Stadgar

Stadgarna för Ansvarsförsäkringens Personskadenämnd (fr.o.m. den 1 juli 2021)

Stadgarna i pdf-format

Inledande bestämmelser

1 §

Svensk Försäkring är huvudman för nämnden.

2 §

Medlemmar i Svensk Försäkring kan ansluta sig till nämnden genom anmälan till Svensk Försäkrings styrelse.

Styrelsen får medge försäkringsbolag som inte är medlem i Svensk Försäkring anslutning till nämnden.

Mellan Svensk Försäkring och försäkringsbolag som deltar i nämndverksamheten ska avtal träffas om de närmare villkoren för bolagets deltagande i verksamheten.

Verksamhet

3 §

Nämnden ska verka för enhetlig och skälig personskadereglering inom ramen för lag och gällande försäkringsvillkor inom ansvarsförsäkring, eller annan försäkring som inte utgör trafikförsäkring i ärenden där den försäkrade är berättigad till ersättning med anledning av personskada enligt skadeståndsrättsliga grunder.

Nämnden prövar inte ärenden som omfattas av Läkemedelsskade­nämndens behörighet.

4 §

Nämnden avger enligt vad som anges i 5 och 6 §§ rådgivande yttrande i ärenden angående ersättning med anledning av personskada från försäkring som avses i 3 §.

Nämnden avger även på begäran av domstol eller annan myndighet yttranden i frågor som rör personskadeersättning.

5 §

Anslutet bolag är skyldigt att inhämta nämndens yttrande i utom rättegång uppkommen fråga angående

a) ersättning under invaliditetstid för inkomstförlust och för lyte eller annat stadigvarande men samt för kostnader och olägenheter till följd av skadan, om den medicinska invaliditetsgraden uppgår till minst 10 % eller förlusten för år beräknas uppgå till minst ett belopp motsvarande ett prisbasbelopp som med stöd av 1 kap 6 § lagen (1962:381) om allmän försäkring har fastställt för januari månad det år skadan inträffade,

b) ersättning till maka, make eller därmed jämställd person för förlust av underhåll, eller

c) omprövning av 5 kap 5 § skadeståndslagen (1972:207)

Första stycket gäller inte i fall då tillämpligt försäkringsbelopp uppenbarligen inte förslår till skadans täckande och beloppet i dess helhet har utgetts eller kan antas komma att utges av bolaget till skadelidande.

Första stycket gäller inte heller då berört bolag och den skadelidande till alla delar är överens i ersättningsfrågan och den skadelidande företräds av advokat, biträdande jurist vid advokatbyrå eller annat lämpligt ombud.

Är bolag skyldigt att enligt ovan inhämta nämndens yttrande får bolaget inte ta slutlig ställning förrän nämnden har yttrat sig.

6 §

I annan utom rättegång uppkommen fråga angående personskade­ersättning än som avses i 5 § a)-c) ska anslutet bolag inhämta nämndens yttrande, om skadelidande begär det. Också i annat fall får anslutet bolag inhämta nämndens yttrande i sådan fråga.

7 §

När nämnden på begäran av anslutet bolag avger yttrande i fråga som avses i 5 eller 6 § kan nämnden föreslå lämpliga åtgärder för att höja skadelidandes arbetsförmåga. I ärende som nu sagts får nämnden också avge förslag till rättelse av bolagets handläggning.

8 §

Nämnden får inte uttala sig i fråga huruvida

  • försäkringsfall inträffat
  • preskription inträtt eller
  • skadelidande genom eget vållande medverkat till sin skada.

Dock får nämnden uttala sig i fråga huruvida den försäkrade är berättigad till ersättning enligt 5 kap 2 § 1 st. 3 skadeståndslagen (1972:207) ur överfallsskydd i sin egen försäkring.

Ledamöter m.m.

9 §

För nämnden ska finnas en ordförande och en eller flera vice ordföranden.

För övriga i 10 § avsedda ledamöter ska finnas erforderligt antal personer som kan tjänstgöra i nämnden.

