strandskydd. Försäkringsbolaget avböjde rättsskydd på grund av att försäkringen inte omfattade frågor och mål som rör strandskydd utan endast tvister enligt 20 kap. 2 § p.6 miljöbalken. Nämnden konstaterade att aktuell lagregel hade upphört att gälla. Då bolaget inte hade uppdaterat sina villkor efter lagändringen fick bedömning göras utifrån allmänna avtalsrättsliga principer varpå NN inte bedömdes ha rätt att nyttja sin rättsskyddsförsäkring.

Karenstid (försäkrad i en sammanhängande period om minst två år eller om försäkring fanns då händelserna eller omständigheterna till grund för anspråket inträffade.)

 • 53-2011 FNR.pdf I tvist om fel i en båtmotor krävdes att försäkringen var gällande vid fullbordandet av köpet av motorn.

 • 6-2012 FNR.pdf Säljaren av en bostadsrätt flyttade inte ut ur lägenheten då nyttjanderätten upphörde. Eftersom försäkring tecknades först efter denna händelse kunde försäkringen inte nyttjas i tvisten om avhysning från lägenheten.

2011

Tidpunkten för tvistens uppkomst

 • 34-2011 FNR.pdf Frågan gällde vid vilken tidpunkt ett framställt anspråk helt eller delvis avvisats. Försäkringstagarna ansåg att tvist fick anses ha uppstått i december 2009 när de skickat ett brev till motparten med skadeståndskrav. Nämnden fann det inte visat att brevet kommit motparten tillhanda, varför tvist i ärendet fick anses ha uppstått först sedan motparten genom sitt försäkringsbolag avvisat försäkringstagarnas anspråk.

Samband mellan yrkes-, tjänsteutövning eller annan verksamhet

 • 37-2011 FNR.pdf Fråga om tvist om rätt att utöva optionsrätt enligt ett avtal hade anknytning till försäkringstagarens förvärvsverksamhet. Nämnden fann att så var fallet och att försäkringsbolaget hade haft fog för att avböja rättsskydd i tvisten.

Krav på att företrädas av ombud

 • 38-2011 FNR.pdf Fråga om möjlighet att få ersättning från rättsskyddsförsäkring när försäkringstagaren företräder sig själv i en tvist. Nämnden fann att det inte finns något undantag från kravet på att vara företrädd av ombud.

Samband mellan yrkes-, tjänsteutövning eller annan verksamhet

 • 40-2011 FNR.pdf Fråga om tvist om uteslutning ur en ideell förening kunde anses ha sådant samband med arbete eller annan förvärsverksamhet att rättsskydd inte kunde beviljas. Medlemskap i föreningen hade betydelse för försäkringstagarens möjligheter att få uppdrag som ordningsvakt. Nämnden fann att tvisten hade sådant samband med arbete att undantaget i försäkringsvillkoret var tillämpligt.

2010

Karenstid (försäkrad i en sammanhängande period om minst två år eller om försäkring fanns då händelserna eller omständigheterna till grund för anspråket inträffade.)

 • 45-2009 FNR.pdf Nämnden fann att den omständigheten att moderbolaget och dotterbolaget fusionerats genom absorption inte i försäkringsrättslig mening innebar att moderbolaget med automatik ska anses ha inträtt som försäkringstagare i det tidigare dotterbolagets rättsskyddsförsäkring.

Otydligt villkor

 • 60-2009 FNR.pdf När ett försäkringsvillkor har kunnat tolkas på olika sätt och försäkringstagaren och försäkringsbolaget har haft olika uppfattningar om villkorets innebörd har nämnden ansett att det ligger närmast till hands att tolka villkoret till nackdel för den part som formulerat villkoret.

2009

Otydligt villkor

 • 31-2009 FNR.pdf Nämnden har funnit att ett inskränkande försäkringsvillkor i en rättsskyddsförsäkring inte har framhållits tillräckligt tydligt för försäkringstagaren. Med beaktande av 2 kap. 4 och 8 §§ försäkringsavtalslagen har nämnden ansett att bolaget inte bör tillämpa villkoret.

 • 41-2009 FNR.pdf Av försäkringsvillkoren framgick att avtalet mellan försäkringstagaren och försäkringsbolaget utgjordes av försäkringsbrevet och försäkringsvillkoren. För försäkringstagaren låg det närmast till hands att uppfatta närmare angivna villkor som uttömmande när det gällde i vilka fall ersättning inte kunde utgå. Nämnden ansåg att situationer som utgör en begränsning av rättsskyddet bör framgå av försäkringsvillkoret på ett tydligt och lättförståeligt sätt. Nämnden fann att det saknats skäl att undanta ombudskostnaderna från ersättning genom rättsskyddet. En ledamot var skiljaktig och ansåg att det saknats skäl att införa ett särskilt undantag i försäkringsvillkoren eftersom försäkringstagarna haft rätt till ersättning från dödsboet för rättegångskostnaderna enligt 18 kap. 1 a § ärvdabalken. Då försäkringstagarna inte utnyttjat denna rätt hade de uppsåtligen åsidosatt sin skyldighet enligt 4 kap. 7 § försäkringsavtalslagen att minska rättsskyddsskadan. Ersättningen skulle därför sättas ned till det belopp som översteg vad som kunnat utfås ur dödsboet.

2008

Försäkringsbehov upphört

 • 11-2008 FNR.pdf NN:s bil anmäldes som stulen. Tillgreppet uppgavs ha skett den 3 september 2007. NN ställde av fordonet i bilregistret den 19 september 2007. Försäkringen gick i annullation den 19 september 2007 eftersom NN inte hade betalat premien för en s. k. avställningsförsäkring. Bolaget avböjde i ett beslut den 21 december 2007 att betala ut ersättning ur motorfordonsförsäkringens stöldmoment.

