Stadgar

Stadgarna för Sveriges advokatsamfunds och Svensk Försäkrings Ombudskostnadsnämnd (fr.o.m. den 8 juni 2011)

Stadgarna i pdf-format

1 §

Huvudmän för Ombudskostnadsnämnden är Sveriges advokatsamfund och Svensk Försäkring.

2 §

Ombudskostnadsnämnden har till uppgift att yttra sig i tvister mellan på ena sidan en advokat eller en biträdande jurist hos advokat och på andra sidan ett försäkringsbolag eller Trafikförsäkringsföreningen angående skäligheten av det belopp avseende arvode, tidsspillan eller kostnader som advokaten eller den biträdande juristen begär ska betalas från klientens försäkring eller från Trafikförsäkringsföreningen. Nämnden får dock inte yttra sig, om försäkringsbolaget eller Trafikförsäkringsföreningen invänder att ersättningsanspråket inte kan ersättas genom försäkringen eller av Trafikförsäkringsföreningen.

Medlemmar i Svensk Försäkring kan ansluta sig till nämnden genom anmälan till Sveriges advokatsamfunds styrelse och Svensk Försäkrings styrelse. Försäkringsbolag som inte är medlem i Svensk Försäkring, får beviljas anslutning till nämnden efter medgivande av Sveriges advokatsamfunds styrelse och Svensk Försäkrings styrelse.

Försäkringsbolag som önskar lämna verksamheten ska skriftligen underrätta Sveriges advokatsamfund och Svensk Försäkring om detta. Avtalet upphör tidigast sex månader efter att uppsägning avsänts. Samma förfarande gäller för Trafikförsäkringsföreningen.

3 §

Ombudskostnadsnämnden yttrar sig om ett ersättningsanspråk endast på begäran av berörd advokat eller biträdande jurist, Trafikförsäkringsföreningen eller berört försäkringsbolag. Sådan begäran ska ha inkommit till nämnden senast ett år från det att försäkringsbolaget eller Trafikförsäkringsföreningen förklarat sig ha tagit slutlig ställning till ersättningsanspråket, annars är rätten att få saken prövad av nämnden förlorad.

4 §

Ett ärende i Ombudskostnadsnämnden ska avgöras inom sex månader från det att ansökan inkom till nämnden, såvida det inte krävs längre handläggningstid på grund av särskilda omständigheter.

5 §

Ombudskostnadsnämnden avgör själv om en begäran om yttrande ska föranleda att frågan tas upp till behandling. Därvid ska nämnden särskilt beakta om frågan är av principiell natur eller av praktisk betydelse. Är ersättningsanspråket redan föremål för prövning vid domstol eller i skiljeförfarande får nämnden inte pröva dess skälighet.

6 §

Ombudskostnadsnämnden ska bestå av ordförande, vice ordförande och två andra ledamöter samt åtta suppleanter. Ordföranden och vice ordföranden utses gemensamt av huvudmännen och ska vara rättsbildade och får inte vara verksamma i försäkringsbolag, i Trafikförsäkringsföreningen eller på advokatbyrå. Sveriges advokatsamfund och Svensk Försäkring utser vardera en ledamot respektive fyra suppleanter.

Nämndens ledamöter utses för två år. Avgår ledamot före utgången av den tid för vilken denna blivit vald, utses efterträdare för den återstående tiden.

Arvode till nämndens ordförande och vice ordförande bestäms av Sveriges advokatsamfund och Svensk Försäkring.

7 §

Ombudskostnadsnämnden är beslutsför med ordförande eller vice ordförande och två övriga ledamöter, varav en utsedd av Sveriges advokatsamfund och en utsedd av Svensk Försäkring. Som nämndens beslut gäller den mening om vilken de flesta av ledamöterna förenar sig.

Nämndens ordförande får ensam besluta i frågor som rör nämndens behörighet.

8 §

Den som begär att nämnden ska yttra sig ska betala en ansökningsavgift som bestäms av Sveriges advokatsamfund och Svensk Försäkring.