De ledamöter som avses i 10 § punkt 2 ska utses av Konsumentvägledarnas Förening.

Nämndens övriga ledamöter utses av Svensk Försäkrings styrelse.

Nämndens ledamöter får inte vara anställda hos försäkringsbolag med undantag av ledamöter som avses i 10 § punkt 3.

Nämndens ledamöter utses för ett år.

Avgår ledamot under tid för vilken denne utsetts, ska ny ledamot utses för återstående tid.

Arvode till nämndens ledamöter bestäms av Svensk Försäkrings styrelse.

Svensk Försäkring utser en eller flera sekreterare att biträda nämnden och svarar för att nämnden har tillgång till erforderlig kansliorganisation.

Vid förfall för sekreteraren utser ordföranden protokollförare för sammanträdet.

Sammansättning och beslut m.m.

10 §

Nämnden ska vid beslut ha följande sammansättning:

1. en ordförande som är jurist med stor domarerfarenhet och sakkunnig i de frågor som faller inom nämndens verksamhet.

2. två ledamöter som representerar de ersättningsberättigades intresse (konsumentintresset)

3. två ledamöter med stor erfarenhet av personskadereglering inom i 3 § avsedda försäkringar.

11 §

Nämnden är beslutsför med minst fyra ledamöter inklusive ordföranden.

Ärende av enkel beskaffenhet får efter ordförandens bestämmande avgöras av ordföranden och en ledamot som avses i 10 § punkt 2 och en ledamot som avses i 10 § punkt 3.

Som nämndens beslut gäller den mening som flertalet ledamöter förenar sig om.

Vid lika röstetal gäller som nämndens beslut ordförandens mening.

12 §

Ledamot som är anställd i anslutet bolag får inte delta i behandlingen av ärende som berör bolaget.

I övrigt gäller för nämndens ledamöter samma jäv som enligt 11 och 12 §§ förvaltningslagen (1986:223) stadgas för den som har att handlägga ärende enligt den lagen.

13 §

Nämndens ordförande kan på eget initiativ eller på framställning av anslutet bolag till nämnden hänskjuta en fråga som är av principiell betydelse. Vid ett sådant avgörande ska nämnden sammanträda i sin helhet. Sådant avgörande ska vara vägledande för framtida avgöranden om det biträds av minst två tredjedelar av nämndens samtliga ledamöter.

Förfarande m.m.

14 §

Nämnden fastställer formulär för bolagens redovisning av utrednings­material i ärenden som ska prövas av nämnden.

I samband med att anslutet bolag hänskjuter ett ärende till nämnden ska bolaget avge förslag i ersättningsfrågan.

Om föredragning i nämnden bestämmer ordföranden.

Förfarandet i nämnden är skriftligt och ett ärende avgörs på de handlingar parterna gett in till nämnden.

Nämndens protokoll förs av sekreteraren och justeras för varje sammanträde av ordföranden vid sammanträdet. Har skiljaktig mening förekommit ska det antecknas i protokollet.

Finner nämnden vid behandling av ett ärende att ytterligare utredning behövs, får nämnden inhämta sådan utredning från det bolag som har begärt yttrande eller på annat lämpligt sätt inhämta utredning. Nämnden får vid behov även begära att bolaget inkommer med yttrande från viss angiven sakkunnig. I fråga om sådan sakkunnig har 12 § andra stycket motsvarande tillämpning.

Utredning som nämnden självmant inhämtat ska delges det berörda bolaget och den ersättningssökande, innan nämnden avger yttrande i ärendet.

Finner nämnden att tillfredsställande utredning i ärende som bolag har hänskjutit till nämnden inte kan erhållas annat än genom domstols prövning ska nämnden anmäla detta till bolaget.

Om bolag avviker från nämndens yttrande ska bolaget snarast skriftligt meddela nämnden detta och ange skälen för avvikelsen.

15 §

Nämndens yttrande i enskilt ärende ska snarast delges den som begärt yttrandet. Har skiljaktig mening förekommit ska uppgift härom lämnas.

