Nämnd för alternativ tvistlösning

Personförsäkringsnämnden är sedan den 25 januari 2016 godkänd av Kammarkollegiet och registrerad som en nämnd för alternativ tvistlösning vid konsumenttvister.

Utöver Personförsäkringsnämnden finns det ytterligare nämnder som är godkända och registrerade hos Kammarkollegiet. Läs mer här.

Stadgar

Stadgarna för Personförsäkringsnämnden (fr.o.m. den 9 mars 2021)

Stadgarna i pdf-format

Inledande bestämmelser

1 §

Svensk Försäkring är huvudman för nämnden.

Nämnden avger rådgivande yttrande i ärenden som närmare framgår av 3 §.

Anslutning till nämnden

2 §

Medlemmar i Svensk Försäkring kan ansluta sig till nämnden genom anmälan till Svensk Försäkrings styrelse.

Styrelsen får medge försäkringsföretag och tjänstepensionsföretag som inte är medlem i Svensk Försäkring anslutning till nämnden.

Mellan Svensk Försäkring och försäkrings- och tjänstepensionsföretag som deltar i nämndverksamheten ska avtal träffas om de närmare villkoren för företagets deltagande i verksamheten.

Verksamhet

3 §

Nämnden har följande uppgifter.

 1. På begäran av försäkringstagare i egenskap av konsument och inom ramen för lag och gällande försäkringsvillkor avger nämnden rådgivande yttrande i tvister utom rättegång mellan försäkringstagare och försäkringsföretag eller tjänstepensionsföretag beträffande personförsäkring. Nämndens behörighet enligt denna punkt är begränsad till ärenden i vilka nämnden behöver stöd av rådgivande läkare i försäkringsmedicinska frågor. Angår ett ärende enligt denna punkt även annat än försäkringsmedicinska frågor får även sådana frågor prövas av nämnden.
 2. På begäran av konsument som helt eller delvis har nekats att teckna eller förnya individuell personförsäkring hos försäkringsföretag anslutet till nämnden avger nämnden rådgivande yttrande i tvister om uppfyllande av den s.k. kontraheringsplikten i 11 kap. 1 och 3 §§ försäkringsavtalslagen (2005:104).

Vad som anges i dessa stadgar beträffande försäkringstagare ska också tillämpas på andra ersättningsberättigade enligt försäkringsavtalet.

Ärenden som nämnden inte prövar

4 §

Nämnden prövar inte ärenden:

 • som har prövats av Allmänna Reklamationsnämnden,
 • som har prövats av ett annat alternativt tvistlösningsorgan, eller
 • som är eller har varit föremål för domstolsprövning eller skiljeförfarande.
5 §

Ansökan om prövning i nämnden ska göras senast ett år från det att klagomålet lämnades in till försäkrings- eller tjänstepensionsföretaget.

En ansökan får även prövas efter ett år om det föreligger särskilda skäl.

Ledamöter m.m.

6 §

För nämnden ska finnas en ordförande och en eller flera vice ordföranden.

För övriga under 7 § avsedda ledamöter ska utses ett erforderligt antal personer som kan tjänstgöra i nämnden. De ledamöter som avses under 7 § punkt 2 ska utses av Konsumentvägledarnas Förening.

Nämndens övriga ledamöter utses av Svensk Försäkrings styrelse.

Nämndens ledamöter får inte vara anställda hos försäkrings- eller tjänstepensionsföretag, med undantag för ledamot som avses i 7 § punkt 3.

Nämndens ledamöter utses för tre år.

Avgår ledamot under tid för vilken denne utsetts, ska ny ledamot utses för återstående tid.

Till nämndens förfogande ska finnas erforderligt antal rådgivande läkare som är särskilt lämpade att bedöma försäkringsmedicinska frågor. De rådgivande läkarna utses av Svensk Försäkrings styrelse.

Arvode till nämndens ledamöter och rådgivande läkare bestäms av Svensk Försäkrings styrelse.

Svensk Försäkring utser en eller flera sekreterare att biträda nämnden och svarar för att nämnden har tillgång till erforderlig kansliorganisation

Vid förfall för sekreteraren utser ordföranden protokollförare för sammanträdet.

Sammansättning och beslut m.m.

7 §

Nämnden ska vid beslut ha följande sammansättning:

1. en ordförande som är jurist med stor domarerfarenhet och sakkunnig i de frågor som faller inom nämndens verksamhet

2. två ledamöter som representerar de ersättningsberättigades intresse (konsumentintresset)

3. två ledamöter med stor erfarenhet av försäkring som avses i 3 §.

