Instruktion (stadgar)

Instruktion för Svensk Försäkrings prövningsförfarande beträffande ombuds lämplighet (fr.o.m. den 4 juni 2024)

1 §

Inom ramen för Svensk Försäkrings nämndverksamhet och i enlighet med vad som framgår av denna instruktion prövas i form av rådgivande yttrande ombuds lämplighet inom rättsskyddsförsäkring och trafikförsäkring. Förfarandet gäller för ärenden hos Svensk Försäkrings medlemmar.

Svensk Försäkrings styrelse får, på begäran av försäkringsbolag som inte är medlem i Svensk Försäkring, medge prövning av ombuds lämplighet i ärenden som angår bolaget.

Mellan Svensk Försäkring och försäkringsbolag som deltar i prövningsförfarandet ska avtal träffas om de närmare villkoren för bolagets deltagande i verksamheten.

2 §

Prövning görs på begäran av ombud, försäkringsbolag eller försäkrad.

Prövning på begäran av ombud kan, förutom viss tvist, gälla ombuds lämplighet för visst slag av tvister för en tid av två år.

Förfarandet är skriftligt och ett ärende avgörs på de handlingar som inges av sökanden och vad som i övrigt ansetts motiverat att inhämta. Om en prövning kan antas innebära att ombudet inte kommer att anses lämpligt, ska ombudet beredas tillfälle att yttra sig över de uppgifter som kan komma att ligga till grund för prövningen. Har prövning begärts av den försäkrade ska i stället denne beredas tillfälle att yttra sig.

3 §

Prövning görs av den som utses härtill av Svensk Försäkrings styrelse. Vederbörande, som ska vara eller ha varit ordinarie domare, får inte vara anställd i försäkringsbolag. Mandat-perioden är ett år.

Ärende som kan anses vara av enkel beskaffenhet får prövas av den som utsetts till sekreterare i Nämnden för rättsskyddsfrågor. Prövningen får endast avse fall där ombudet ifråga tidigare har ansetts lämplig som ombud i ärende av liknande beskaffenhet. Om kansliet bedömer att det saknas förutsättningar för att rekommendera den aktuelle personen som ombud ska ärendet avgöras enligt vad som föreskrivs i första stycket.

4 §

Vid prövning gäller samma jäv som enligt 11 och 12 §§ förvaltningslagen (1986:223) stadgas för den som har att handlägga ärende enligt den lagen.

5 §

Yttrande ska tillställas parterna. På begäran av part ska alla uppgifter som legat till grund för prövningen redovisas.

6 §

Arvode till dem som medverkar i prövningsförfarandet och som inte är anställda på kansliet bestäms av Svensk Försäkrings styrelse.

7 §

Kostnaderna för prövningsförfarandet under ett kalenderår fördelas mellan de försäkringsbolag som deltar i verksamheten i förhållande till antalet inkomna ärenden under kalenderåret från respektive bolag.

8 §

Senast den 1 april varje år ska en redogörelse för föregående kalenderårs verksamhet lämnas till Svensk Försäkrings styrelse.

9 §

Ändring av denna instruktion beslutas av Svensk Försäkrings styrelse.

Anslutna bolag

Nedan följer en lista över de försäkringsbolag som är anslutna till prövningsförfarandet Prövning av ombuds lämplighet.

Alandia

Dalarnas Försäkringsbolag

Dina Försäkringar

ERV

Folksam

Gjensidige Försäkring

HDI Global Specialty (tidigare Inter Hannover)

ICA Försäkring

If Skadeförsäkring

Länsförsäkringar AB

Länsförsäkringar Bergslagen

Länsförsäkringar Blekinge

Länsförsäkringar Gotland

Länsförsäkringar Gävleborg

Länsförsäkringar Göinge-Kristianstad

Länsförsäkringar Göteborg och Bohus län

Länsförsäkringar Halland

Länsförsäkringar Jämtland

Länsförsäkringar Jönköping

Länsförsäkringar Kalmar

Länsförsäkringar Kronoberg

Länsförsäkringar Norrbotten

Länsförsäkringar Skaraborg

Länsförsäkringar Skåne

Länsförsäkringar Stockholm

Länsförsäkringar Södermanland

Länsförsäkringar Uppsala

Länsförsäkringar Värmland

Länsförsäkringar Västerbotten

Länsförsäkringar Västernorrland

Länsförsäkringar Älvsborg

Länsförsäkringar Östgöta 

Moderna Försäkringar

QBE Insurance

Stockholm Stads brandförsäkringskontor

Tryg Vesta

Trygg-Hansa

Zurich

Ålands Försäkringar

Verksamhetsberättelse

Prövningsförfarandets verksamhetsberättelse innehåller en beskrivning av verksamheten och vad som hänt under det aktuella året.

