Vad gör prövningsförfarandet?

Lämplighetsprövning i enskilt ärende

Om en försäkringstagare vill ta sin rättsskydds- eller trafikförsäkring i anspråk kan försäkringsbolaget, i de fall ombudet inte är advokat eller biträdande jurist på advokatbyrå, begära att det ombud som har anlitats ska genomgå en lämplighetsprövning.

Prövning i ett enskilt ärende kan bara ske om försäkringsbolaget begär att ombudet ska prövas. Ansökan kan göras av ombudet, försäkringsbolaget eller den försäkrade.

Förfarandet utmynnar i ett rådgivande yttrande. Det är en rekommendation till försäkringsbolaget, som därefter fattar beslut om lämpligheten.

Generell lämplighetsprövning

Om ett ombud under den senaste tvåårsperioden har minst tio rekommendationer i enskilda ärenden från prövningsförfarandet inom ett visst rättsområde kan detta ombud ansöka om en generell lämplighetsprövning inom samma rättsområde. De tio enskilda rekommendationerna bör inte ha utfärdats under en alltför kort period utan det behövs en viss observationstid innan ombudet ansöker om generell lämplighetsprövning.

Förfarandet utmynnar i ett rådgivande yttrande och den generella rekommendationen gäller i två år varefter man måste ansöka om förnyelse innan dessa två år har passerat. Eftersom det är en rekommendation är det alltid försäkringsbolaget som fattar det slutliga beslutet om lämpligheten i det enskilda ärendet.

Vem gör prövningen?

Prövningen görs av en person utsedd av Svensk Försäkring. Vederbörande ska vara eller ha varit ordinarie domare och får inte vara anställd i ett försäkringsbolag.

I ärenden av enklare natur där ombudet tidigare har ansetts lämplig i ärenden av liknande beskaffenhet och några nya referenser inte behöver inhämtas kan beslut fattas av sekreteraren.

Läs mer om prövningsförfarandets ledamöter i den senaste verksamhetsberättelsen.

Innan du ansöker

Vem kan ansöka om prövning?

Prövning i ett enskilt ärende kan ske på begäran av:

 • ombud,
 • försäkringsbolag och
 • försäkrad.

Prövning avseende generell lämplighet kan ske på begäran av:

 • ombud.

Är alla försäkringsbolag behöriga att begära prövning enligt detta förfarande?

Försäkringsbolaget måste vara anslutet till förfarandet. Läs mer om vilka bolag som är anslutna till förfarandet. Försäkringsbolagets möjllighet att begära prövning av ombudets lämplighet framgår i regel av försäkrings­villkoren.

Skicka in en ansökan

Skicka in en ansökan

Ansökan om prövning i enskilt ärende ska innehålla:

 • en ifylld och undertecknad ansökningsblankett,
 • brevet från försäkringsbolaget där det framgår att bolaget begär att du ska genomgå prövning av ombuds lämplighet,
 • uppgift om försäkringsbolag, skadenummer och namnet på handläggaren som har bett dig genomgå prövningen, 
 • en kortfattad redogörelse av vad tvisten gäller,
 • uppgifter om din utbildning, praktisk erfarenhet, tidigare anställningar samt nuvarande verksamhet,
 • examensbevis och gärna även dina betyg samt
 • kontaktuppgifter till referenser.
Viktigt angående referenser

Du måste ange minst två referenser som relativt nyligen sett dig i din yrkesroll, företrädesvis domstolsreferenser eller motpartsombud. Detta gäller även dig som prövats tidigare eftersom vi inte kan spara dina uppgifter under en längre period än vad som är tillåtet enligt dataskyddsförordningen.

Om du är nyutexaminerad, har arbetat inom en annan bransch eller saknar domstolserfarenhet bör du lämna minst två referenser som du har haft annan yrkesmässig kontakt med.

Ansökan om generell prövning ska innehålla:

 • en ifylld och undertecknad ansökningsblankett,
 • uppgift om vilket/vilka rättsområde/rättsområden du söker om lämplighetsprövning inom,
 • uppgifter om din utbildning, praktisk erfarenhet, tidigare anställningar samt nuvarande verksamhet,
 • examensbevis och gärna även dina betyg samt
 • kontaktuppgifter till referenser.

Vilken blankett ska jag välja?

1. Ansökningsblankett ombuds lämplighet enskilt ärende

Den vanligaste ansökningsblanketten. Gäller både för dig som söker första gången och för dig som återkommer då och då samt arbetar över många rättsområden. Du ansöker om lämplighetsprövning i varje enskilt ärende.

