Vad gör nämnden?

Nämnden lämnar rådgivande yttranden om skäligheten av arvode och andra kostnadsanspråk gällande advokat eller biträdande jurist på en advokatbyrå.

Nämnden tar upp tvister som gäller skäligheten av arvode samt andra anspråk på ersättning som kan komma att ersättas av försäkring i ett bolag som är medlem i Svensk Försäkring.

Ombudskostnadsnämnden har rätt att avstå från att yttra sig i ärenden som inte lämpar sig för prövning.

Begäran om prövning i nämnden kan enbart göras av försäkringsbolag, advokat eller biträdande jurist på advokatbyrå.

Innan du ansöker

Har du fått ett slutligt beslut?

Bolaget måste ha tagit slutlig ställning i ärendet innan det kan tas upp för prövning i nämnden.

Kan mitt försäkringsbolags beslut prövas av nämnden?

Vilka bolag som är anslutna till nämnden kan du se här.

Hinder för prövning 

Hinder för prövning föreligger om ersättningsanspråket redan är föremål för prövning vid domstol eller i skiljeförfarande.

Ansökan om prövning i nämnden ska ha inkommit till nämnden senast ett år från det att bolaget förklarat sig ha tagit slutlig ställning till ersättningsanspråket, annars är rätten att få saken prövad av nämnden förlorad.

Ansök här

Skicka in en ansökan

Det är endast försäkringsbolag, advokat eller biträdande jurist på advokatbyrå som kan begära prövning i denna nämnd.

Till din ansökan ska du bifoga följande:

  • beslut från försäkringsbolaget,
  • kopia av faktura och arvodesspecifikation och
  • övriga handlingar av vikt för bedömningen.

Den sökande ska betala en ansökningsavgift på 1 500 kr inklusive moms.

Observera att nämnden gör sin bedömning utifrån de handlingar som skickats in.

Ansökningsavgiften

Ansökningsavgiften är 1 500 kr inklusive moms och ska betalas av den sökande. 

Ombudskostnadsnämnden rekommenderar, med utgångspunkt i den prövning som görs av ersättningsanspråket, hur kostnaderna för ansökningsavgiften bör fördelas mellan berört försäkringsbolag och berört ombud.

Hur betalas ansökningsavgiften?

Ansökningsavgiften, 1 500 kronor, sätts in på bankgiro 5105-9327 med adressat Svensk Försäkrings Administration AB, Svensk Försäkrings Nämnder.

Ange sökande advokats namn samt klientens skadenummer hos försäkringsbolaget.

Ansökningsblankett

Ansökningsblanketten finns tillgänglig för nedladdning och utskrift nedan. Observera att den sökande ska betala en ansökningsavgift på 1 500 kr inklusive moms. 

Så hanteras ditt ärende

När vi har registrerat din ansökan får du en bekräftelse.

När nämnden fått din ansökan tillsammans med nödvändiga handlingar, skickas dessa till ditt försäkringsbolag. När bolaget har bemött din begäran om prövning av ärendet får du del av detta. Du får då möjlighet att lämna fler synpunkter till nämnden innan ärendet prövas och skicka med underlag som saknas. Synpunkterna ska vara skriftliga. Ditt försäkringsbolag får sedan i sin tur möjlighet att bemöta dina synpunkter. Skriftväxlingen pågår så länge någon av parterna har något att tillägga. Både du och försäkringsbolaget har rätt att ta del av allt som den andra parten skickar in.

Nämnden prövar ärendet på det material som parterna har skickat in. Nämndens yttrande är rådgivande och är en rekommendation till bolaget.

Vill du inte längre att vi prövar ärendet?

Du kan när som helst under handläggningen kontakta oss och meddela att du inte längre vill att vi prövar ärendet. Vi avskriver då ärendet.

Nämndens sammanträde

När skriftväxlingen mellan parterna är avslutad tas ärendet upp för prövning vid ett sammanträde.