8 §

Ärende av enkel beskaffenhet får, efter ordförandens bestämmande avgöras av ordföranden och en ledamot som avses i 7 § punkt 2 och en ledamot som avses i 7 § punkt 3.

Som nämndens beslut gäller den mening som flertalet ledamöter förenar sig om.

Vid lika röstetal gäller som nämndens beslut ordförandens mening.

Ordförande eller vice ordförande får ensam besluta:

 • om avvisning av ärende enligt 13 § första stycket och 13 § andra stycket punkt 3.
 • i frågor som angår nämndens behörighet. När så bedöms motiverat ska samråd ske med rådgivande läkare.
9 §

Ledamot som är anställd i anslutet försäkrings- eller tjänstepensionsföretag får inte delta i behandlingen av ärende som berör det egna företaget.

I övrigt gäller för nämndens ledamöter och rådgivande läkare samma jäv som enligt 16-18 §§ förvaltningslagen (2017:900) stadgas för den som har att handlägga ärende enligt den lagen.

10 §

Ordföranden för sammanträdet ska tillse att det vid beredning av ärende finns erforderlig kompetens så att nämnden kan bedöma ärendet och har rätt sammansättning för att fatta beslut.

Ordföranden får från försäkrings- eller tjänstepensionsföretag som berörs av prövningen infordra den ytterligare utredning som behövs för ärendets behandling. Nämnden kan även vid behov inhämta yttrande från sakkunnig.

Plenum vid principiella beslut

11 §

Nämndens ordförande kan, på eget initiativ, på framställning av anslutet försäkringsföretag, eller om det är föranlett av ett ärende, till nämnden hänskjuta en fråga som är av principiell betydelse för frågor med anknytning till nämndens uppgift enligt 3 §. Vid ett sådant avgörande ska nämnden sammanträda i sin helhet. Sådant avgörande ska vara vägledande för framtida avgöranden om det biträds av minst två tredjedelar av nämndens samtliga ledamöter.

Vid sådant avgörande ska hälften av övriga ledamöter som deltar i beslutet avse ledamöter enligt 7 § punkt 2 och hälften avse ledamöter enligt 7 § punkt 3.

Förfarande m. m.

12 §

En begäran om prövning hos nämnden ska snarast möjligt delges motparten.

Förfarandet i nämnden är skriftligt och genomförs på svenska språket. Ett ärende avgörs på de handlingar parterna gett in till nämnden samt den eventuella ytterligare utredning som tillförts ärendet enligt 10 §.

Part ska ges tillfälle att yttra sig över de handlingar m.m. som motparten givit in i ärendet.

Parterna ska underrättas så snart ärendet är klart för avgörande, det vill säga när nämnden tagit emot alla handlingar med relevant information rörande ärendet.

Nämnden ska i normalfallet avge ett skriftligt motiverat yttrande inom 90 kalenderdagar från det att ärendet är klart för avgörande.

För mycket komplexa ärenden får nämnden besluta att förlänga perioden på 90 kalenderdagar. Vid en sådan förlängning ska parterna informeras om förlängningen samt om hur lång tid det förväntas ta att avgöra ärendet.

Nämndens protokoll förs av sekreteraren och justeras av ordföranden.

Nämndens yttrande ska snarast möjligt delges parterna. Har skiljaktig mening förekommit ska uppgift härom lämnas.

Om ett försäkrings- eller tjänstepensionsföretag avviker från nämndens yttrande ska företaget snarast skriftligt meddela detta till nämnden och ange skälen för avvikelsen.

Nämnden ska hålla de till nämnden anslutna försäkrings- och tjänstepensionsföretagen informerade om nämndens viktigare yttranden.

Avvisning av ärenden

13 §

Nämnden ska avvisa ett ärende som enligt 3 § faller utanför nämndens verksam­hetsområde.

Nämnden får avvisa en begäran om prövning om:

 1. sökanden inte har kontaktat det berörda försäkrings- eller tjänstepensionsföretaget och försökt lösa frågan direkt med försäkringsföretaget,
 2. tvisten saknar grund eller inleds av okynne,
 3. ärendet inte prövas av nämnden enligt 4 §,
 4. sökanden har ansökt om prövning i nämnden mer än ett år efter det att klagomålet lämnades in till försäkrings- eller tjänstepensionsföretaget, eller
 5. hanteringen av en sådan tvist skulle på annat sätt allvarligt hindra nämnden från att fungera effektivt.

Avvisningsbeslutet ska vara skriftligt och motiverat.