2. Ansökningsblankett ombuds lämplighet generell prövning

Denna ansökningsblankett är bara aktuell om:

 • du under den senaste tvåårsperioden har minst tio enskilda rekommendationer från Prövningsförfarandet inom samma rättsområde som du söker prövning inom, eller
 • du ansöker om förnyad generell rekommendation innan den tidigare har gått ut.

En generell rekommendation om din lämplighet är giltigt i två år och gäller för ett specifikt rättsområde, inte för alla rättsskyddstvister. För att förnya en generell rekommendation måste du ansöka om förnyelse innan giltighetsperioden har gått ut.

Digitala ansökningsblanketter

Du ansöker enklast via våra digitala ansökningsblanketter.

GÖR EN DIGITAL ANSÖKAN - Ombuds lämplighet Enskilt ärende

GÖR EN DIGITAL ANSÖKAN - Ombuds lämplighet Generell prövning

Digital hantering av ditt ärende

Skickar du in din ansökan digitalt kan du välja om du vill att ditt ärende fortsättningsvis ska hanteras digitalt. För att du ska kunna följa ditt ärende digitalt krävs att du har ett giltigt BankID.

När din ansökan är registrerad hos prövningsförfarandets kansli skickas en bekräftelse till dig. Du kan sedan följa ärendet digitalt genom att logga in i ditt ärende i Mina ärenden. När du är inloggad kan du ta del av alla handlingar i ärendet, komplettera med handlingar eller skicka meddelande till nämndens kansli.

FÖLJ DITT ÄRENDE I MINA ÄRENDEN 

Ansökningsblanketter - post

Vill du inte göra en digital ansökan finns ansökningsblanketterna tillgängliga för nedladdning och utskrift nedan.

Så hanteras ditt ärende

När vi har registrerat din ansökan får du en bekräftelse. Förfarandet är skriftligt och avgörs på de handlingar som inges av dig som sökande eller vad som i övrigt ansetts motiverat att inhämta. Ärendet kan sedan följas digitalt efter inloggning med BankID om du har angett att du vill att handläggningen fortsättningsvis ska vara digital.

Kansliet kontaktar de referenser som angetts samt vid behov även andra som kan tänkas ha kunskap om din erfarenhet som ombud.

Om prövningen medför en risk för att du inte kommer anses lämplig kommer du innan en rekommendation avges att få möjlighet att yttra dig över de uppgifter som ligger till grund för bedömningen.

Du kan när som helst under handläggningen kontakta oss och meddela att du inte längre vill att vi prövar ärendet. Vi avskriver då ärendet.

Sammanträde och beslut

När ärendet har handlagts klart tas ärendet upp till prövning vid ett sammanträde. Sammanträden hålls ungefär en gång i månaden. Vid sammanträdet deltar ordföranden, som är den som fattar beslutet, och en sekreterare från kansliet som föredrar ärendet muntligen. Härefter fattas beslutet.

Läs mer om vilka som deltar i Prövningsförfarandet i senaste verksamhetsberättelsen.

Beslutet skrivs i form av ett rådgivande yttrande - en rekommendation - till försäkringsbolaget, som därefter beslutar om ombudets lämplighet.

Efter beslutet

Yttrandet skickas till den sökande. En kopia skickas till aktuellt försäkringsbolag om det gäller prövning i ett enskilt ärende.

Gäller ärendet en generell prövning och den sökande har ansetts lämplig förs ombudet in i en lista som innehåller de ombud som innehar giltiga generella rekommendationer. Denna lista kan handläggare på bolag som är anslutna till förfarandet få tillgång till genom inloggning på Extranätet.

Om du inte är nöjd

Om ombudet inte bedöms vara lämplig i enskilt ärende och försäkringsbolaget följer förfarandets rekommendation kan den försäkrade (inte ombudet) begära överprövning av bolagets beslut i Nämnden för Rättsskyddsfrågor. Observera att du som ombud inte själv kan begära prövning i denna nämnd.

Frågor och svar

Kan jag ansöka digitalt till Prövningsförfarandet?

Ja, du kan ansöka om prövning via våra digitala ansökningsformulär på hemsidan. För att följa ärendet digitalt krävs att du har ett giltigt BankID.

Vilken ansökningsblankett ska jag välja?

I de allra flesta fall väljer du "Ansökningsblankett ombuds lämplighet enskilt ärende".

För att "Ansökningsblankett ombuds lämplighet generell prövning" ska vara aktuell måste du de senaste två åren av oss ha rekommenderats vara lämplig i minst tio enskilda ärenden inom det rättsområde du söker om prövning inom.

När kan jag ansöka om generell lämplighetsprövning?

