Nämnd för alternativ tvistlösning

Nämnden för Rättsskyddsfrågor är sedan den 25 januari 2016 godkänd av Kammarkollegiet och registrerad som en nämnd för alternativ tvistlösning vid konsumenttvister.

Utöver Nämnden för Rättsskyddsfrågor finns det ytterligare nämnder som är godkända och registrerade hos Kammarkollegiet. Läs mer här.

Stadgar

Stadgarna för Nämnden för Rättsskyddsfrågor (fr.o.m. den 1 januari 2016)

Stadgarna i pdf-format

Inledande bestämmelser

1 §

Svensk Försäkring är huvudman för nämnden.     

Nämnden avger rådgivande yttrande rörande tvister inom rättsskyddsförsäkring och trafikförsäkring på sätt som närmare framgår av 3 och 4 §§.

Anslutning till nämnden

2 §

Medlemmar i Svensk Försäkring kan ansluta sig till nämnden genom anmälan till Svensk Försäkrings styrelse.

Styrelsen får medge försäkringsbolag som inte är medlem i Svensk Försäkring anslutning till nämnden.

Mellan Svensk Försäkring och försäkringsbolag som deltar i nämndverksamheten ska avtal träffas om de närmare villkoren för bolagets deltagande i verksamheten.

Verksamhet

3 §

På begäran av försäkrad prövar nämnden omfattningen av rättsskyddsförsäkring och motsvarande del i trafikförsäkring, fråga om ersättningsanspråk inom rättsskyddsförsäkring och motsvarande ersättningsanspråk inom trafikförsäkring. På begäran av försäkrad prövar nämnden även fråga om ombuds lämplighet inom rättsskyddsförsäkring och trafikförsäkring.

4 §

På begäran av ombud prövar nämnden fråga om ombuds arvode och övriga kostnader. Nämnden får, på begäran av ombud, även pröva omfattningen av rättsskyddsförsäkring och motsvarande del i trafikförsäkring, om det behövs för att nämnden ska kunna pröva frågan om ombuds arvode och övriga kostnader.

Ärenden som nämnden inte prövar

5 §

Nämnden prövar inte ärenden:

 • som har prövats av Allmänna reklamationsnämnden,
 • som har prövats av ett annat alternativt tvistlösningsorgan,
 • som kan prövas av Ombudskostnadsnämnden eller
 • som är eller har varit föremål för domstolsprövning (med undantag för frågor enligt 7 §) eller skiljeförfarande.
6 §

Ansökan om prövning i nämnden ska göras senast tolv månader från det att klagomålet lämnades in till försäkringsgivaren.

En ansökan får även prövas efter tolv månader om det föreligger särskilda skäl.

7 §

Nämnden får även avge yttrande på begäran av domstol eller annan myndighet i frågor som rör rättsskyddsförsäkring.

Ledamöter m.m.

8 §

För nämnden ska finnas en ordförande och en eller flera vice ordföranden. Dessa utses av Svensk Försäkrings styrelse.

För övriga i 9 § avsedda ledamöter ska utses ett erforderligt antal personer som kan tjänstgöra i nämnden.

De ledamöter som avses under 9 § punkt 2 ska utses av Konsumentverket respektive Företagarna.

De ledamöter som avses i 9 § punkt 3 utses av Svensk Försäkrings styrelse.

Nämndens ledamöter får inte vara anställda hos försäkringsbolag, med undantag för ledamot som avses i 9 § punkt 3.

Nämndens ledamöter utses för en tid av tre år.

Avgår ledamot under tid för vilken denne utsetts, ska ny ledamot utses för återstående tid.

Arvode till nämndens ledamöter bestäms av Svensk Försäkrings styrelse.

Svensk Försäkring utser en eller flera sekreterare att biträda nämnden och svarar för att nämnden har tillgång till erforderlig kansliorganisation.

Vid förfall för sekreteraren utser ordföranden protokollförare för sammanträdet.

Sammansättning och beslut m.m.