Om det redan av begäran framgår att ärendet inte kan prövas av nämnden ska ett avvisningsbeslut skickas till båda parter inom tre veckor från det att en begäran om prövning inkom till nämnden.

Redogörelse för och information om verksamheten

14 §

Nämnden ska senast den 1 april varje år lämna en skriftlig redogörelse för föregående kalenderårs verksamhet till Svensk Försäkrings styrelse.

En redogörelse ska även publiceras på Svensk Försäkrings Nämnders hemsida senast den 1 juni varje år.

Redogörelsen som ska publiceras ska i vart fall innehålla uppgift om följande:

 • antalet mottagna ärenden och typ av ärenden
 • andel ärenden som har avvisats och på vilken grund
 • andel ärenden som avbrutits före beslut och, om känt, orsaken till att de avbrutits
 • den genomsnittliga tid det har tagit att lösa ärendena
 • antal ärenden där försäkrings- och tjänstepensionsföretag meddelat avvikelse från nämndens yttrande enligt 12§.
 • Information om eventuella systematiska och betydande problem som ofta uppstår och leder till tvister mellan konsumenter och näringsidkare. Denna information får även åtföljas av en rekommendation om hur sådana problem kan undvikas eller lösas i framtiden för att höja försäkrings- och tjänstepensionsföretagens standarder och underlätta utbyte av information och bästa praxis.
 • Information om nämndens eventuella samarbete med andra alternativa tvistlösningsorgan som kan underlätta lösning av gränsöverskridande tvister

Kostnader

15 §

Kostnaderna för nämndens verksamhet under ett kalenderår fördelas mellan de försäkrings- och tjänstepensionsföretag som deltar i verksamheten i förhållande till antalet inkomna ärenden från respektive företag under kalenderåret.

Ändring av stadgarna

16 §

Ändring av stadgarna beslutas av Svensk Försäkrings styrelse.

Anslutna bolag

Nedan följer en lista över de försäkringsbolag som är anslutna till Personförsäkringsnämnden.

AIG Europe S.A

Allmänna Änke- och Pupillkassan

AMF Pensionsförsäkring

AmTrust

AXA France

Axis Insurance    

Bliwa

BNP Paribas Cardif

Bupa Global  

Chubb (tidigare ACE)

Collinson Insurance

Dalarnas Försäkringsbolag   

Danica Pension 

DARAG Försäkring (tidigare Ikano Försäkring)

Dina Försäkringar

Eir Försäkring AB

ERV

Euro Accident Livförsäkring (tidigare Ikano Livförsäkring)  

Evident Life AB

Financial Assurance (AXA) 

Financial Insurance (AXA) 

Folksam

Gjensidige Försäkring 

Gouda Försäkring

Handelsbanken Liv

HDI Global Specialty (tidigare Inter Hannover)

ICA Försäkring

If Skadeförsäkring

If Skadeförsäkringsbolag (Finland)   

Knif Trygghet Forsikring AS

Länsförsäkringar AB  

Länsförsäkringar Bergslagen 

Länsförsäkringar Blekinge    

Länsförsäkringar Gotland   

Länsförsäkringar Gävleborg   

Länsförsäkringar Göinge-Kristianstad  

Länsförsäkringar Göteborgs och Bohus Län 

Länsförsäkringar Halland   

Länsförsäkringar Jämtland   

Länsförsäkringar Jönköping

Länsförsäkring Kronoberg  

Länsförsäkringar Kalmar Län   

Länsförsäkringar Liv 

Länsförsäkringar Norrbotten   

Länsförsäkringar Skaraborg   

Länsförsäkringar Skåne 

Länsförsäkringar Stockholm   

Länsförsäkringar Södermanland  

Länsförsäkringar Uppsala   

Länsförsäkringar Värmland   

Länsförsäkringar Västerbotten   

Länsförsäkringar Västernorrland  

Länsförsäkringar Älvsborg

Länsförsäkringar Östgöta

Maiden General Försäkrings

Maiden Life Försäkrings   

Moderna Försäkringar

Movestic Liv & Pension

Nordea Livförsäkring  

Protector 

SEB Trygg Liv 

SI Insurance SA

Skandia

SPP Pension & Försäkring

S:t Erik Försäkring

Stockholms Stads Brandförsäkringskontor

Stockholmregionens Försäkring

Svenska Kommun Försäkring

Swedbank Försäkring

Tre Kronor Försäkring

Tryg Vesta    

Trygg-Hansa

Vital Försäkring

Zurich

Ålands Försäkringar

Verksamhetsberättelse

Personförsäkringsnämndens verksamhetsberättelse innehåller en beskrivning av verksamheten och vad som hänt under det aktuella året.