Samband mellan yrkes-, tjänsteutövning eller annan verksamhet

 • 27-2008 FNR.pdf NN utförde i december 2002 en säkerhetsbesiktning av en båt i trä byggd 1945. När båten under våren 2003 såldes överlämnades besiktningsprotokollet till köparen. Enligt protokollet var båten i gott skick och utan anmärkning. Protokollet var undertecknat av NN och under namnteckningen fanns en stämpel med texten: ”NN, haveriinspektör. Av Stockholms Handelskammare förordnad och Sjöfartsverket utsedd besiktningsman”. En tid efter att båten sjösatts sjönk den. Köparen stämde NN och yrkade skadestånd. Tingsrätten ogillade käromålet. Domen har överklagats. NN har ansökt om att få ta rättsskyddet i sin hemförsäkring i anspråk med anledning av tvisten.

Skattetvist

 • 4-2007 FNR.pdf Nämnden ansåg att en skattetvist som resulterat i ett skattetillägg faller inom undantaget i rättsskyddsförsäkringen.

2007

Konkurs

 • 1-2007 FNR.pdf Ett bolag som beviljats rättsskydd försattes under pågående tvisteprocess i konkurs. Nämnden ansåg att försäkringsbolaget inte bort avböja ersättning för ombudskostnader för tiden efter konkursutbrottet fram till dess bolaget upplösts och saknade rättskapacitet.

Om tvist föreligger eller inte

 • 3-2007 FNR.pdf NN har sin skog försäkrad i Försäkringsbolaget Y (Försäkringsbolaget). I försäkringen ingår en rättsskyddsförsäkring. Den 8 januari 2005, när stormen Gudrun drog fram över regionen, skadades skog om cirka 2 000 m3 på NN:s skogsfastighet. Skaderegleringen inleddes år 2005. Försäkringsbolaget betalade försäkringsersättning till NN i omgångar, totalt 235 223 kr. I en skrift från Försäkringsbolaget den 24 maj 2007 medgavs den sista betalningen, 13 987 kr. NN ansåg att han hade rätt till ytterligare ersättning och han anlitade ett ombud för att driva ärendet mot Försäkringsbolaget. Denne begärde i skrift till Försäkringsbolaget den 29 juni 2007 att NN skulle få ta rättsskyddsförsäkringen i anspråk. Försäkringsbolaget nekade såväl att utge ytterligare ersättning som att låta NN utnyttja sin rättsskyddsförsäkring. Skriftväxling mellan NN:s ombud och Försäkringsbolaget fortsatte under sommaren och hösten 2007 och Försäkringsbolaget vidhöll sin inställning både i fråga om ytterligare ersättning och i fråga om rättsskyddsförsäkringen. Nämnden fann att Försäkringsbolaget borde låta NN ta rättsskyddsförsäkringen i anspråk.

Arvode

 • 11-2013 FNR.pdf Ombud som företrätt en försäkrad i ett trafikförsäkringsärende har beviljats full ersättning för nedlagt arbete. Nämnden har ansett att ombudet har presenterat en utförlig arbetsbeskrivning över sitt arbete. Bolaget har inte visat på några oskäliga eller onödiga åtgärder som skäl för att kunna sätta ned ersättningen.

Försäkringsbehov upphört

 • 11-2008 FNR.pdf NN:s bil anmäldes som stulen. Tillgreppet uppgavs ha skett den 3 september 2007. NN ställde av fordonet i bilregistret den 19 september 2007. Försäkringen gick i annullation den 19 september 2007 eftersom NN inte hade betalat premien för en s. k. avställningsförsäkring. Bolaget avböjde i ett beslut den 21 december 2007 att betala ut ersättning ur motorfordonsförsäkringens stöldmoment.

Karenstid (försäkrad i en sammanhängande period om minst två år eller om försäkring fanns då händelserna eller omständigheterna till grund för anspråket inträffade.)

 • 45-2009 FNR.pdf Nämnden fann att den omständigheten att moderbolaget och dotterbolaget fusionerats genom absorption inte i försäkringsrättslig mening innebar att moderbolaget med automatik ska anses ha inträtt som försäkringstagare i det tidigare dotterbolagets rättsskyddsförsäkring.

 • 6-2012 FNR.pdf Säljaren av en bostadsrätt flyttade inte ut ur lägenheten då nyttjanderätten upphörde. Eftersom försäkring tecknades först efter denna händelse kunde försäkringen inte nyttjas i tvisten om avhysning från lägenheten.

 • 40-2013 FNR.pdf Nämnden har ansett att det varit fråga om nya omständigheter under försäkringstiden som legat till grund för yrkandet om växelvis boende och att det därmed finns förutsättningar att bevilja rättsskydd enligt försäkringsvillkorens karensregler.

 • 53-2011 FNR.pdf I tvist om fel i en båtmotor krävdes att försäkringen var gällande vid fullbordandet av köpet av motorn.

Konkurs

 • 1-2007 FNR.pdf Ett bolag som beviljats rättsskydd försattes under pågående tvisteprocess i konkurs. Nämnden ansåg att försäkringsbolaget inte bort avböja ersättning för ombudskostnader för tiden efter konkursutbrottet fram till dess bolaget upplösts och saknade rättskapacitet.

Krav på att företrädas av ombud

 • 38-2011 FNR.pdf Fråga om möjlighet att få ersättning från rättsskyddsförsäkring när försäkringstagaren företräder sig själv i en tvist. Nämnden fann att det inte finns något undantag från kravet på att vara företrädd av ombud.

 • Yttrande 44-2021 FNR.pdf Rätt till ersättning för motpartskostnader upparbetade under tid som försäkringstagaren företräddes av ombud.