Nämnden överenskommer med de anslutna bolagen om riktlinjer för bolagens delgivning med den ersättningssökande av utredningsmaterial och av nämndens yttrande jämte skiljaktiga meningar.

Yttrande av allmänt intresse, som kan vara vägledande för försäkrings­bolagens personskaderegleringsverksamhet, ska delges samtliga anslutna bolag.

16 §

Om anslutet bolag, som begärt nämndens yttrande, träffar överens­kommelse med den ersättningssökande i ersättningsfrågan som avviker från nämndens yttrande ska bolaget genast skriftligen underrätta nämnden om detta.

Redogörelse för verksamheten

Nämnden ska senast den 1 april varje år lämna en skriftlig redogörelse för föregående kalenderårs verksamhet till Svensk Försäkrings styrelse.

Kostnader

17 §

Kostnaderna för nämndens verksamhet under ett kalenderår fördelas mellan de försäkringsbolag som deltar i verksamheten i förhållande till antalet inkomna ärenden från respektive bolag under kalenderåret.

Ändring av stadgarna

18 §

Ändring av stadgarna beslutas av Svensk Försäkrings styrelse.

Anslutna bolag

Nedan följer en lista över de försäkringsbolag som är anslutna till Ansvarsförsäkringens Personskadenämnd.

AIG Europe S.A

Dalarnas Försäkringsbolag

Dina Försäkringar

ERV

Folksam

Försäkrings AB Göta Lejon

Gjensidige Försäkring 

Gouda Försäkring

HDI Global Specialty (tidigare Inter Hannover) 

ICA Försäkring

If Skadeförsäkring

Knif Trygghet Forsikring

Kommunassurans Syd Försäkring

Länsförsäkringar AB

Länsförsäkringar Bergslagen

Länsförsäkringar Blekinge

Länsförsäkringar Gotland

Länsförsäkringar Gävleborg

Länsförsäkringar Göinge-Kristianstad

Länsförsäkringar Göteborgs och Bohuslän

Länsförsäkringar Halland

Länsförsäkringar Jämtland

Länsförsäkringar Jönköping

Länsförsäkringar Kalmar

Länsförsäkringar Kronoberg

Länsförsäkringar Norrbotten

Länsförsäkringar Skaraborg

Länsförsäkringar Skåne

Länsförsäkringar Stockholm

Länsförsäkringar Södermanland

Länsförsäkringar Uppsala

Länsförsäkringar Värmland

Länsförsäkringar Västerbotten

Länsförsäkringar Västernorrland

Länsförsäkringar Älvsborg

Länsförsäkringar Östgöta

Moderna Försäkringar

Protector

SJ AB

S:t Eriks Försäkring

Stockholms Stad Brandförsäkringskontor

Stockholmregionens Försäkring

Svenska Kommun Försäkring

Tre Kronor Försäkring

Tryg Vesta

Trygg-Hansa

XL Insurance Company SE

Zurich

Ålands Försäkringar

Verksamhetsberättelse

Ansvarsförsäkringens Personskadenämnds verksamhetsberättelse innehåller en beskrivning av verksamheten och vad som hänt under det aktuella året.

Informationsblad

Här hittar du vårt informationsblad i pdf-format.

Personuppgifter

Så här behandlar Ansvarsförsäkringens Personskadenämnd dina personuppgifter

Informationsblad i pdf-format

Personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter i Ansvarsförsäkringens Personskadenämnd är Svensk Försäkring, organisationsnummer 802001-1659. 

Svensk Försäkrings Nämnder (kansliet), som är en del av Svensk Försäkring Administration AB (SFAB), administrerar Svensk Försäkrings olika prövningsnämnder, bl.a. Ansvarsförsäkringens Personskadenämnd. Kansliet behandlar personuppgifter i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning. Reglerna är till för att skydda dig och dina uppgifter. Nedan följer närmare information om kansliets behandling av personuppgifter och hur du tillvaratar dina rättigheter.