För att beviljas en generell rekommendation om din lämplighet inom ett visst rättsområde måste du de senaste två åren av oss ha rekommenderats vara lämplig i minst tio enskilda ärenden inom det rättsområde du söker om prövning inom. De tio enskilda rekommendationerna bör inte ha utfärdats under en alltför kort period utan det behövs en viss observationstid innan du ansöker om generell lämplighetsprövning.

För att förnya en generell rekommendation om din lämplighet måste du ansöka om förnyelse innan giltighetsperioden har gått ut. Giltighetsperioden är två år räknat från månadsskiftet som infaller närmast efter det datum ditt ärendet prövades.

Kan ärendet prövas även om försäkringsbolaget inte är ansluten till prövningsförfarandet?

Nej, men Svensk Försäkrings styrelse kan på begäran av aktuellt försäkringsbolag medge prövning av ombuds lämplighet i ärenden som angår bolaget.

Hur lång är handläggningstiden?

Under förutsättning att ärendet inte behöver kompletteras är handläggningstiden cirka tre - fyra veckor från det att det inkommer till oss tills dess att beslut fattas.

Måste jag lämna referenser/nya referenser?

Ja. För att kunna utreda din lämplighet är det viktigt att du uppger minst två referenser, gärna fler, som har sett dig i din yrkesroll relativt nyligen. Vi vill helst att du uppger domare eller motpartsombud.

Om du är ny som ombud förstår vi att det kan vara svårt att lämna referenser som är domare eller motpartssombud. Då är det viktigt att du åtminstone kan lämna två andra referenser som du har haft yrkesmässig kontakt med.

Går det att ompröva förfarandets beslut?

Nej, det går inte att ompröva/överklaga förfarandets rådgivande yttrande.

Prövningsförfarandet utmynnar i ett rådgivande yttrande och det är valfritt för försäkringsbolaget att följa yttrandet. Det är alltid bolaget som fattar det slutliga beslutet om ett ombuds lämplighet i en viss tvist.

Skulle bolaget anse ett ombud inte vara lämpligt i viss tvist kan den försäkrade (inte ombudet) överklaga bolagets beslut till Nämnden för Rättsskyddsfrågor.

Är bolaget skyldigt att följa yttrandet?

Nej. Yttrandet är enbart rådgivande, men bolaget följer det vanligtvis.

Jag är skadereglerare på ett försäkringsbolag. Hur får jag reda på vilka ombud som innehar generella rekommendationer om sin lämplighet?

Du som arbetar på ett försäkringsbolag som är anslutet till Prövningsförfarandet kan genom inloggning på Extranätet få tillgång till en lista över de ombud som innehar giltiga generella rekommendationer om sin lämplighet.

Här kan du registrera dig som användare på Extranätet.

Personuppgifter

Så här behandlar Prövning av ombuds lämplighet dina personuppgifter

Personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter vid Prövning av ombuds lämplighet är Svensk Försäkring, organisationsnummer 802001-1659. 

Svensk Försäkrings Nämnder (kansliet), som är en del av Svensk Försäkring Administration AB (SFAB), administrerar Svensk Försäkrings olika prövningsnämnder, bl.a. Prövning av ombuds lämplighet. Kansliet behandlar personuppgifter i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning. Reglerna är till för att skydda dig och dina uppgifter. Nedan följer närmare information om kansliets behandling av personuppgifter och hur du tillvaratar dina rättigheter.

Personuppgifter som vi behandlar om dig

För dig som sökande/ombud behandlar vi uppgifter om namn, personnummer, hemadress/arbetsplatsadress, telefonnummer, e postadress.

För dig som klient till ombud registrerar vi namn och skadenummer.

För dig som handläggare på försäkringsföretag behandlar vi uppgifter om namn, arbetsplatsadress och telefonnummer.

För dig som är referent behandlar vi uppgift om namn, telefonnummer och e-postadress.

Ändamål och rättslig grund för behandlingen av dina personuppgifter

Kansliet för Prövning av ombuds lämplighet behandlar dina personuppgifter för att utföra en uppgift som är nödvändig för personuppgiftsansvarigs och tredje parts berättigade intresse att ombud anlitas som är lämpligt att hantera rättsskyddsärenden.

Alla uppgifter om dig behandlas konfidentiellt. Personuppgifterna måste behandlas för att göra det möjligt för prövningsförfarandet att i enlighet med dess stadgar lämna yttrande i ärendet samt för administration av prövningsförfarandets verksamhet, till exempel fakturering och bokföring. 

Förekommer känsliga uppgifter?

Kansliet behöver behandla extra skyddsvärda uppgifter i form av omdömen av ombudens prestationer.