Om tvist föreligger eller inte

 • 3-2007 FNR.pdf NN har sin skog försäkrad i Försäkringsbolaget Y (Försäkringsbolaget). I försäkringen ingår en rättsskyddsförsäkring. Den 8 januari 2005, när stormen Gudrun drog fram över regionen, skadades skog om cirka 2 000 m3 på NN:s skogsfastighet. Skaderegleringen inleddes år 2005. Försäkringsbolaget betalade försäkringsersättning till NN i omgångar, totalt 235 223 kr. I en skrift från Försäkringsbolaget den 24 maj 2007 medgavs den sista betalningen, 13 987 kr. NN ansåg att han hade rätt till ytterligare ersättning och han anlitade ett ombud för att driva ärendet mot Försäkringsbolaget. Denne begärde i skrift till Försäkringsbolaget den 29 juni 2007 att NN skulle få ta rättsskyddsförsäkringen i anspråk. Försäkringsbolaget nekade såväl att utge ytterligare ersättning som att låta NN utnyttja sin rättsskyddsförsäkring. Skriftväxling mellan NN:s ombud och Försäkringsbolaget fortsatte under sommaren och hösten 2007 och Försäkringsbolaget vidhöll sin inställning både i fråga om ytterligare ersättning och i fråga om rättsskyddsförsäkringen. Nämnden fann att Försäkringsbolaget borde låta NN ta rättsskyddsförsäkringen i anspråk.

 • 49-2012 FNR.pdf NN och hennes bror överlät år 1986 sina andelar i en fastighet till sin syster. Köpekontraktet innehöll en förköpsklausul som gav överlåtarna rätt till återköp till begärt pris om fastigheten skulle bli till salu. Systern avled så småningom varpå hennes efterlevande make år 2006 sålde fastigheten utan att beakta förköpsklausulen. Enligt NN ledde detta till en ekonomisk skada för henne och hon krävde svågern på ersättning för skadan. NN begärde att få ta rättskyddet i sin hemförsäkring i anspråk i tvisten med svågern. Försäkringsbolaget avslog ansökan med motiveringen att NN inte hade visat att tvist uppkommit och det rörde en fråga som berörde försäkringstagaren i hennes egenskap av ägare till annan fastighet än den som står angiven i försäkringsbrevet. Nämnden ansåg att grunden för den aktuella tvisten upptod i och med brottet mot hembudsklausulen. NN var inte delägare i fastigheten vid tidpunkten och tvisten gällde skadestånd på grund av avtalsbrott. Nämnden ansåg att aktuellt försäkringsvillkor inte var tillämpligt och rekommenderade bolaget att låta NN ta rättsskyddsförsäkringen i anspråk.

Om tvisten väsentligen grundar sig på samma händelser och omständigheter (en eller flera tvister)

 • 24-2012 FNR.pdf En fastighetsägare råkade vid flera tillfällen i tvist med fastighetsägaren till en avstyckad fastighet i fråga om avtalat servitut gällande dagvatten och va-anläggning. Han sökte ersättning ur sin rättsskyddsförsäkring och yrkade att tvisterna skulle anses som två olika då det rörde sig dels om en skadeståndsrättslig tvist, dels en fastställelsetalan. Bolaget ansåg att båda tvisterna skulle räknas som en och samma eftersom tvisten avsåg samma angelägenhet och yrkandena stödde sig på väsentligen samma händelser och omständigheter. Nämnden ansåg att det förelåg en gemensam angelägenhet i båda tvisterna i form av omhändertagandet av dagvattnet från stamfastigheten samt tolkningen och tillämpningen av de servitut som gäller dagvatten och va-ledningar. Yrkandena bedömdes också stödja sig på väsentligen samma omständigheter, d.v.s. innebörden och betydelsen av de aktuella servituten. Nämnden bedömde därför att en tvist anses föreligga enligt försäkringsvillkorens mening.

Otydligt villkor

 • 41-2009 FNR.pdf Av försäkringsvillkoren framgick att avtalet mellan försäkringstagaren och försäkringsbolaget utgjordes av försäkringsbrevet och försäkringsvillkoren. För försäkringstagaren låg det närmast till hands att uppfatta närmare angivna villkor som uttömmande när det gällde i vilka fall ersättning inte kunde utgå. Nämnden ansåg att situationer som utgör en begränsning av rättsskyddet bör framgå av försäkringsvillkoret på ett tydligt och lättförståeligt sätt. Nämnden fann att det saknats skäl att undanta ombudskostnaderna från ersättning genom rättsskyddet. En ledamot var skiljaktig och ansåg att det saknats skäl att införa ett särskilt undantag i försäkringsvillkoren eftersom försäkringstagarna haft rätt till ersättning från dödsboet för rättegångskostnaderna enligt 18 kap. 1 a § ärvdabalken. Då försäkringstagarna inte utnyttjat denna rätt hade de uppsåtligen åsidosatt sin skyldighet enligt 4 kap. 7 § försäkringsavtalslagen att minska rättsskyddsskadan. Ersättningen skulle därför sättas ned till det belopp som översteg vad som kunnat utfås ur dödsboet.

 • 31-2009 FNR.pdf Nämnden har funnit att ett inskränkande försäkringsvillkor i en rättsskyddsförsäkring inte har framhållits tillräckligt tydligt för försäkringstagaren. Med beaktande av 2 kap. 4 och 8 §§ försäkringsavtalslagen har nämnden ansett att bolaget inte bör tillämpa villkoret.

 • 60-2009 FNR.pdf När ett försäkringsvillkor har kunnat tolkas på olika sätt och försäkringstagaren och försäkringsbolaget har haft olika uppfattningar om villkorets innebörd har nämnden ansett att det ligger närmast till hands att tolka villkoret till nackdel för den part som formulerat villkoret.

Rättsskyddets omfattning

 • 24-2011 FNR.pdf Kostnader för besiktningar som utförts enligt bestämmelser om småhusentreprenad har inte ansetts ersättningsbara från försäkringen.