Nämndens ledamöter får ta del av handlingarna i ditt ärende i god tid före sammanträdet för att hinna läsa in det. Beslutet avgörs på de handlingar som du och försäkringsbolaget har skickat in. Nämnden gör inte någon egen utredning. Under själva sammanträdet föredras ärendet muntligen varvid en diskussion följer. Härefter fattas beslutet som skrivs i form av ett yttrande där det står hur nämnden tycker att tvisten ska lösas. Yttrandet skickas till dig och en kopia skickas till ditt försäkringsbolag.

Hur lång tid tar det innan jag får nämndens yttrande? 

Ett ärende i Ombudskostnadsnämnden ska avgöras inom sex månader från det att ansökan har inkommit, om inte särskilda omständigheter kräver längre handläggningstid.

Nämndens sammansättning vid sammanträdet

När nämnden fattar beslut deltar:

  • en ordförande (eller vice ordförande), utsedd av Sveriges Advokatsamfund och Svensk Försäkring. Denna ska vara rättsbildad och får inte vara verksam i något försäkringsbolag, i Trafikförsäkringsförsäkringen eller på advokatbyrå.
  • två ledamöter, varav en utsedd av Sveriges advokatsamfund och en utsedd av Svensk Försäkring.

Läs mer om nämndens ledamöter i den senaste verksamhetsberättelsen.

Efter beslutet

Vad innebär yttrandet?

Prövningen utmynnar i ett rådgivande yttrande där nämnden tar ställning till skäligheten av ditt ersättningsanspråk. 

Nämnden uttalar sig samtidigt om hur kostnaden för ansökningsavgiften slutligen bör fördelas mellan bolaget och ombudet. Fördelningen bestäms utifrån hur nämnden bedömt skälighetsfrågan.

Måste försäkringsbolaget följa yttrandet?

Nämndens yttranden är endast rådgivande så försäkringsbolaget behöver inte följa beslutet. Det inträffar dock mycket sällan att försäkringsbolaget inte följer yttrandet.

Vad gör jag om jag inte är nöjd?

Nämndens yttrande kan inte överklagas. Om du inte är nöjd med bedömningen kan du vända dig till allmän domstol för prövning av försäkringsbolagets beslut. Det sker genom ansökan om stämning. En domstol kan komma fram till en annan lösning än den som nämnden har föreslagit.

Upplysningar om hur det praktiskt går till att ansöka om stämning kan du få av tingsrätten där du bor eller här.

Frågor och svar

Kostar det något att få sitt ärende prövat i Ombudskostnadsnämnden?

Ja, den sökande ska betala en ansökningsavgift på 1 500 kr inklusive moms. Ombudskostnadsnämnden rekommenderar, med utgångspunkt i den prövning som görs av ersättningsanspråket, hur kostnaderna för ansökningsavgiften bör fördelas mellan berört försäkringsbolag och berört ombud.

Hur betalar jag ansökningsavgiften till nämnden?

Ansökningsavgiften, 1 500 kronor inklusive moms, sätts in på bankgiro 5105-9327 med adressat Svensk Försäkrings Administration AB, Svensk Försäkrings Nämnder.

Ange sökande advokats namn samt klientens skadenummer hos försäkringsbolaget.

Kan arvodesfrågan prövas i Ombudskostnadsnämnden om jag inte är advokat?

Nej, men biträdande jurister som arbetar på advokatbyrå kan få arvodesfrågan prövad i Ombudskostnadsnämnden.

Är du inte advokat eller biträdande jurist vid advokatbyrå ska du som ombud vända dig till Nämnden för Rättsskyddsfrågor.

Prövar Ombudskostnadsnämnden alla frågor gällande arvode?

Nämnden prövar arvodesfrågor vid ostridiga försäkringsvillkor.

Om det föreligger frågor angående tolkning av försäkringsvillkor ska ärendet istället prövas av Nämnden för Rättsskyddsfrågor.

 

Kan ärendet prövas även om försäkringsbolaget inte är anslutet till nämnden?

Nej, men försäkringsbolaget kan begära om att få ansluta sig till nämnden. Beslutet tas av Svensk Försäkrings styrelse.