Personuppgifter som vi behandlar om dig

För dig som skadelidande behandlar vi uppgifter om namn, personnummer, skadenummer, hälsouppgifter och i förekommande fall uppgifter om ekonomiska förhållanden.

För dig som ombud till sökande behandlar vi uppgifter om namn, arbetsplatsadress, telefonnummer.

För dig som handläggare på försäkringsföretag behandlar vi uppgifter om namn, arbetsplatsadress och telefonnummer.

Ändamål och rättslig grund för behandlingen av dina personuppgifter

Vi behöver behandla dina personuppgifter för att utföra en uppgift som är nödvändig för ändamål som rör personansvarigs och försäkringsföretagets berättigade intresse mot bakgrund av föreliggande avtal mellan dessa parter, att säkerställa korrekt skadereglering för att uppnå rättssäkerhet samt för att möjliggöra en snabb och kostnadseffektiv konfliktlösning.

Alla uppgifter om dig behandlas konfidentiellt. Personuppgifterna måste behandlas för att göra det möjligt för Ansvarsförsäkringens Personskadenämnd att i enlighet med dess stadgar lämna yttrande i ärendet samt för administration av nämndens verksamhet, till exempel fakturering och bokföring. 

Förekommer känsliga uppgifter?

Kansliet behöver behandla känsliga uppgifter som rör hälsa t.ex. i form av journalhandlingar och intyg. Behandling av känsliga personuppgifter kommer att ske för att fastställa rättsliga anspråk.

Varför använder kansliet personnummer?

Kansliet använder personnummer för att säkerställa att handlingar rörande rätt person behandlas av nämnden.

Varifrån inhämtas dina personuppgifter?

Uppgifterna hämtas in från aktuellt försäkringsföretag.

Vilka kan få tillgång till dina personuppgifter?

Förutom nämndkansliets personal som hanterar ditt ärende under behandlingen av ärendet får nämndens ledamöter samt i förekommande fall medicinska rådgivare del av uppgifterna i ärendet. 

Uppgifter gällande registrerade i vårt diariesystem kan behöva hanteras vid felsökning, förvaltning etc. Driften av diariesystemet sköts av underleverantörer till Svensk Försäkring. 

Överföring av personuppgifter till tredje land

Vi och våra leverantörer och samarbetspartners behandlar endast dina personuppgifter inom EU/EES-området.

Hur länge sparas dina personuppgifter?

Kansliet behandlar aldrig dina personuppgifter under en längre period än vad som är tillåtet. I Ansvarsförsäkringens Personskadenämnd sparar kansliet personuppgifterna under sex månader, räknat från dagen då nämndens yttrande expedierades. 

Hur kan du ta tillvara dina rättigheter?

Gällande lagstiftning ger dig rättigheter för att du ska ha kontroll över den behandling som sker av dina personuppgifter hos en personuppgiftsansvarig. Det är den personuppgiftsansvarige som är ansvarig för att dina uppgifter behandlas på rätt sätt och ska se till att du kan tillvarata dina rättigheter. 

Du har rätt att få tillgång till information om vilka personuppgifter som vi behandlar om dig. Du har även rätt att begära rättelse, radering eller begränsning av dina personuppgifter eller invända mot vår behandling. I de fall behandlingen sker på den rättsliga grunden samtycke har den registrerade alltid rätt att återkalla sitt samtycke och det föreligger även en rätt till dataportabilitet. Det betyder att du har rätt att själv få ut eller få överfört till annan personuppgiftsansvarig, de uppgifter som den registrerade själv har tillhandahållit.

Den som önskar upplysning om vilka personuppgifter som behandlas kan efter skriftlig undertecknad ansökan få sådan information samt begära rättelse av felaktiga uppgifter.

Kontaktuppgifter för personuppgiftsansvariga m.m.