 • 58-2012 FNR.pdf NN beviljades rättsskydd i en tvist mot ett antal styrelseledamöter angående fordran enligt aktiebolagslagens regler om personligt ansvar. NN ansökte om stämning. Då svarandena inte inkom med svaromål meddelade tingsrätten tredskodom. Svarandena ansökte om återvinning och inkom med en kontrollbalansräkning, varefter NN återkallade sin talan. Tingsrätten beslutade att NN skulle ersätta svarandena för deras rättegångskostnader. Hovrätten avslog NN:s överklagande. Trygg-Hansa ersatte NN för egna ombudskostnader men avböjde att lämna ersättning för motpartens ombudskostnader. Trygg-Hansa ansåg, med hänvisning till försäkringsvillkoret i 4.7.3, det inte visat att det var uppenbart att det framkommit nya omständigheter under rättegången.

 • 52-2011 FNR.pdf NN ansökte om rättsskydd i en tvist mot Trelleborgs kommun angående strandskydd. Försäkringsbolaget avböjde rättsskydd på grund av att försäkringen inte omfattade frågor och mål som rör strandskydd utan endast tvister enligt 20 kap. 2 § p.6 miljöbalken. Nämnden konstaterade att aktuell lagregel hade upphört att gälla. Då bolaget inte hade uppdaterat sina villkor efter lagändringen fick bedömning göras utifrån allmänna avtalsrättsliga principer varpå NN inte bedömdes ha rätt att nyttja sin rättsskyddsförsäkring.

 • 32-2015 FNR.pdf Tvist mellan arbetsgivare och tidigare anställd rörande skadestånd med anledning av brott har bedömts vara en arbetstvist som enligt försäkringsvillkoren inte kan ersättas ur företagets rättsskyddsförsäkring.

Samband med äktenskapsskillnad eller samboförhållandets upphörande

 • 26-2013 FNR.pdf Nämnden har i fråga om tvist om vårdnad har uppkommit inom ett år efter dom om äktenskapsskillnad ansett att rättsskydd bör beviljas. Nämnden har ansett att domstolens erinran om gemensam vårdnad närmast är en påminnelse och inte ett beslut i villkorets mening.

 • 56-2012 FNR.pdf NN ansökte om rättsskydd i en tvist angående underhållsbidrag till barn. Moderna Trygghetsförsäkringar avböjde att lämna rättsskydd då senaste beslut om underhållsbidrag fattades den 30 november 2011 och tvist som uppkommer inom ett år från det att beslut i sådan fråga meddelades undantas enligt försäkringsvillkoret i 8.3.

Samband mellan yrkes-, tjänsteutövning eller annan verksamhet

 • 59-2012 FNR.pdf NN ansökte om rättsskydd i en tvist med AFA Försäkring angående försäkringsersättning. Trygg-Hansa avböjde att lämna rättsskydd för tvisten med hänvisning till försäkringsvillkoret 2.2.5 i hemförsäkringen.

 • 27-2008 FNR.pdf NN utförde i december 2002 en säkerhetsbesiktning av en båt i trä byggd 1945. När båten under våren 2003 såldes överlämnades besiktningsprotokollet till köparen. Enligt protokollet var båten i gott skick och utan anmärkning. Protokollet var undertecknat av NN och under namnteckningen fanns en stämpel med texten: ”NN, haveriinspektör. Av Stockholms Handelskammare förordnad och Sjöfartsverket utsedd besiktningsman”. En tid efter att båten sjösatts sjönk den. Köparen stämde NN och yrkade skadestånd. Tingsrätten ogillade käromålet. Domen har överklagats. NN har ansökt om att få ta rättsskyddet i sin hemförsäkring i anspråk med anledning av tvisten.

 • 37-2011 FNR.pdf Fråga om tvist om rätt att utöva optionsrätt enligt ett avtal hade anknytning till försäkringstagarens förvärvsverksamhet. Nämnden fann att så var fallet och att försäkringsbolaget hade haft fog för att avböja rättsskydd i tvisten.

 • 40-2011 FNR.pdf Fråga om tvist om uteslutning ur en ideell förening kunde anses ha sådant samband med arbete eller annan förvärsverksamhet att rättsskydd inte kunde beviljas. Medlemskap i föreningen hade betydelse för försäkringstagarens möjligheter att få uppdrag som ordningsvakt. Nämnden fann att tvisten hade sådant samband med arbete att undantaget i försäkringsvillkoret var tillämpligt.

 • 45-2015 FNR.pdf Vid ett bodelningsavtal i samband med äktenskapsskillnad tillskiftades en kvinna två fastigheter som hon ägt tillsammans med sin make. Ett par år senare gick makens företag i konkurs och konkursboet riktade krav mot kvinnan att till konkursboet betala ett visst belopp eftersom maken vid bodelningen eftergivit sin rätt till nackdel för sina borgenärer. Försäkringsbolaget nekade kvinnan att få ta sin rättsskyddsförsäkring i anspråk i tvisten eftersom de ansåg att tvisten hade samband med förvärvsverksamhet alternativt i hennes egenskap av fastighetsägare, vilket var undantaget i villkoren. Nämnden fann att dessa undantag inte var tillämpliga.

Skattetvist

 • 4-2007 FNR.pdf Nämnden ansåg att en skattetvist som resulterat i ett skattetillägg faller inom undantaget i rättsskyddsförsäkringen.

Tidpunkten för tvistens uppkomst

 • 34-2011 FNR.pdf Frågan gällde vid vilken tidpunkt ett framställt anspråk helt eller delvis avvisats. Försäkringstagarna ansåg att tvist fick anses ha uppstått i december 2009 när de skickat ett brev till motparten med skadeståndskrav. Nämnden fann det inte visat att brevet kommit motparten tillhanda, varför tvist i ärendet fick anses ha uppstått först sedan motparten genom sitt försäkringsbolag avvisat försäkringstagarnas anspråk.