Personuppgifter

Så här behandlar Prövning av ombuds lämplighet dina personuppgifter

Personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter vid Prövning av ombuds lämplighet är Svensk Försäkring, organisationsnummer 802001-1659. 

Svensk Försäkrings Nämnder (kansliet), som är en del av Svensk Försäkring Administration AB (SFAB), administrerar Svensk Försäkrings olika prövningsnämnder, bl.a. Prövning av ombuds lämplighet. Kansliet behandlar personuppgifter i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning. Reglerna är till för att skydda dig och dina uppgifter. Nedan följer närmare information om kansliets behandling av personuppgifter och hur du tillvaratar dina rättigheter.

Personuppgifter som vi behandlar om dig

För dig som sökande/ombud behandlar vi uppgifter om namn, personnummer, hemadress/arbetsplatsadress, telefonnummer, e postadress.

För dig som klient till ombud registrerar vi namn och skadenummer.

För dig som handläggare på försäkringsföretag behandlar vi uppgifter om namn, arbetsplatsadress och telefonnummer.

För dig som är referent behandlar vi uppgift om namn, telefonnummer och e-postadress.

Ändamål och rättslig grund för behandlingen av dina personuppgifter

Kansliet för Prövning av ombuds lämplighet behandlar dina personuppgifter för att utföra en uppgift som är nödvändig för personuppgiftsansvarigs och tredje parts berättigade intresse att ombud anlitas som är lämpligt att hantera rättsskyddsärenden.

Alla uppgifter om dig behandlas konfidentiellt. Personuppgifterna måste behandlas för att göra det möjligt för prövningsförfarandet att i enlighet med dess stadgar lämna yttrande i ärendet samt för administration av prövningsförfarandets verksamhet, till exempel fakturering och bokföring. 

Förekommer känsliga uppgifter?

Kansliet behöver behandla extra skyddsvärda uppgifter i form av omdömen av ombudens prestationer.

Kansliet behandlar dessa personuppgifter för att kunna fullgöra en rättslig förpliktelse och kunna fastställa prövningen av ärendet.

Varför används personnummer?

Vi använder personnummer för att kunna identifiera att det är rätt ombud vi prövar.

Varifrån inhämtas dina personuppgifter?

Uppgifterna lämnar du i första hand själv men vi behöver också hämta in uppgifter som är motiverade att inhämta för en fullödig prövning, bl.a. från angivna referenter. 

Vilka kan få tillgång till dina personuppgifter?

Förutom kansliets personal och SFAB som hanterar ditt ärende under behandlingen på kansliet får prövningsförfarandets ordförande del av handlingarna i ärendet. 

Uppgifter gällande registrerade i vårt diariesystem kan behöva hanteras vid felsökning, förvaltning o.s.v. Driften av diariesystemet sköts av underleverantörer till Svensk Försäkring.

Överföring av personuppgifter till tredje land

Vi och våra leverantörer och samarbetspartners behandlar endast dina personuppgifter inom EU/EES-området.

Hur länge sparas dina personuppgifter?

Kansliet behandlar aldrig dina personuppgifter under en längre period än vad som är tillåtet. I Prövning av ombuds lämplighet sparar kansliet personuppgifterna under 2,5 år, räknat från dagen då prövningsförfarandets yttrande expedierades. 

Hur kan du ta tillvara dina rättigheter?

Gällande lagstiftning ger dig rättigheter för att du ska ha kontroll över den behandling som sker av dina personuppgifter hos en personuppgiftsansvarig. Den personuppgiftsansvarige är ansvarig för att dina uppgifter behandlas på rätt sätt och ska se till att du kan tillvarata dina rättigheter. 