9 §

Nämnden ska vid beslut ha följande sammansättning:

1. en ordförande som är eller har varit ordinarie domare 

2. två ledamöter som:

 • vid konsumenttvister representerar konsumentintresset varvid båda är utsedda av Konsumentverket samt
 • vid övriga tvister representerar de ersättningsberättigades intresse, varav en är utsedd av Konsumentverket och en av Företagarna.

3. två ledamöter med stor erfarenhet av försäkring.

10 §

Ärende av enkel beskaffenhet får, efter ordförandens bestämmande, avgöras av ordföranden och en ledamot som avses i 9 § punkt 2 och en ledamot som avses i 9 § punkt 3. Vid konsumenttvister ska ledamoten enligt 9 § punkt 2 vara representant för konsumentintresset.

Som nämndens beslut gäller den mening som flertalet ledamöter förenar sig om.

Vid lika röstetal gäller som nämndens beslut ordförandens mening.

Ordförande eller vice ordförande får ensam besluta:

 • om avvisning av ärende enligt 13 § och
 • i frågor som rör nämndens behörighet.
11 §

Ledamot som är anställd i anslutet försäkringsbolag får inte delta i behandlingen av ärende som berör det egna bolaget.

I övrigt gäller för nämndens ledamöter samma jäv som enligt 11 och 12 §§ förvaltningslagen (1986:223) stadgas för den som har att handlägga ärende enligt den lagen.

Förfarande m.m.

12 §

Förfarandet i nämnden är skriftligt och genomförs på svenska språket. Ett ärende avgörs på de handlingar parterna gett in till nämnden.

En begäran om prövning hos nämnden ska snarast delges berört försäkringsbolag.

Part ska ges tillfälle att yttra sig över de handlingar som motparten givit in i ärendet.

Parterna ska underrättas så snart ärendet är klart för avgörande, det vill säga när nämnden tagit emot alla handlingar med relevant information rörande ärendet.

Nämnden ska i normalfallet avge ett skriftligt motiverat yttrande inom 90 kalenderdagar från det att ärendet är klart för avgörande.

För mycket komplexa ärenden får nämnden besluta att förlänga perioden på 90 kalenderdagar. Vid en sådan förlängning ska parterna informeras om förlängningen samt om hur lång tid det förväntas ta att avgöra ärendet.

Nämndens protokoll förs av sekreteraren och justeras av ordföranden.

Nämndens yttranden ska snarast möjligt delges parterna. Har skiljaktig mening förekommit ska uppgift härom lämnas.

Om ett försäkringsföretag avviker från nämndens yttrande ska företaget snarast skriftligt meddela detta till nämnden och ange skälen för avvikelsen.

Nämnden ska hålla de till nämnden anslutna försäkrings-företagen informerade om nämndens viktigare yttranden.

Avvisning av ärenden

13 §

Nämnden får avvisa en begäran om prövning om:

1. den försäkrade inte har kontaktat den berörda försäkringsgivaren och försökt lösa frågan direkt med denne,

2. tvisten saknar grund eller inleds av okynne,

3. ärendet inte prövas av nämnden enligt 5 §,

4. den försäkrade har ansökt om prövning i nämnden mer än ett år efter det att klagomålet lämnades in till försäkringsgivaren, eller

5. hanteringen av en sådan tvist skulle på annat sätt allvarligt hindra nämnden från att fungera effektivt.

Avvisningsbeslutet ska vara skriftligt och motiverat.

Om det redan av begäran framgår att ärendet inte kan prövas av nämnden ska ett avvisningsbeslut skickas till båda parter inom tre veckor från det att en begäran om prövning inkom till nämnden.

Redogörelse för och information om verksamheten

14 §

Nämnden ska senast den 1 april varje år lämna en skriftlig redogörelse för föregående kalenderårs verksamhet till Svensk Försäkrings styrelse.

En redogörelse ska även publiceras på Svensk Försäkrings Nämnders hemsida senast den 1 juni varje år.