 • 28-2015 FNR.pdf Ett par makar anlitade ett byggbolag som åtog sig att uppföra en villa genom byggentreprenad. Då makarna och bolaget inte kunde komma överens om vissa fel i entreprenaden diskuterades en förlikning. Under drygt tre månaders tid saknade makarna försäkringsskydd. Tvist ansågs i försäkringsvillkorets mening ha uppkommit då förlikningsförslag avvisats vilket ansågs ha inträffat under den period då makarna saknade försäkringsskydd.

 • 10-2012 FNR.pdf Försäkringstagaren krävde skriftligen att motparten skulle upphöra med användandet av visat varumärke samt begärde viss intrångsersättning. Nämnden fann att motpartens vägran att besvara de framställda kraven inom utsatt tid fick anses som ett avvisande av kraven.

Tvist i annan instans än tingsrätt, hovrätt eller HD mm

 • 42-2011 FNR.pdf Rättsskyddsförsäkringen gällde för tvist som kunde prövas som tvistemål. Tvisten hade prövats som ett ärende och inte som ett tvistemål. Tolkningen av försäkringsvillkoret skulle ske mot bakgrund av hur domstolen handlagt tvisten.

Fråga om anknytning till den försäkrades anställning, yrkes-, tjänsteutövning eller annan förvärvsverksamhet

 • 59-2012 FNR.pdf NN ansökte om rättsskydd i en tvist med AFA Försäkring angående försäkringsersättning. Trygg-Hansa avböjde att lämna rättsskydd för tvisten med hänvisning till försäkringsvillkoret 2.2.5 i hemförsäkringen.

Fråga om anknytning till nuvarande eller tidigare anställning, yrkes- eller tjänsteutövning etc

 • 27-2008 FNR.pdf NN utförde i december 2002 en säkerhetsbesiktning av en båt i trä byggd 1945. När båten under våren 2003 såldes överlämnades besiktningsprotokollet till köparen. Enligt protokollet var båten i gott skick och utan anmärkning. Protokollet var undertecknat av NN och under namnteckningen fanns en stämpel med texten: ”NN, haveriinspektör. Av Stockholms Handelskammare förordnad och Sjöfartsverket utsedd besiktningsman”. En tid efter att båten sjösatts sjönk den. Köparen stämde NN och yrkade skadestånd. Tingsrätten ogillade käromålet. Domen har överklagats. NN har ansökt om att få ta rättsskyddet i sin hemförsäkring i anspråk med anledning av tvisten.

Fråga om bl a från vilken tidpunkt ersättning kan utgå ur rättsskyddsförsäkring

 • 24-2011 FNR.pdf Kostnader för besiktningar som utförts enligt bestämmelser om småhusentreprenad har inte ansetts ersättningsbara från försäkringen.

Fråga om det föreligger rättsskyddsgrundande tvist

 • 3-2007 FNR.pdf NN har sin skog försäkrad i Försäkringsbolaget Y (Försäkringsbolaget). I försäkringen ingår en rättsskyddsförsäkring. Den 8 januari 2005, när stormen Gudrun drog fram över regionen, skadades skog om cirka 2 000 m3 på NN:s skogsfastighet. Skaderegleringen inleddes år 2005. Försäkringsbolaget betalade försäkringsersättning till NN i omgångar, totalt 235 223 kr. I en skrift från Försäkringsbolaget den 24 maj 2007 medgavs den sista betalningen, 13 987 kr. NN ansåg att han hade rätt till ytterligare ersättning och han anlitade ett ombud för att driva ärendet mot Försäkringsbolaget. Denne begärde i skrift till Försäkringsbolaget den 29 juni 2007 att NN skulle få ta rättsskyddsförsäkringen i anspråk. Försäkringsbolaget nekade såväl att utge ytterligare ersättning som att låta NN utnyttja sin rättsskyddsförsäkring. Skriftväxling mellan NN:s ombud och Försäkringsbolaget fortsatte under sommaren och hösten 2007 och Försäkringsbolaget vidhöll sin inställning både i fråga om ytterligare ersättning och i fråga om rättsskyddsförsäkringen. Nämnden fann att Försäkringsbolaget borde låta NN ta rättsskyddsförsäkringen i anspråk.

Fråga om en eller flera tvister ska anses föreligga

 • 24-2012 FNR.pdf En fastighetsägare råkade vid flera tillfällen i tvist med fastighetsägaren till en avstyckad fastighet i fråga om avtalat servitut gällande dagvatten och va-anläggning. Han sökte ersättning ur sin rättsskyddsförsäkring och yrkade att tvisterna skulle anses som två olika då det rörde sig dels om en skadeståndsrättslig tvist, dels en fastställelsetalan. Bolaget ansåg att båda tvisterna skulle räknas som en och samma eftersom tvisten avsåg samma angelägenhet och yrkandena stödde sig på väsentligen samma händelser och omständigheter. Nämnden ansåg att det förelåg en gemensam angelägenhet i båda tvisterna i form av omhändertagandet av dagvattnet från stamfastigheten samt tolkningen och tillämpningen av de servitut som gäller dagvatten och va-ledningar. Yrkandena bedömdes också stödja sig på väsentligen samma omständigheter, d.v.s. innebörden och betydelsen av de aktuella servituten. Nämnden bedömde därför att en tvist anses föreligga enligt försäkringsvillkorens mening.

Fråga om en tvist kan prövas som tvistemål

 • 42-2011 FNR.pdf Rättsskyddsförsäkringen gällde för tvist som kunde prövas som tvistemål. Tvisten hade prövats som ett ärende och inte som ett tvistemål. Tolkningen av försäkringsvillkoret skulle ske mot bakgrund av hur domstolen handlagt tvisten.