Informationsblad

Här hittar du vårt informationsblad i pdf-format.

Kontakt med kansliet

Telefon: 08 - 522 787 20

Våra telefontider:

Måndag 09.00-10.00

Tisdag-fredag 09.00-11.00

Sommaren 2024: 

Under vecka 28-31 har kansliet endast telefontid onsdag 09.00 - 11.00.

Adress:

Svensk Försäkrings Nämnder

Box 24067

104 50 STOCKHOLM

Adress för paketleverans:

Svensk Försäkring

Godsmottagningen

Banérgatan 30

115 23 STOCKHOLM

E-post: För att skicka e-post till oss använder du länken Kontakta oss längst ner på sidan.

Personuppgifter

Så här behandlar Personförsäkringsnämnden dina personuppgifter

Personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter i Personförsäkringsnämnden är Svensk Försäkring, organisationsnummer 802001-1659. 

Svensk Försäkrings Nämnder (kansliet), som är en del av Svensk Försäkring Administration AB (SFAB), administrerar Svensk Försäkrings olika prövningsnämnder, bl.a. Personförsäkringsnämnden. Kansliet behandlar personuppgifter i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning. Reglerna är till för att skydda dig och dina uppgifter. Nedan följer närmare information om kansliets behandling av personuppgifter och hur du tillvaratar dina rättigheter.

Personuppgifter som vi behandlar om dig

För dig som sökande behandlar vi uppgifter om namn, personnummer, hemadress, telefonnummer, e postadress, skadenummer, hälsouppgifter och i förekommande fall uppgifter om ekonomiska förhållanden.

För dig som vårdnadshavare/ombud till sökande behandlar vi uppgifter om namn, hemadress/arbetsplatsadress, telefonnummer. Om det är en digital ansökan behandlar vi även personnummer och e-postadress.

För dig som handläggare på försäkringsföretag behandlar vi uppgifter om namn, arbetsplatsadress och telefonnummer. Om det är en digital hantering behandlar vi även personnummer och e-postadress.

Ändamål och rättslig grund för behandlingen av dina personuppgifter

Ärenden rörande ersättning från befintlig försäkring: Kansliet för Personförsäkringsnämnden behandlar dina personuppgifter med stöd av lag (2015:671) om alternativ tvistlösning i konsumentförhållanden. Personförsäkringsnämnden behandlar ärenden på begäran av försäkringstagare i egenskap av konsument och inom ramen för lag och gällande försäkringsvillkor. Nämnden avger rådgivande yttrande i tvister rörande försäkringsmedicinska frågor. 

Ärenden rörande rätten till försäkring eller begränsning av försäkrings omfattning: Kansliet för Personförsäkringsnämnden behandlar dina personuppgifter för att utföra en uppgift som är nödvändig för ändamål som rör personansvarigs och försäkringsföretagets berättigade intresse för att möjliggöra en snabb och kostnadseffektiv konfliktlösning samt verka för en korrekt skadereglering för att uppnå rättssäkerhet. Behandlingen sker med anledning av att nämnden på begäran av konsument som helt eller delvis har nekats att teckna eller förnya individuell personförsäkring hos försäkringsföretag anslutet till nämnden i tvister om uppfyllande av den s.k. kontraheringsplikten i försäkringsavtalslagen (2005:104).

Alla uppgifter om dig behandlas konfidentiellt. Personuppgifterna måste behandlas för att göra det möjligt för Personförsäkringsnämnden att i enlighet med dess stadgar lämna yttrande i ärendet samt för administration av nämndens verksamhet, t.ex. fakturering och bokföring. 

Förekommer känsliga uppgifter?

Kansliet behöver behandla känsliga uppgifter som rör hälsa t.ex. i form av journalhandlingar och intyg.

Ärenden rörande ersättning från befintlig försäkring: Kansliet behandlar känsliga personuppgifter för att kunna fullgöra en rättslig förpliktelse och kunna fullgöra prövningen av ärendet.

Ärenden rörande rätten till försäkring eller begränsning av försäkrings omfattning: Kansliet behandlar känsliga personuppgifter för att ett rättsligt anspråk ska kunna fastställas.

Varför använder kansliet personnummer?

Kansliet använder personnummer för att säkerställa att rätt person får del av information i ärendet. Personnummer används även vid identifikation via BankID i det fall sökanden/ombud/försäkringsföretag önskar en digital hantering av ärendet.