När Ombudskostnadsnämnden uttalar sig om skäligheten av ett ersättningsanspråk, ska den samtidigt uttala sig om hur kostnaderna för ansökningsavgiften slutligt bör fördelas mellan försäkringsbolaget eller Trafikförsäkringsföreningen och ombudet. Kostnadsfördelningen ska bestämmas med hänsyn till hur nämnden bedömt skälighetsfrågan.

9 §

Efter avräkning av vad som motsvarar inbetalade ansökningsavgifter svarar Sveriges advokatsamfund och Svensk Försäkring för hälften var av kostnaderna för nämndens verksamhet.

Svensk Försäkrings kostnader fördelas mellan de försäkringsbolag som deltar i verksamheten och Trafikförsäkringsföreningen i förhållande till det antal ärenden som under kalenderåret inkommit från respektive försäkringsbolag och Trafikförsäkringsföreningen.

Mellan Svensk Försäkring och försäkringsbolag som deltar i verksamheten och Trafikförsäkringsföreningen ska avtal träffas om det slutliga kostnadsansvaret för Svensk Försäkrings kostnader enligt första stycket.

10 §

Jäv anses föreligga för ledamot i Ombudskostnadsnämnden som är verksam i försäkringsbolag, Trafikförsäkringsföreningen eller på advokatbyrå som berörs av det aktuella ärendet. I övrigt gäller för nämndens ledamöter samma jäv som enligt 11 och 12 §§ förvaltningslagen (1986:223) stadgas för den som har att handlägga ärende enligt den lagen.

11 §

Ombudskostnadsnämnden ska senast den 1 april varje år lämna en skriftlig redogörelse för föregående kalenderårs verksamhet till Sveriges advokatsamfunds styrelse och Svensk Försäkrings styrelse.

12 §

Beslut om ändring av dessa stadgar fattas av Sveriges advokatsamfunds styrelse och Svensk Försäkrings styrelse.

Anslutna bolag

Nedan följer en lista över de försäkringsbolag som är anslutna till Ombudskostnadsnämnden.

Alandia

Auro Försäkring

Dina Försäkringar

ERV

Folksam

Gjensidige Försäkring

HDI Global Specialty (tidigare Inter Hannover) 

ICA Försäkring

If Skadeförsäkring

Länsförsäkringar AB

Länsförsäkringar Bergslagen

Länsförsäkringar Blekinge

Länsförsäkringar Gotland

Länsförsäkringar Gävleborg

Länsförsäkringar Göinge-Kristianstad

Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän

Länsförsäkringar Halland

Länsförsäkringar Jämtland

Länsförsäkringar Jönköping

Länsförsäkringar Kalmar län

Länsförsäkringar Kronoberg

Länsförsäkringar Norrbotten

Länsförsäkringar Skaraborg

Länsförsäkringar Skåne

Länsförsäkringar Stockholm

Länsförsäkringar Södermanland

Länsförsäkringar Uppsala

Länsförsäkringar Värmland

Länsförsäkringar Västerbotten

Länsförsäkringar Västernorrland

Länsförsäkringar Älvsborg

Länsförsäkringar Östgöta

Moderna Försäkringar

QBE Insurance

Stockholms Stads Brandförsäkringskontor

Trafikförsäkringsföreningen

Tre Kronor Försäkring

Tryg Vesta

Trygg-Hansa

Zurich

Verksamhetsberättelse

Ombudskostnadsnämndens verksamhetsberättelse innehåller en beskrivning av verksamheten och vad som hänt under det aktuella året.

Personuppgifter

Så här behandlar Ombudskostnadsnämnden dina personuppgifter

Personuppgiftsansvariga för behandlingen av dina personuppgifter i Ombudskostnadsnämnden är Svensk Försäkring, organisationsnummer 802001-1659, och Sveriges Advokatsamfund, organisationsnummer 262000-0675. 