Redogörelsen som ska publiceras ska i vart fall innehålla uppgift om följande:

 • antalet mottagna ärenden och typ av ärenden
 • andel ärenden som har avvisats och på vilken grund
 • andel ärenden som avbrutits före beslut och, om känt, orsaken till att de avbrutits
 • den genomsnittliga tid det har tagit att lösa ärendena
 • antal ärenden där försäkringsföretag meddelat avvikelse från nämndens yttrande enligt 12 §.
 • Information om eventuella systematiska och betydande problem som ofta uppstår och leder till tvister mellan konsumenter och näringsidkare. Denna information får även åtföljas av en rekommendation om hur sådana problem kan undvikas eller lösas i framtiden för att höja försäkringsföretagens standarder och underlätta utbyte av information och bästa praxis.
 • Information om nämndens eventuella samarbete med andra alternativa tvistlösningsorgan som kan underlätta lösning av gränsöverskridande tvister.

Kostnader

15 §

Kostnaderna för nämndens verksamhet under ett kalenderår fördelas mellan de försäkringsbolag som deltar i verksamheten i förhållande till antalet inkomna ärenden från respektive bolag under kalenderåret.

Ändring av stadgarna

16 §

Ändring av dessa stadgar beslutas av Svensk Försäkrings styrelse.

Anslutna bolag

Nedan följer en lista över de försäkringsbolag som är anslutna till Nämnden för Rättsskyddsfrågor.

Alandia

Berkley Insurance

Dalarnas Försäkringsbolag

DARAG Försäkring (tidigare Ikano Försäkring)

Dina Försäkringar

ERV

Euro Accident Livförsäkring (tidigare Ikano Livförsäkring)

Folksam

Gjensidige Försäkring

HDI Global Specialty (tidigare Inter Hannover) 

ICA Försäkring

If Skadeförsäkring

Länsförsäkringar AB

Länsförsäkringar Bergslagen

Länsförsäkringar Blekinge

Länsförsäkringar Gotland

Länsförsäkringar Gävleborg

Länsförsäkringar Göinge-Kristianstad

Länsförsäkringar Göteborg och Bohus län

Länsförsäkringar Halland

Länsförsäkringar Jämtland

Länsförsäkringar Jönköping

Länsförsäkringar Kalmar

Länsförsäkringar Kronoberg

Länsförsäkringar Norrbotten

Länsförsäkringar Skaraborg

Länsförsäkringar Skåne

Länsförsäkringar Stockholm

Länsförsäkringar Södermanland

Länsförsäkringar Uppsala

Länsförsäkringar Värmland

Länsförsäkringar Västerbotten

Länsförsäkringar Västernorrland

Länsförsäkringar Älvsborg

Länsförsäkringar Östgöta

Moderna Försäkringar

QBE Insurance

Roland Rechtsschutz

Solid

Stockholm Stads brandförsäkringskontor

Tre Kronor Försäkring

Tryg Vesta

Trygg-Hansa

Zurich

Ålands Försäkringar

Verksamhetsberättelse

Nämnden för Rättsskyddsfrågors verksamhetsberättelse innehåller en beskrivning av verksamheten och vad som hänt under det aktuella året.

Informationsblad

Här hittar du vårt informationsblad i pdf-format.

Personuppgifter

Så här behandlar Nämnden för Rättsskyddsfrågor dina personuppgifter

Personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter i Nämnden för Rättsskyddsfrågor är Svensk Försäkring, organisationsnummer 802001-1659. 

Svensk Försäkrings Nämnder (kansliet), som är en del av Svensk Försäkring Administration AB (SFAB), administrerar Svensk Försäkrings olika prövningsnämnder, bl.a. Nämnden för Rättsskyddsfrågor. Kansliet behandlar personuppgifter i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning. Reglerna är till för att skydda dig och dina uppgifter. Nedan följer närmare information om kansliets behandling av personuppgifter och hur du tillvaratar dina rättigheter.