Du har rätt att få tillgång till information om vilka personuppgifter som vi behandlar om dig. Du har även rätt att begära rättelse, radering eller begränsning av dina personuppgifter eller invända mot vår behandling. I de fall behandlingen sker på den rättsliga grunden samtycke har den registrerade alltid rätt att återkalla sitt samtycke och det föreligger även en rätt till dataportabilitet. Det betyder att du har rätt att själv få ut eller få överfört till annan personuppgiftsansvarig, de uppgifter som den registrerade själv har tillhandahållit.

Den som önskar upplysning om vilka personuppgifter som behandlas kan efter skriftlig undertecknad ansökan få sådan information samt begära rättelse av felaktiga uppgifter. 

Kontaktuppgifter för personuppgiftsansvariga m.m.

Är det en uppgift som Svensk Försäkring ansvarar för kan du kontakta dem enligt följande:

Svensk Försäkring

Box 24043 

104 50 Stockholm

Om du vill utöva dina rättigheter enligt ovan eller annars vill komma i kontakt med oss med anledning av vår behandling av dina personuppgifter kan du göra detta genom att kontakta kansliet per telefon 08-522 787 20, vardagar 9.00-11.00.

Dataskyddsombud 

Du kontaktar prövningsförfarandet för ombuds lämplighets dataskyddsombud enligt följande: dso@forsakringsnamnder.se

Klagomål

Vill du klaga på hur Svensk Försäkring hanterar dina personuppgifter kan du även vända dig till Integritetsskyddsmyndigheten. Det går bra att e-posta Integritetsskyddsmyndigheten på: imy@imy.se

Kontakt med kansliet

Telefon: 08 - 522 787 20

Våra telefontider:

Måndag 09.00-10.00

Tisdag-fredag 09.00-11.00

Sommaren 2024: 

Under vecka 28-31 har kansliet endast telefontid onsdag 09.00 - 11.00.

Adress:

Svensk Försäkrings Nämnder

Box 24067

104 50 STOCKHOLM

Adress för paketleverans:

Svensk Försäkring

Godsmottagningen

Banérgatan 30

115 23 STOCKHOLM

E-post: För att skicka e-post till oss använder du länken Kontakta oss längst ner på sidan.

Personuppgifter

Så här behandlar Prövning av ombuds lämplighet dina personuppgifter

Personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter vid Prövning av ombuds lämplighet är Svensk Försäkring, organisationsnummer 802001-1659. 

Svensk Försäkrings Nämnder (kansliet), som är en del av Svensk Försäkring Administration AB (SFAB), administrerar Svensk Försäkrings olika prövningsnämnder, bl.a. Prövning av ombuds lämplighet. Kansliet behandlar personuppgifter i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning. Reglerna är till för att skydda dig och dina uppgifter. Nedan följer närmare information om kansliets behandling av personuppgifter och hur du tillvaratar dina rättigheter.

Personuppgifter som vi behandlar om dig

För dig som sökande/ombud behandlar vi uppgifter om namn, personnummer, hemadress/arbetsplatsadress, telefonnummer, e postadress.

För dig som klient till ombud registrerar vi namn och skadenummer.

För dig som handläggare på försäkringsföretag behandlar vi uppgifter om namn, arbetsplatsadress och telefonnummer.

För dig som är referent behandlar vi uppgift om namn, telefonnummer och e-postadress.

Ändamål och rättslig grund för behandlingen av dina personuppgifter

Kansliet för Prövning av ombuds lämplighet behandlar dina personuppgifter för att utföra en uppgift som är nödvändig för personuppgiftsansvarigs och tredje parts berättigade intresse att ombud anlitas som är lämpligt att hantera rättsskyddsärenden.

Alla uppgifter om dig behandlas konfidentiellt. Personuppgifterna måste behandlas för att göra det möjligt för prövningsförfarandet att i enlighet med dess stadgar lämna yttrande i ärendet samt för administration av prövningsförfarandets verksamhet, till exempel fakturering och bokföring. 

Förekommer känsliga uppgifter?

Kansliet behöver behandla extra skyddsvärda uppgifter i form av omdömen av ombudens prestationer.

Kansliet behandlar dessa personuppgifter för att kunna fullgöra en rättslig förpliktelse och kunna fastställa prövningen av ärendet.

Varför används personnummer?

Vi använder personnummer för att kunna identifiera att det är rätt ombud vi prövar.

Varifrån inhämtas dina personuppgifter?