Fråga om ersättning för motpartskostnader efter återkallelse av talan

 • 58-2012 FNR.pdf NN beviljades rättsskydd i en tvist mot ett antal styrelseledamöter angående fordran enligt aktiebolagslagens regler om personligt ansvar. NN ansökte om stämning. Då svarandena inte inkom med svaromål meddelade tingsrätten tredskodom. Svarandena ansökte om återvinning och inkom med en kontrollbalansräkning, varefter NN återkallade sin talan. Tingsrätten beslutade att NN skulle ersätta svarandena för deras rättegångskostnader. Hovrätten avslog NN:s överklagande. Trygg-Hansa ersatte NN för egna ombudskostnader men avböjde att lämna ersättning för motpartens ombudskostnader. Trygg-Hansa ansåg, med hänvisning till försäkringsvillkoret i 4.7.3, det inte visat att det var uppenbart att det framkommit nya omständigheter under rättegången.

Fråga om ersättning för ombudskostnader i en arvstvist

 • 41-2009 FNR.pdf Av försäkringsvillkoren framgick att avtalet mellan försäkringstagaren och försäkringsbolaget utgjordes av försäkringsbrevet och försäkringsvillkoren. För försäkringstagaren låg det närmast till hands att uppfatta närmare angivna villkor som uttömmande när det gällde i vilka fall ersättning inte kunde utgå. Nämnden ansåg att situationer som utgör en begränsning av rättsskyddet bör framgå av försäkringsvillkoret på ett tydligt och lättförståeligt sätt. Nämnden fann att det saknats skäl att undanta ombudskostnaderna från ersättning genom rättsskyddet. En ledamot var skiljaktig och ansåg att det saknats skäl att införa ett särskilt undantag i försäkringsvillkoren eftersom försäkringstagarna haft rätt till ersättning från dödsboet för rättegångskostnaderna enligt 18 kap. 1 a § ärvdabalken. Då försäkringstagarna inte utnyttjat denna rätt hade de uppsåtligen åsidosatt sin skyldighet enligt 4 kap. 7 § försäkringsavtalslagen att minska rättsskyddsskadan. Ersättningen skulle därför sättas ned till det belopp som översteg vad som kunnat utfås ur dödsboet.

Fråga om ett dotterbolags rättsskyddsförsäkring kan anses övergå till moderbolaget vid en fusion.

 • 45-2009 FNR.pdf Nämnden fann att den omständigheten att moderbolaget och dotterbolaget fusionerats genom absorption inte i försäkringsrättslig mening innebar att moderbolaget med automatik ska anses ha inträtt som försäkringstagare i det tidigare dotterbolagets rättsskyddsförsäkring.

Fråga om försäkringsbehovet upphört

 • 11-2008 FNR.pdf NN:s bil anmäldes som stulen. Tillgreppet uppgavs ha skett den 3 september 2007. NN ställde av fordonet i bilregistret den 19 september 2007. Försäkringen gick i annullation den 19 september 2007 eftersom NN inte hade betalat premien för en s. k. avställningsförsäkring. Bolaget avböjde i ett beslut den 21 december 2007 att betala ut ersättning ur motorfordonsförsäkringens stöldmoment.

Fråga om information av försäkringsvillkor

 • 31-2009 FNR.pdf Nämnden har funnit att ett inskränkande försäkringsvillkor i en rättsskyddsförsäkring inte har framhållits tillräckligt tydligt för försäkringstagaren. Med beaktande av 2 kap. 4 och 8 §§ försäkringsavtalslagen har nämnden ansett att bolaget inte bör tillämpa villkoret.

Fråga om krav på att vara företrädd av ombud

 • 38-2011 FNR.pdf Fråga om möjlighet att få ersättning från rättsskyddsförsäkring när försäkringstagaren företräder sig själv i en tvist. Nämnden fann att det inte finns något undantag från kravet på att vara företrädd av ombud.

Fråga om omfattningen av rättsskydd i samband med konkurs

 • 1-2007 FNR.pdf Ett bolag som beviljats rättsskydd försattes under pågående tvisteprocess i konkurs. Nämnden ansåg att försäkringsbolaget inte bort avböja ersättning för ombudskostnader för tiden efter konkursutbrottet fram till dess bolaget upplösts och saknade rättskapacitet.

Fråga om relevanta omständigheter inträffat sedan försäkringen trätt i kraft

 • 6-2012 FNR.pdf Säljaren av en bostadsrätt flyttade inte ut ur lägenheten då nyttjanderätten upphörde. Eftersom försäkring tecknades först efter denna händelse kunde försäkringen inte nyttjas i tvisten om avhysning från lägenheten.

Fråga om rättsskyddets omfattning

 • 40-2013 FNR.pdf Nämnden har ansett att det varit fråga om nya omständigheter under försäkringstiden som legat till grund för yrkandet om växelvis boende och att det därmed finns förutsättningar att bevilja rättsskydd enligt försäkringsvillkorens karensregler.

 • 26-2013 FNR.pdf Nämnden har i fråga om tvist om vårdnad har uppkommit inom ett år efter dom om äktenskapsskillnad ansett att rättsskydd bör beviljas. Nämnden har ansett att domstolens erinran om gemensam vårdnad närmast är en påminnelse och inte ett beslut i villkorets mening.

Fråga om rättsskyddets omfattning

 • 52-2011 FNR.pdf NN ansökte om rättsskydd i en tvist mot Trelleborgs kommun angående strandskydd. Försäkringsbolaget avböjde rättsskydd på grund av att försäkringen inte omfattade frågor och mål som rör strandskydd utan endast tvister enligt 20 kap. 2 § p.6 miljöbalken. Nämnden konstaterade att aktuell lagregel hade upphört att gälla. Då bolaget inte hade uppdaterat sina villkor efter lagändringen fick bedömning göras utifrån allmänna avtalsrättsliga principer varpå NN inte bedömdes ha rätt att nyttja sin rättsskyddsförsäkring.