Svensk Försäkrings Nämnder (kansliet), som är en del av Svensk Försäkring Administration AB (SFAB), administrerar Svensk Försäkrings olika prövningsnämnder, bl.a. Ombudskostnadsnämnden. Kansliet behandlar personuppgifter i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning. Reglerna är till för att skydda dig och dina uppgifter. Nedan följer närmare information om kansliets behandling av personuppgifter och hur du tillvaratar dina rättigheter.

Personuppgifter som vi behandlar om dig

För dig som advokat/biträdande jurist på advokatbyrå behandlar vi uppgifter om namn, arbetsplatsadress, telefonnummer, e postadress.

För dig som klient till ombud registrerar vi namn, skadenummer och i förekommande fall uppgifter om hälsa som tidigare förekommit i ärendet hos försäkringsföretaget.

För dig som handläggare på försäkringsföretag behandlar vi uppgifter om namn, arbetsplatsadress och telefonnummer. 

Ändamål och rättslig grund för behandlingen av dina personuppgifter

Kansliet för Ombudskostnadsnämnden behandlar dina personuppgifter för att utföra en uppgift som är nödvändig för ändamål som rör personansvarigs och försäkringsföretagets berättigade intresse mot bakgrund av föreliggande avtal mellan dessa parter, för att möjliggöra en snabb och kostnadseffektiv konfliktlösning samt för att uppnå rättssäkerhet. 

Alla uppgifter om dig behandlas konfidentiellt. Personuppgifterna måste behandlas för att göra det möjligt för Ombudskostnadsnämnden att i enlighet med dess stadgar lämna yttrande i ärendet samt för administration av nämndens verksamhet, till exempel fakturering och bokföring. 

Varifrån inhämtas dina personuppgifter?

Uppgifterna lämnar du i första hand själv men vi behöver också hämta in uppgifter från det försäkringsföretag som är motpart i ärendet. 

Vilka kan få tillgång till dina personuppgifter?

Förutom kansliets personal och SFAB som hanterar ditt ärende under behandlingen på kansliet får det försäkringsföretag som är motpart i ärendet ta del av uppgifterna. Vidare får nämndens ledamöter del av handlingarna i ärendet. 

Uppgifter gällande registrerade i vårt diariesystem kan behöva hanteras vid felsökning, förvaltning etc. Driften av diariesystemet sköts av underleverantörer till Svensk Försäkring. 

Överföring av personuppgifter till tredje land

Vi och våra leverantörer och samarbetspartners behandlar endast dina personuppgifter inom EU/EES-området.

Hur länge sparas dina personuppgifter?

Kansliet behandlar aldrig dina personuppgifter under en längre period än vad som är tillåtet. I Ombudskostnadsnämnden sparar kansliet personuppgifterna under sex månader, räknat från dagen då nämndens yttrande expedierades. 

Hur kan du ta tillvara dina rättigheter?

Gällande lagstiftning ger dig rättigheter för att du ska ha kontroll över den behandling som sker av dina personuppgifter hos en personuppgiftsansvarig. Den personuppgiftsansvarige är ansvarig för att dina uppgifter behandlas på rätt sätt och ska se till att du kan tillvarata dina rättigheter. 

Du har rätt att få tillgång till information om vilka personuppgifter som vi behandlar om dig. Du har även rätt att begära rättelse, radering eller begränsning av dina personuppgifter eller invända mot vår behandling. I de fall behandlingen sker på den rättsliga grunden samtycke har den registrerade alltid rätt att återkalla sitt samtycke och det föreligger även en rätt till dataportabilitet. Det betyder att du har rätt att själv få ut eller få överfört till annan personuppgiftsansvarig, de uppgifter som den registrerade själv har tillhandahållit.

Den som önskar upplysning om vilka personuppgifter som behandlas kan efter skriftlig undertecknad ansökan få sådan information samt begära rättelse av felaktiga uppgifter. 

Kontaktuppgifter för personuppgiftsansvariga m.m.