Uppgifterna lämnar du i första hand själv men vi behöver också hämta in uppgifter som är motiverade att inhämta för en fullödig prövning, bl.a. från angivna referenter. 

Vilka kan få tillgång till dina personuppgifter?

Förutom kansliets personal och SFAB som hanterar ditt ärende under behandlingen på kansliet får prövningsförfarandets ordförande del av handlingarna i ärendet. 

Uppgifter gällande registrerade i vårt diariesystem kan behöva hanteras vid felsökning, förvaltning o.s.v. Driften av diariesystemet sköts av underleverantörer till Svensk Försäkring.

Överföring av personuppgifter till tredje land

Vi och våra leverantörer och samarbetspartners behandlar endast dina personuppgifter inom EU/EES-området.

Hur länge sparas dina personuppgifter?

Kansliet behandlar aldrig dina personuppgifter under en längre period än vad som är tillåtet. I Prövning av ombuds lämplighet sparar kansliet personuppgifterna under 2,5 år, räknat från dagen då prövningsförfarandets yttrande expedierades. 

Hur kan du ta tillvara dina rättigheter?

Gällande lagstiftning ger dig rättigheter för att du ska ha kontroll över den behandling som sker av dina personuppgifter hos en personuppgiftsansvarig. Den personuppgiftsansvarige är ansvarig för att dina uppgifter behandlas på rätt sätt och ska se till att du kan tillvarata dina rättigheter. 

Du har rätt att få tillgång till information om vilka personuppgifter som vi behandlar om dig. Du har även rätt att begära rättelse, radering eller begränsning av dina personuppgifter eller invända mot vår behandling. I de fall behandlingen sker på den rättsliga grunden samtycke har den registrerade alltid rätt att återkalla sitt samtycke och det föreligger även en rätt till dataportabilitet. Det betyder att du har rätt att själv få ut eller få överfört till annan personuppgiftsansvarig, de uppgifter som den registrerade själv har tillhandahållit.

Den som önskar upplysning om vilka personuppgifter som behandlas kan efter skriftlig undertecknad ansökan få sådan information samt begära rättelse av felaktiga uppgifter. 

Kontaktuppgifter för personuppgiftsansvariga m.m.

Är det en uppgift som Svensk Försäkring ansvarar för kan du kontakta dem enligt följande:

Svensk Försäkring

Box 24043 

104 50 Stockholm

Om du vill utöva dina rättigheter enligt ovan eller annars vill komma i kontakt med oss med anledning av vår behandling av dina personuppgifter kan du göra detta genom att kontakta kansliet per telefon 08-522 787 20, vardagar 9.00-11.00.

Dataskyddsombud 

Du kontaktar prövningsförfarandet för ombuds lämplighets dataskyddsombud enligt följande: dso@forsakringsnamnder.se

Klagomål

Vill du klaga på hur Svensk Försäkring hanterar dina personuppgifter kan du även vända dig till Integritetsskyddsmyndigheten. Det går bra att e-posta Integritetsskyddsmyndigheten på: imy@imy.se

Cookies

En cookie är en textfil som webbplatsen du besöker sparar på din dator. Cookies används på många webbplatser för att ge dig som användare tillgång till olika funktioner.

Webbplatsen använder sig av en så kallad sessionscookie för att skilja mellan olika användare på webbservern. Cookien innehåller ingen personinformation.

När formulärdata skickas skapas en sessionscookie för att indikera att formuläret verkligen skickats.

Vad är en cookie?

En cookie är en liten textfil som webbplatsen du besöker begär att spara på din dator. Det finns två typer av cookies. Den ena typen sparas mellan besöken på webbplatsen, cookien har dock ett utgångsdatum. När utgångsdatumet är passerat så raderas cookien automatiskt när du besöker webbplatsen. Den andra typen av cookies kallas sessionscookies. Denna typ existerar endast under det aktiva besöket på webbplatsen, och försvinner när användaren stänger webbläsaren.

Om du inte vill tillåta cookies på din dator så kan du ställa in detta i din webbläsare.

Mer information om cookies och elektronisk kommunikation finns på Post- och telestyrelsens webbplats.

Kan jag ta bort cookies?

Ja.
Om du vill radera cookies från din webbläsare kan du med enkelhet göra det genom att följa instruktionerna i din webbläsare. För instruktioner om hur du hanterar och raderar cookies, gå till alternativet "Hjälp" i din webbläsare.