Fråga om samband med äktenskapsskillnad, om tvist uppkommit tidigast ett år från överenskommelse

 • 56-2012 FNR.pdf NN ansökte om rättsskydd i en tvist angående underhållsbidrag till barn. Moderna Trygghetsförsäkringar avböjde att lämna rättsskydd då senaste beslut om underhållsbidrag fattades den 30 november 2011 och tvist som uppkommer inom ett år från det att beslut i sådan fråga meddelades undantas enligt försäkringsvillkoret i 8.3.

Fråga om skälighet av ombuds kostnadsanspråk

 • 11-2013 FNR.pdf Ombud som företrätt en försäkrad i ett trafikförsäkringsärende har beviljats full ersättning för nedlagt arbete. Nämnden har ansett att ombudet har presenterat en utförlig arbetsbeskrivning över sitt arbete. Bolaget har inte visat på några oskäliga eller onödiga åtgärder som skäl för att kunna sätta ned ersättningen.

Fråga om tvist faller inom undantaget för tvister som rättsskyddsförsäkringen inte gäller för

 • 4-2007 FNR.pdf Nämnden ansåg att en skattetvist som resulterat i ett skattetillägg faller inom undantaget i rättsskyddsförsäkringen.

Fråga om tvist har anknytning till anställning, yrkes- eller tjänsteutövning

 • 37-2011 FNR.pdf Fråga om tvist om rätt att utöva optionsrätt enligt ett avtal hade anknytning till försäkringstagarens förvärvsverksamhet. Nämnden fann att så var fallet och att försäkringsbolaget hade haft fog för att avböja rättsskydd i tvisten.

Fråga om tvist har samband med arbete eller annan förvärvsverksamhet

 • 40-2011 FNR.pdf Fråga om tvist om uteslutning ur en ideell förening kunde anses ha sådant samband med arbete eller annan förvärsverksamhet att rättsskydd inte kunde beviljas. Medlemskap i föreningen hade betydelse för försäkringstagarens möjligheter att få uppdrag som ordningsvakt. Nämnden fann att tvisten hade sådant samband med arbete att undantaget i försäkringsvillkoret var tillämpligt.

Fråga om tvist ska anses ha uppstått och om försäkrings giltighet

 • 49-2012 FNR.pdf NN och hennes bror överlät år 1986 sina andelar i en fastighet till sin syster. Köpekontraktet innehöll en förköpsklausul som gav överlåtarna rätt till återköp till begärt pris om fastigheten skulle bli till salu. Systern avled så småningom varpå hennes efterlevande make år 2006 sålde fastigheten utan att beakta förköpsklausulen. Enligt NN ledde detta till en ekonomisk skada för henne och hon krävde svågern på ersättning för skadan. NN begärde att få ta rättskyddet i sin hemförsäkring i anspråk i tvisten med svågern. Försäkringsbolaget avslog ansökan med motiveringen att NN inte hade visat att tvist uppkommit och det rörde en fråga som berörde försäkringstagaren i hennes egenskap av ägare till annan fastighet än den som står angiven i försäkringsbrevet. Nämnden ansåg att grunden för den aktuella tvisten upptod i och med brottet mot hembudsklausulen. NN var inte delägare i fastigheten vid tidpunkten och tvisten gällde skadestånd på grund av avtalsbrott. Nämnden ansåg att aktuellt försäkringsvillkor inte var tillämpligt och rekommenderade bolaget att låta NN ta rättsskyddsförsäkringen i anspråk.

Fråga om vid vilken tidpunkt en tvist anses uppstå

 • 34-2011 FNR.pdf Frågan gällde vid vilken tidpunkt ett framställt anspråk helt eller delvis avvisats. Försäkringstagarna ansåg att tvist fick anses ha uppstått i december 2009 när de skickat ett brev till motparten med skadeståndskrav. Nämnden fann det inte visat att brevet kommit motparten tillhanda, varför tvist i ärendet fick anses ha uppstått först sedan motparten genom sitt försäkringsbolag avvisat försäkringstagarnas anspråk.

Från vilken tidpunkt en försäkring ska vara gällande

 • 53-2011 FNR.pdf I tvist om fel i en båtmotor krävdes att försäkringen var gällande vid fullbordandet av köpet av motorn.

Oklart villkor i rättsskyddsförsäkring tolkas till nackdel för den part som formulerat villkoret

 • 60-2009 FNR.pdf När ett försäkringsvillkor har kunnat tolkas på olika sätt och försäkringstagaren och försäkringsbolaget har haft olika uppfattningar om villkorets innebörd har nämnden ansett att det ligger närmast till hands att tolka villkoret till nackdel för den part som formulerat villkoret.

Rätt till ersättning för motpartskostnader upparbetade under tid som försäkringstagare företräddes av ombud

 • Yttrande 44-2021 FNR.pdf Rätt till ersättning för motpartskostnader upparbetade under tid som försäkringstagaren företräddes av ombud.

Tvist anses ha uppkommit först efter att förlikningsförslag avvisats

 • 28-2015 FNR.pdf Ett par makar anlitade ett byggbolag som åtog sig att uppföra en villa genom byggentreprenad. Då makarna och bolaget inte kunde komma överens om vissa fel i entreprenaden diskuterades en förlikning. Under drygt tre månaders tid saknade makarna försäkringsskydd. Tvist ansågs i försäkringsvillkorets mening ha uppkommit då förlikningsförslag avvisats vilket ansågs ha inträffat under den period då makarna saknade försäkringsskydd.