Är det en uppgift som Svensk Försäkring och Advokatsamfundet ansvarar för kan du kontakta dem enligt följande:

Svensk Försäkring 

Box 24043 

104 50 Stockholm

Sveriges Advokatsamfund

Box 27321

102 54 Stockholm

Om du vill utöva dina rättigheter enligt ovan eller annars vill komma i kontakt med oss med anledning av vår behandling av dina personuppgifter kan du göra detta genom att kontakta kansliet per telefon 08-522 787 20, vardagar 9.00-11.00.

Dataskyddsombud 

Du kontaktar Ombudskostnadsnämndens dataskyddsombud enligt följande: dso@forsakringsnamnder.se

Klagomål

Vill du klaga på hur Svensk Försäkring hanterar dina personuppgifter kan du även vända dig till Integritetsskyddsmyndigheten. Det går bra att e-posta Integritetsskyddsmyndigheten på: imy@imy.se

 

Kontakt med kansliet

Telefon: 08 - 522 787 20

Våra telefontider:

Måndag 09.00-10.00

Tisdag-fredag 09.00-11.00

Sommaren 2024: 

Under vecka 28-31 har kansliet endast telefontid onsdag 09.00 - 11.00.

Adress:

Svensk Försäkrings Nämnder

Box 24067

104 50 STOCKHOLM

Adress för paketleverans:

Svensk Försäkring

Godsmottagningen

Banérgatan 30

115 23 STOCKHOLM

E-post: För att skicka e-post till oss använder du länken Kontakta oss längst ner på sidan.

Personuppgifter

Så här behandlar Ombudskostnadsnämnden dina personuppgifter

Personuppgiftsansvariga för behandlingen av dina personuppgifter i Ombudskostnadsnämnden är Svensk Försäkring, organisationsnummer 802001-1659, och Sveriges Advokatsamfund, organisationsnummer 262000-0675. 

Svensk Försäkrings Nämnder (kansliet), som är en del av Svensk Försäkring Administration AB (SFAB), administrerar Svensk Försäkrings olika prövningsnämnder, bl.a. Ombudskostnadsnämnden. Kansliet behandlar personuppgifter i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning. Reglerna är till för att skydda dig och dina uppgifter. Nedan följer närmare information om kansliets behandling av personuppgifter och hur du tillvaratar dina rättigheter.

Personuppgifter som vi behandlar om dig

För dig som advokat/biträdande jurist på advokatbyrå behandlar vi uppgifter om namn, arbetsplatsadress, telefonnummer, e postadress.

För dig som klient till ombud registrerar vi namn, skadenummer och i förekommande fall uppgifter om hälsa som tidigare förekommit i ärendet hos försäkringsföretaget.

För dig som handläggare på försäkringsföretag behandlar vi uppgifter om namn, arbetsplatsadress och telefonnummer. 

Ändamål och rättslig grund för behandlingen av dina personuppgifter

Kansliet för Ombudskostnadsnämnden behandlar dina personuppgifter för att utföra en uppgift som är nödvändig för ändamål som rör personansvarigs och försäkringsföretagets berättigade intresse mot bakgrund av föreliggande avtal mellan dessa parter, för att möjliggöra en snabb och kostnadseffektiv konfliktlösning samt för att uppnå rättssäkerhet. 

Alla uppgifter om dig behandlas konfidentiellt. Personuppgifterna måste behandlas för att göra det möjligt för Ombudskostnadsnämnden att i enlighet med dess stadgar lämna yttrande i ärendet samt för administration av nämndens verksamhet, till exempel fakturering och bokföring. 

Varifrån inhämtas dina personuppgifter?

Uppgifterna lämnar du i första hand själv men vi behöver också hämta in uppgifter från det försäkringsföretag som är motpart i ärendet. 

Vilka kan få tillgång till dina personuppgifter?

Förutom kansliets personal och SFAB som hanterar ditt ärende under behandlingen på kansliet får det försäkringsföretag som är motpart i ärendet ta del av uppgifterna. Vidare får nämndens ledamöter del av handlingarna i ärendet. 