Är det en uppgift som Svensk Försäkring ansvarar för kan du kontakta dem enligt följande:

Svensk Försäkring

Box 24043 

104 50 Stockholm

Om du vill utöva dina rättigheter enligt ovan eller annars vill komma i kontakt med oss med anledning av vår behandling av dina personuppgifter kan du göra detta genom att kontakta kansliet per telefon 08-522 787 20, vardagar 9.00-11.00.

Dataskyddsombud 

Du kontaktar Ansvarsförsäkringens Personskadenämnds dataskyddsombud enligt följande: dso@forsakringsnamnder.se

Klagomål

Vill du klaga på hur Svensk Försäkring hanterar dina personuppgifter kan du även vända dig till Integritetsskyddsmyndigheten. Det går bra att e-posta Integritetsskyddsmyndigheten på: imy@imy.se

 

Kontakt med kansliet

Telefon: 08 - 522 787 20

Våra telefontider:

Måndag 09.00-10.00

Tisdag-fredag 09.00-11.00

Adress:

Svensk Försäkrings Nämnder

Box 24067

104 50 STOCKHOLM

Adress för paketleverans:

Svensk Försäkring

Godsmottagningen

Banérgatan 30

115 23 STOCKHOLM

E-post: För att skicka e-post till oss använder du länken Kontakta oss längst ner på sidan.

Personuppgifter

Så här behandlar Ansvarsförsäkringens Personskadenämnd dina personuppgifter

Informationsblad i pdf-format

Personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter i Ansvarsförsäkringens Personskadenämnd är Svensk Försäkring, organisationsnummer 802001-1659. 

Svensk Försäkrings Nämnder (kansliet), som är en del av Svensk Försäkring Administration AB (SFAB), administrerar Svensk Försäkrings olika prövningsnämnder, bl.a. Ansvarsförsäkringens Personskadenämnd. Kansliet behandlar personuppgifter i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning. Reglerna är till för att skydda dig och dina uppgifter. Nedan följer närmare information om kansliets behandling av personuppgifter och hur du tillvaratar dina rättigheter.

Personuppgifter som vi behandlar om dig

För dig som skadelidande behandlar vi uppgifter om namn, personnummer, skadenummer, hälsouppgifter och i förekommande fall uppgifter om ekonomiska förhållanden.

För dig som ombud till sökande behandlar vi uppgifter om namn, arbetsplatsadress, telefonnummer.

För dig som handläggare på försäkringsföretag behandlar vi uppgifter om namn, arbetsplatsadress och telefonnummer.

Ändamål och rättslig grund för behandlingen av dina personuppgifter

Vi behöver behandla dina personuppgifter för att utföra en uppgift som är nödvändig för ändamål som rör personansvarigs och försäkringsföretagets berättigade intresse mot bakgrund av föreliggande avtal mellan dessa parter, att säkerställa korrekt skadereglering för att uppnå rättssäkerhet samt för att möjliggöra en snabb och kostnadseffektiv konfliktlösning.

Alla uppgifter om dig behandlas konfidentiellt. Personuppgifterna måste behandlas för att göra det möjligt för Ansvarsförsäkringens Personskadenämnd att i enlighet med dess stadgar lämna yttrande i ärendet samt för administration av nämndens verksamhet, till exempel fakturering och bokföring. 

Förekommer känsliga uppgifter?

Kansliet behöver behandla känsliga uppgifter som rör hälsa t.ex. i form av journalhandlingar och intyg. Behandling av känsliga personuppgifter kommer att ske för att fastställa rättsliga anspråk.

Varför använder kansliet personnummer?

Kansliet använder personnummer för att säkerställa att handlingar rörande rätt person behandlas av nämnden.

Varifrån inhämtas dina personuppgifter?

Uppgifterna hämtas in från aktuellt försäkringsföretag.

Vilka kan få tillgång till dina personuppgifter?

Förutom nämndkansliets personal som hanterar ditt ärende under behandlingen av ärendet får nämndens ledamöter samt i förekommande fall medicinska rådgivare del av uppgifterna i ärendet. 