Personuppgifter som vi behandlar om dig

För dig som sökande behandlar vi uppgifter om namn, personnummer, hemadress, telefonnummer, e-postadress, skadenummer. 

För dig som ombud behandlar vi uppgifter om namn, hemadress/arbetsplatsadress, telefonnummer. Om det är en digital hantering behandlar vi även personnummer och e-postadress. I fråga om prövning av ombuds lämplighet behandlas även lämnade referenser.

För dig som referent i ärenden rörande ombuds lämplighet behandlar vi uppgifter om namn, telefonnummer och e-postadress.

För dig som klient till ombud registrerar vi namn och skadenummer (gäller fråga om ombuds lämplighet och arvodestvist).

För dig som handläggare på försäkringsföretag behandlar vi uppgifter om namn, arbetsplatsadress och telefonnummer. Om det är en digital hantering behandlar vi även personnummer och e-postadress.

Ändamål och rättslig grund för behandlingen av dina personuppgifter

Kansliet för Nämnden för Rättsskyddsfrågor behandlar dina personuppgifter för att fullgöra nämndens uppgift enligt lag (2015:671) om alternativ tvistlösning i konsumentförhållanden. Nämnden behandlar ärenden på begäran av försäkringstagare i egenskap av konsument och inom ramen för lag och gällande försäkringsvillkor. Nämnden prövar omfattningen av rättsskyddsförsäkring och motsvarande del i trafikförsäkring, fråga om ersättningsanspråk inom rättsskyddsförsäkring och motsvarande ersättningsanspråk inom trafikförsäkring. På begäran av försäkrad prövar nämnden även fråga om ombuds lämplighet inom rättsskyddsförsäkring och trafikförsäkring. På begäran av ombud prövar nämnden även fråga om ombuds arvode och övriga kostnader.

Alla uppgifter om dig behandlas konfidentiellt. Personuppgifterna måste behandlas för att göra det möjligt för Nämnden för Rättsskyddsfrågor att i enlighet med dess stadgar lämna yttrande i ärendet samt för administration av nämndens verksamhet, till exempel fakturering och bokföring. 

Förekommer känsliga uppgifter?

Kansliet kan behöva behandla känsliga uppgifter som rör hälsa i form av journalhandlingar och intyg i de fall ärendet rör dessa frågor. Behandlingen är då nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse som åvilar den personuppgiftsansvarige.

Varför använder kansliet personnummer?

Kansliet använder personnummer för att säkerställa att rätt person får rätt information i ärendet. Personnummer används även vid identifikation via BankID i det fall sökanden/försäkringsföretaget önskar en digital hantering av ärendet. 

Varifrån inhämtas dina personuppgifter?

Uppgifterna lämnar du i första hand själv men vi behöver också hämta in uppgifter från det försäkringsföretag som är motpart i ärendet.

Vilka kan få tillgång till dina personuppgifter?

Förutom kansliets personal och SFAB som hanterar ditt ärende under behandlingen av ärendet får det försäkringsföretag som är motpart i ärendet ta del av uppgifterna. Vidare får nämndens ledamöter del av handlingarna i ärendet. 

Uppgifter gällande registrerade i vårt diariesystem kan behöva hanteras vid felsökning, förvaltning etc. Driften av diariesystemet sköts av underleverantörer till Svensk Försäkring. 

Överföring av personuppgifter till tredje land

Vi och våra leverantörer och samarbetspartners behandlar endast dina personuppgifter inom EU/EES-området.

Hur länge sparas dina personuppgifter?

Kansliet behandlar aldrig dina personuppgifter under en längre period än vad som är tillåtet enligt tillämplig lag, förordning eller praxis. I Nämnden för Rättsskyddsfrågor sparar kansliet personuppgifterna under sex månader, räknat från dagen då nämndens yttrande expedierades. 

Dina rättigheter

Gällande lagstiftning ger dig rättigheter för att du ska ha kontroll över den behandling som sker av dina personuppgifter hos en personuppgiftsansvarig. Det är den personuppgiftsansvarige som är ansvarig för att dina uppgifter behandlas på rätt sätt och som ska se till att du kan tillvarata dina rättigheter. 