Uppgifter gällande registrerade i vårt diariesystem kan behöva hanteras vid felsökning, förvaltning etc. Driften av diariesystemet sköts av underleverantörer till Svensk Försäkring. 

Överföring av personuppgifter till tredje land

Vi och våra leverantörer och samarbetspartners behandlar endast dina personuppgifter inom EU/EES-området.

Hur länge sparas dina personuppgifter?

Kansliet behandlar aldrig dina personuppgifter under en längre period än vad som är tillåtet. I Ombudskostnadsnämnden sparar kansliet personuppgifterna under sex månader, räknat från dagen då nämndens yttrande expedierades. 

Hur kan du ta tillvara dina rättigheter?

Gällande lagstiftning ger dig rättigheter för att du ska ha kontroll över den behandling som sker av dina personuppgifter hos en personuppgiftsansvarig. Den personuppgiftsansvarige är ansvarig för att dina uppgifter behandlas på rätt sätt och ska se till att du kan tillvarata dina rättigheter. 

Du har rätt att få tillgång till information om vilka personuppgifter som vi behandlar om dig. Du har även rätt att begära rättelse, radering eller begränsning av dina personuppgifter eller invända mot vår behandling. I de fall behandlingen sker på den rättsliga grunden samtycke har den registrerade alltid rätt att återkalla sitt samtycke och det föreligger även en rätt till dataportabilitet. Det betyder att du har rätt att själv få ut eller få överfört till annan personuppgiftsansvarig, de uppgifter som den registrerade själv har tillhandahållit.

Den som önskar upplysning om vilka personuppgifter som behandlas kan efter skriftlig undertecknad ansökan få sådan information samt begära rättelse av felaktiga uppgifter. 

Kontaktuppgifter för personuppgiftsansvariga m.m.

Är det en uppgift som Svensk Försäkring och Advokatsamfundet ansvarar för kan du kontakta dem enligt följande:

Svensk Försäkring 

Box 24043 

104 50 Stockholm

Sveriges Advokatsamfund

Box 27321

102 54 Stockholm

Om du vill utöva dina rättigheter enligt ovan eller annars vill komma i kontakt med oss med anledning av vår behandling av dina personuppgifter kan du göra detta genom att kontakta kansliet per telefon 08-522 787 20, vardagar 9.00-11.00.

Dataskyddsombud 

Du kontaktar Ombudskostnadsnämndens dataskyddsombud enligt följande: dso@forsakringsnamnder.se

Klagomål

Vill du klaga på hur Svensk Försäkring hanterar dina personuppgifter kan du även vända dig till Integritetsskyddsmyndigheten. Det går bra att e-posta Integritetsskyddsmyndigheten på: imy@imy.se

 

Cookies

En cookie är en textfil som webbplatsen du besöker sparar på din dator. Cookies används på många webbplatser för att ge dig som användare tillgång till olika funktioner.

Webbplatsen använder sig av en så kallad sessionscookie för att skilja mellan olika användare på webbservern. Cookien innehåller ingen personinformation.

När formulärdata skickas skapas en sessionscookie för att indikera att formuläret verkligen skickats.

Vad är en cookie?

En cookie är en liten textfil som webbplatsen du besöker begär att spara på din dator. Det finns två typer av cookies. Den ena typen sparas mellan besöken på webbplatsen, cookien har dock ett utgångsdatum. När utgångsdatumet är passerat så raderas cookien automatiskt när du besöker webbplatsen. Den andra typen av cookies kallas sessionscookies. Denna typ existerar endast under det aktiva besöket på webbplatsen, och försvinner när användaren stänger webbläsaren.

Om du inte vill tillåta cookies på din dator så kan du ställa in detta i din webbläsare.

Mer information om cookies och elektronisk kommunikation finns på Post- och telestyrelsens webbplats.

Kan jag ta bort cookies?

Ja.
Om du vill radera cookies från din webbläsare kan du med enkelhet göra det genom att följa instruktionerna i din webbläsare. För instruktioner om hur du hanterar och raderar cookies, gå till alternativet "Hjälp" i din webbläsare.