Tvist har inte samband med förvärvsverksamhet eller den försäkrade i egenskap av fastighetsägare

 • 45-2015 FNR.pdf Vid ett bodelningsavtal i samband med äktenskapsskillnad tillskiftades en kvinna två fastigheter som hon ägt tillsammans med sin make. Ett par år senare gick makens företag i konkurs och konkursboet riktade krav mot kvinnan att till konkursboet betala ett visst belopp eftersom maken vid bodelningen eftergivit sin rätt till nackdel för sina borgenärer. Försäkringsbolaget nekade kvinnan att få ta sin rättsskyddsförsäkring i anspråk i tvisten eftersom de ansåg att tvisten hade samband med förvärvsverksamhet alternativt i hennes egenskap av fastighetsägare, vilket var undantaget i villkoren. Nämnden fann att dessa undantag inte var tillämpliga.

Tvist med anledning av tidigare anställd som begått brott anses som att det begåtts i tjänsten

 • 32-2015 FNR.pdf Tvist mellan arbetsgivare och tidigare anställd rörande skadestånd med anledning av brott har bedömts vara en arbetstvist som enligt försäkringsvillkoren inte kan ersättas ur företagets rättsskyddsförsäkring.

Vid vilken tidpunkt tvist anses ha uppstått

 • 10-2012 FNR.pdf Försäkringstagaren krävde skriftligen att motparten skulle upphöra med användandet av visat varumärke samt begärde viss intrångsersättning. Nämnden fann att motpartens vägran att besvara de framställda kraven inom utsatt tid fick anses som ett avvisande av kraven.

Frågor och svar

Vad är rättsskydd?

Om du hamnar i rättslig tvist med en annan person kan du få ersättning genom rättsskyddet i din försäkring, t.ex. hemförsäkring. Det som ersätts är kostnaderna för att anlita ett juridiskt ombud.

Vilken ansökningsblankett ska jag välja?

Blanketten "Villkorstvist" väljer du om frågan till exempel gäller:

 • om en tvist överhuvudtaget har uppkommit,
 • att ta reda på om tvisten har samband med yrkesutövning eller inte,
 • om tvisten har samband med samboförhållande eller äktenskap,
 • om tvisten gäller dig i egenskap av ägare till en fastighet,
 • tidpunkten när tvisten startade eller
 • om du har haft ett sammanhängande försäkringsskydd i mer än två år.

Blanketten "Arvodestvist" väljer du som är ombud och vill att nämnden ska pröva den ersättning som du har begärt i arvode.

Observera att du som är advokat eller biträdande jurist på advokatbyrå måste begära denna prövning i Ombudskostnadsnämnden.

Blanketten "Omprövning av beslut om ombuds lämplighet" blir aktuell om ditt ombud av försäkringsbolaget inte har bedömts vara lämplig och du vill ha beslutet omprövat.

Observera att det endast är du som försäkringstagare som kan ansöka om denna prövning.

Kostar det någonting att få sitt ärende prövat i Nämnden för Rättsskyddsfrågor?

Nej, prövningen i Nämnden för Rättsskyddsfrågor är kostnadsfri för dig som försäkringstagare eller ombud. 

Måste jag ha ett ombud?

Nej. Det finns inget krav på att du ska företrädas av ett ombud.

Är det ändå så att du ska företrädas av ett ombud måste du med din ansökan skicka med en fullmakt där det framgår vem du ska företrädas av. Det krävs inte mer än att du skriver vem som ska företräda dig och denne persons fullständiga kontaktuppgifter. Fullmakten ska vara underskriven både av dig och den du företräds av.

Jag vill inte att nämnden prövar mitt ärende längre. Hur gör jag då?

Du kan när som helst under handläggningen kontakta oss, skriftligen eller via telefon, och meddela att du inte längre vill att vi prövar ärendet. Vi avskriver då ärendet.

Kan jag följa mitt ärende digitalt?

Om du har ett giltigt BankID kan du följa ditt ärende digitalt.

Vad menas med att följa ärendet digitalt?

När du har ansökt om prövning via ett av ansökningsformulären på vår hemsida och har angett att du vill att handläggningen fortsättningsvis ska vara digital kan du följa ditt ärende genom att logga in med BankID.

När du har loggat in kan du ta del av information i ditt ärende. Du kan också skicka in handlingar och meddelanden i ärendet till nämndens kansli.

Så här hanteras ett ärende digitalt

1. När du har fyllt i en ansökan registreras ärendet hos nämndens kansli. En bekräftelse skickas till dig eller ditt ombud. Ärendet kan sedan följas digitalt efter inloggning med BankID.

2. Kansliet ser till att bolaget får del av ansökan och ges möjlighet att komma in med svar på denna. När svaret kommit in får du eller ditt ombud meddelande från kansliet så att du kan logga in och ta del av svaret. Även bolagets handläggare kan logga in och ta del av alla handlingar i ärendet.

När man är inloggad kan man ta del av alla handlingar i ärendet, komplettera med handlingar eller skicka meddelande till kansliet. Varje gång det kommer in kompletteringar i ärendet informerar kansliet den andra parten så man kan komma in med ytterligare komplettering, om så önskas.

3. När parterna inte har mer att tillägga sätts ärendet ut på ett sammanträde.

4. Efter nämndens sammanträde får både du eller ditt ombud och bolagets handläggare del av nämndens yttrande. Yttrandet är rådgivande för bolaget. Yttrandet och informationen i ärendet är tillgängligt digitalt - efter inloggning - i tre månader efter sammanträdet.

Prövar nämnden alla frågor som rör arvode?

Nej. Arvodesfrågor vid ostridiga försäkringsvillkor prövas av Ombudskostnadsnämnden om du är advokat eller biträdande jurist på advokatbyrå.

Är bolaget skyldigt att följa nämndens yttrande?

Nej. Yttrandet är enbart rådgivande, men bolaget följer vanligtvis yttrandet.

Är du fortfarande inte nöjd har du alltid möjlighet att vända dig till allmän domstol.

Kan ärendet prövas även om försäkringsbolaget inte är anslutet till nämnden?

Nej, men bolaget kan begära om att få ansluta sig till nämnden. Beslutet tas av Svensk Försäkrings styrelse.