Varifrån inhämtas dina personuppgifter?

Uppgifterna lämnar du i första hand själv men vi behöver också hämta in uppgifter från det försäkringsföretag som är motpart i ärendet. 

Vilka kan få tillgång till dina personuppgifter?

Förutom kansliets personal och SFAB som hanterar ditt ärende under behandlingen på kansliet får det försäkringsföretag som är motpart i ärendet ta del av uppgifterna. Vidare får nämndens ledamöter samt medicinska rådgivare del av handlingarna i ärendet. 

Uppgifter gällande registrerade i vårt diariesystem kan behöva hanteras vid felsökning, förvaltning etc. Driften av diariesystemet sköts av underleverantörer till Svensk Försäkring. 

Överföring av personuppgifter till tredje land

Vi och våra leverantörer och samarbetspartners behandlar endast dina personuppgifter inom EU/EES-området.

Hur länge sparas dina personuppgifter?

Kansliet behandlar aldrig dina personuppgifter under en längre period än vad som är tillåtet. I Personförsäkringsnämnden sparar kansliet personuppgifterna under sex månader, räknat från dagen då nämndens yttrande expedierades. 

Hur kan du ta tillvara dina rättigheter?

Gällande lagstiftning ger dig rättigheter för att du ska ha kontroll över den behandling som sker av dina personuppgifter hos en personuppgiftsansvarig. Den personuppgiftsansvarige är ansvarig för att dina uppgifter behandlas på rätt sätt och ska se till att du kan tillvarata dina rättigheter. 

Du har rätt att få tillgång till information om vilka personuppgifter som vi behandlar om dig. Du har även rätt att begära rättelse, radering eller begränsning av dina personuppgifter eller invända mot vår behandling. I de fall behandlingen sker på den rättsliga grunden samtycke har den registrerade alltid rätt att återkalla sitt samtycke och det föreligger även en rätt till dataportabilitet. Det betyder att du har rätt att själv få ut eller få överfört till annan personuppgiftsansvarig, de uppgifter som den registrerade själv har tillhandahållit.

Den som önskar upplysning om vilka personuppgifter som behandlas kan efter skriftlig undertecknad ansökan få sådan information samt begära rättelse av felaktiga uppgifter. 

Kontaktuppgifter för personuppgiftsansvariga m.m.

Är det en uppgift som Svensk Försäkring ansvarar för kan du kontakta dem enligt följande:

Svensk Försäkring

Box 24043 

104 50 Stockholm

Om du vill utöva dina rättigheter enligt ovan eller annars vill komma i kontakt med oss med anledning av vår behandling av dina personuppgifter kan du göra detta genom att kontakta kansliet per telefon 08-522 787 20, vardagar 9.00-11.00.

Dataskyddsombud 

Du kontaktar Personförsäkringsnämndens dataskyddsombud enligt följande: dso@forsakringsnamnder.se

Klagomål

Vill du klaga på hur Svensk Försäkring hanterar dina personuppgifter kan du även vända dig till Integritetsskyddsmyndigheten. Det går bra att e-posta Integritetsskyddsmyndigheten på: imy@imy.se

Cookies

En cookie är en textfil som webbplatsen du besöker sparar på din dator. Cookies används på många webbplatser för att ge dig som användare tillgång till olika funktioner.

Webbplatsen använder sig av en så kallad sessionscookie för att skilja mellan olika användare på webbservern. Cookien innehåller ingen personinformation.

När formulärdata skickas skapas en sessionscookie för att indikera att formuläret verkligen skickats.

Vad är en cookie?

En cookie är en liten textfil som webbplatsen du besöker begär att spara på din dator. Det finns två typer av cookies. Den ena typen sparas mellan besöken på webbplatsen, cookien har dock ett utgångsdatum. När utgångsdatumet är passerat så raderas cookien automatiskt när du besöker webbplatsen. Den andra typen av cookies kallas sessionscookies. Denna typ existerar endast under det aktiva besöket på webbplatsen, och försvinner när användaren stänger webbläsaren.

Om du inte vill tillåta cookies på din dator så kan du ställa in detta i din webbläsare.

Mer information om cookies och elektronisk kommunikation finns på Post- och telestyrelsens webbplats.

Kan jag ta bort cookies?

Ja.
Om du vill radera cookies från din webbläsare kan du med enkelhet göra det genom att följa instruktionerna i din webbläsare. För instruktioner om hur du hanterar och raderar cookies, gå till alternativet "Hjälp" i din webbläsare.