Du har du rätt att få tillgång till information om vilka personuppgifter som vi behandlar om dig. Du har även rätt att begära rättelse, radering eller begränsning av dina personuppgifter eller invända mot vår behandling. I de fall behandlingen sker på den rättsliga grunden samtycke föreligger även en rätt till dataportabilitet. Det betyder att du har rätt att själv få ut eller få överfört till annan personuppgifts¬ansvarig, de uppgifter som den registrerade själv har tillhandahållit.

Den som önskar upplysning om vilka personuppgifter som behandlas kan efter skriftlig undertecknad ansökan få sådan information samt begära rättelse av felaktiga uppgifter. 

Kontaktuppgifter för personuppgiftsansvariga m.m.

Är det en uppgift som Svensk Försäkring ansvarar för kan du kontakta dem enligt följande:

Svensk Försäkring

Box 24043 

104 50 Stockholm

Om du vill utöva dina rättigheter enligt ovan eller annars vill komma i kontakt med oss med anledning av vår behandling av dina personuppgifter kan du göra detta genom att kontakta kansliet per telefon 08-522 787 20, vardagar 9.00-11.00.

Dataskyddsombud 

Du kontaktar Nämnden för Rättsskyddsfrågors dataskyddsombud enligt följande: dso@forsakringsnamnder.se

Klagomål

Vill du klaga på hur Svensk Försäkring hanterar dina personuppgifter kan du även vända dig till Integritetsskyddsmyndigheten. Det går bra att e-posta Integritetsskyddsmyndigheten på: imy@imy.se

Kontakt med kansliet

Telefon: 08 - 522 787 20

Våra telefontider:

Måndag 09.00-10.00

Tisdag-fredag 09.00-11.00

Sommaren 2024: 

Under vecka 28-31 har kansliet endast telefontid onsdag 09.00 - 11.00.

Adress:

Svensk Försäkrings Nämnder

Box 24067

104 50 STOCKHOLM

Adress för paketleverans:

Svensk Försäkring

Godsmottagningen

Banérgatan 30

115 23 STOCKHOLM

E-post: För att skicka e-post till oss använder du länken Kontakta oss längst ner på sidan.

Personuppgifter

Så här behandlar Nämnden för Rättsskyddsfrågor dina personuppgifter

Personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter i Nämnden för Rättsskyddsfrågor är Svensk Försäkring, organisationsnummer 802001-1659. 

Svensk Försäkrings Nämnder (kansliet), som är en del av Svensk Försäkring Administration AB (SFAB), administrerar Svensk Försäkrings olika prövningsnämnder, bl.a. Nämnden för Rättsskyddsfrågor. Kansliet behandlar personuppgifter i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning. Reglerna är till för att skydda dig och dina uppgifter. Nedan följer närmare information om kansliets behandling av personuppgifter och hur du tillvaratar dina rättigheter.

Personuppgifter som vi behandlar om dig

För dig som sökande behandlar vi uppgifter om namn, personnummer, hemadress, telefonnummer, e-postadress, skadenummer. 

För dig som ombud behandlar vi uppgifter om namn, hemadress/arbetsplatsadress, telefonnummer. Om det är en digital hantering behandlar vi även personnummer och e-postadress. I fråga om prövning av ombuds lämplighet behandlas även lämnade referenser.

För dig som referent i ärenden rörande ombuds lämplighet behandlar vi uppgifter om namn, telefonnummer och e-postadress.

För dig som klient till ombud registrerar vi namn och skadenummer (gäller fråga om ombuds lämplighet och arvodestvist).

För dig som handläggare på försäkringsföretag behandlar vi uppgifter om namn, arbetsplatsadress och telefonnummer. Om det är en digital hantering behandlar vi även personnummer och e-postadress.