Kansliet behandlar dessa personuppgifter för att kunna fullgöra en rättslig förpliktelse och kunna fastställa prövningen av ärendet.

Varför används personnummer?

Vi använder personnummer för att kunna identifiera att det är rätt ombud vi prövar.

Varifrån inhämtas dina personuppgifter?

Uppgifterna lämnar du i första hand själv men vi behöver också hämta in uppgifter som är motiverade att inhämta för en fullödig prövning, bl.a. från angivna referenter. 

Vilka kan få tillgång till dina personuppgifter?

Förutom kansliets personal och SFAB som hanterar ditt ärende under behandlingen på kansliet får prövningsförfarandets ordförande del av handlingarna i ärendet. 

Uppgifter gällande registrerade i vårt diariesystem kan behöva hanteras vid felsökning, förvaltning o.s.v. Driften av diariesystemet sköts av underleverantörer till Svensk Försäkring.

Överföring av personuppgifter till tredje land

Vi och våra leverantörer och samarbetspartners behandlar endast dina personuppgifter inom EU/EES-området.

Hur länge sparas dina personuppgifter?

Kansliet behandlar aldrig dina personuppgifter under en längre period än vad som är tillåtet. I Prövning av ombuds lämplighet sparar kansliet personuppgifterna under 2,5 år, räknat från dagen då prövningsförfarandets yttrande expedierades. 

Hur kan du ta tillvara dina rättigheter?

Gällande lagstiftning ger dig rättigheter för att du ska ha kontroll över den behandling som sker av dina personuppgifter hos en personuppgiftsansvarig. Den personuppgiftsansvarige är ansvarig för att dina uppgifter behandlas på rätt sätt och ska se till att du kan tillvarata dina rättigheter. 

Du har rätt att få tillgång till information om vilka personuppgifter som vi behandlar om dig. Du har även rätt att begära rättelse, radering eller begränsning av dina personuppgifter eller invända mot vår behandling. I de fall behandlingen sker på den rättsliga grunden samtycke har den registrerade alltid rätt att återkalla sitt samtycke och det föreligger även en rätt till dataportabilitet. Det betyder att du har rätt att själv få ut eller få överfört till annan personuppgiftsansvarig, de uppgifter som den registrerade själv har tillhandahållit.

Den som önskar upplysning om vilka personuppgifter som behandlas kan efter skriftlig undertecknad ansökan få sådan information samt begära rättelse av felaktiga uppgifter. 

Kontaktuppgifter för personuppgiftsansvariga m.m.

Är det en uppgift som Svensk Försäkring ansvarar för kan du kontakta dem enligt följande:

Svensk Försäkring

Box 24043 

104 50 Stockholm

Om du vill utöva dina rättigheter enligt ovan eller annars vill komma i kontakt med oss med anledning av vår behandling av dina personuppgifter kan du göra detta genom att kontakta kansliet per telefon 08-522 787 20, vardagar 9.00-11.00.

Dataskyddsombud 

Du kontaktar prövningsförfarandet för ombuds lämplighets dataskyddsombud enligt följande: dso@forsakringsnamnder.se

Klagomål

Vill du klaga på hur Svensk Försäkring hanterar dina personuppgifter kan du även vända dig till Integritetsskyddsmyndigheten. Det går bra att e-posta Integritetsskyddsmyndigheten på: imy@imy.se

Cookies

En cookie är en textfil som webbplatsen du besöker sparar på din dator. Cookies används på många webbplatser för att ge dig som användare tillgång till olika funktioner.

Webbplatsen använder sig av en så kallad sessionscookie för att skilja mellan olika användare på webbservern. Cookien innehåller ingen personinformation.

När formulärdata skickas skapas en sessionscookie för att indikera att formuläret verkligen skickats.

Vad är en cookie?

En cookie är en liten textfil som webbplatsen du besöker begär att spara på din dator. Det finns två typer av cookies. Den ena typen sparas mellan besöken på webbplatsen, cookien har dock ett utgångsdatum. När utgångsdatumet är passerat så raderas cookien automatiskt när du besöker webbplatsen. Den andra typen av cookies kallas sessionscookies. Denna typ existerar endast under det aktiva besöket på webbplatsen, och försvinner när användaren stänger webbläsaren.

Om du inte vill tillåta cookies på din dator så kan du ställa in detta i din webbläsare.

Mer information om cookies och elektronisk kommunikation finns på Post- och telestyrelsens webbplats.

Kan jag ta bort cookies?

Ja.
Om du vill radera cookies från din webbläsare kan du med enkelhet göra det genom att följa instruktionerna i din webbläsare. För instruktioner om hur du hanterar och raderar cookies, gå till alternativet "Hjälp" i din webbläsare.