Uppgifter gällande registrerade i vårt diariesystem kan behöva hanteras vid felsökning, förvaltning etc. Driften av diariesystemet sköts av underleverantörer till Svensk Försäkring. 

Överföring av personuppgifter till tredje land

Vi och våra leverantörer och samarbetspartners behandlar endast dina personuppgifter inom EU/EES-området.

Hur länge sparas dina personuppgifter?

Kansliet behandlar aldrig dina personuppgifter under en längre period än vad som är tillåtet. I Ansvarsförsäkringens Personskadenämnd sparar kansliet personuppgifterna under sex månader, räknat från dagen då nämndens yttrande expedierades. 

Hur kan du ta tillvara dina rättigheter?

Gällande lagstiftning ger dig rättigheter för att du ska ha kontroll över den behandling som sker av dina personuppgifter hos en personuppgiftsansvarig. Det är den personuppgiftsansvarige som är ansvarig för att dina uppgifter behandlas på rätt sätt och ska se till att du kan tillvarata dina rättigheter. 

Du har rätt att få tillgång till information om vilka personuppgifter som vi behandlar om dig. Du har även rätt att begära rättelse, radering eller begränsning av dina personuppgifter eller invända mot vår behandling. I de fall behandlingen sker på den rättsliga grunden samtycke har den registrerade alltid rätt att återkalla sitt samtycke och det föreligger även en rätt till dataportabilitet. Det betyder att du har rätt att själv få ut eller få överfört till annan personuppgiftsansvarig, de uppgifter som den registrerade själv har tillhandahållit.

Den som önskar upplysning om vilka personuppgifter som behandlas kan efter skriftlig undertecknad ansökan få sådan information samt begära rättelse av felaktiga uppgifter.

Kontaktuppgifter för personuppgiftsansvariga m.m.

Är det en uppgift som Svensk Försäkring ansvarar för kan du kontakta dem enligt följande:

Svensk Försäkring

Box 24043 

104 50 Stockholm

Om du vill utöva dina rättigheter enligt ovan eller annars vill komma i kontakt med oss med anledning av vår behandling av dina personuppgifter kan du göra detta genom att kontakta kansliet per telefon 08-522 787 20, vardagar 9.00-11.00.

Dataskyddsombud 

Du kontaktar Ansvarsförsäkringens Personskadenämnds dataskyddsombud enligt följande: dso@forsakringsnamnder.se

Klagomål

Vill du klaga på hur Svensk Försäkring hanterar dina personuppgifter kan du även vända dig till Integritetsskyddsmyndigheten. Det går bra att e-posta Integritetsskyddsmyndigheten på: imy@imy.se

 

Cookies

En cookie är en textfil som webbplatsen du besöker sparar på din dator. Cookies används på många webbplatser för att ge dig som användare tillgång till olika funktioner.

Webbplatsen använder sig av en så kallad sessionscookie för att skilja mellan olika användare på webbservern. Cookien innehåller ingen personinformation.

När formulärdata skickas skapas en sessionscookie för att indikera att formuläret verkligen skickats.

Vad är en cookie?

En cookie är en liten textfil som webbplatsen du besöker begär att spara på din dator. Det finns två typer av cookies. Den ena typen sparas mellan besöken på webbplatsen, cookien har dock ett utgångsdatum. När utgångsdatumet är passerat så raderas cookien automatiskt när du besöker webbplatsen. Den andra typen av cookies kallas sessionscookies. Denna typ existerar endast under det aktiva besöket på webbplatsen, och försvinner när användaren stänger webbläsaren.

Om du inte vill tillåta cookies på din dator så kan du ställa in detta i din webbläsare.

Mer information om cookies och elektronisk kommunikation finns på Post- och telestyrelsens webbplats.

Kan jag ta bort cookies?

Ja.
Om du vill radera cookies från din webbläsare kan du med enkelhet göra det genom att följa instruktionerna i din webbläsare. För instruktioner om hur du hanterar och raderar cookies, gå till alternativet "Hjälp" i din webbläsare.