Ändamål och rättslig grund för behandlingen av dina personuppgifter

Kansliet för Nämnden för Rättsskyddsfrågor behandlar dina personuppgifter för att fullgöra nämndens uppgift enligt lag (2015:671) om alternativ tvistlösning i konsumentförhållanden. Nämnden behandlar ärenden på begäran av försäkringstagare i egenskap av konsument och inom ramen för lag och gällande försäkringsvillkor. Nämnden prövar omfattningen av rättsskyddsförsäkring och motsvarande del i trafikförsäkring, fråga om ersättningsanspråk inom rättsskyddsförsäkring och motsvarande ersättningsanspråk inom trafikförsäkring. På begäran av försäkrad prövar nämnden även fråga om ombuds lämplighet inom rättsskyddsförsäkring och trafikförsäkring. På begäran av ombud prövar nämnden även fråga om ombuds arvode och övriga kostnader.

Alla uppgifter om dig behandlas konfidentiellt. Personuppgifterna måste behandlas för att göra det möjligt för Nämnden för Rättsskyddsfrågor att i enlighet med dess stadgar lämna yttrande i ärendet samt för administration av nämndens verksamhet, till exempel fakturering och bokföring. 

Förekommer känsliga uppgifter?

Kansliet kan behöva behandla känsliga uppgifter som rör hälsa i form av journalhandlingar och intyg i de fall ärendet rör dessa frågor. Behandlingen är då nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse som åvilar den personuppgiftsansvarige.

Varför använder kansliet personnummer?

Kansliet använder personnummer för att säkerställa att rätt person får rätt information i ärendet. Personnummer används även vid identifikation via BankID i det fall sökanden/försäkringsföretaget önskar en digital hantering av ärendet. 

Varifrån inhämtas dina personuppgifter?

Uppgifterna lämnar du i första hand själv men vi behöver också hämta in uppgifter från det försäkringsföretag som är motpart i ärendet.

Vilka kan få tillgång till dina personuppgifter?

Förutom kansliets personal och SFAB som hanterar ditt ärende under behandlingen av ärendet får det försäkringsföretag som är motpart i ärendet ta del av uppgifterna. Vidare får nämndens ledamöter del av handlingarna i ärendet. 

Uppgifter gällande registrerade i vårt diariesystem kan behöva hanteras vid felsökning, förvaltning etc. Driften av diariesystemet sköts av underleverantörer till Svensk Försäkring. 

Överföring av personuppgifter till tredje land

Vi och våra leverantörer och samarbetspartners behandlar endast dina personuppgifter inom EU/EES-området.

Hur länge sparas dina personuppgifter?

Kansliet behandlar aldrig dina personuppgifter under en längre period än vad som är tillåtet enligt tillämplig lag, förordning eller praxis. I Nämnden för Rättsskyddsfrågor sparar kansliet personuppgifterna under sex månader, räknat från dagen då nämndens yttrande expedierades. 

Dina rättigheter

Gällande lagstiftning ger dig rättigheter för att du ska ha kontroll över den behandling som sker av dina personuppgifter hos en personuppgiftsansvarig. Det är den personuppgiftsansvarige som är ansvarig för att dina uppgifter behandlas på rätt sätt och som ska se till att du kan tillvarata dina rättigheter. 

Du har du rätt att få tillgång till information om vilka personuppgifter som vi behandlar om dig. Du har även rätt att begära rättelse, radering eller begränsning av dina personuppgifter eller invända mot vår behandling. I de fall behandlingen sker på den rättsliga grunden samtycke föreligger även en rätt till dataportabilitet. Det betyder att du har rätt att själv få ut eller få överfört till annan personuppgifts¬ansvarig, de uppgifter som den registrerade själv har tillhandahållit.

Den som önskar upplysning om vilka personuppgifter som behandlas kan efter skriftlig undertecknad ansökan få sådan information samt begära rättelse av felaktiga uppgifter. 

Kontaktuppgifter för personuppgiftsansvariga m.m.

Är det en uppgift som Svensk Försäkring ansvarar för kan du kontakta dem enligt följande:

Svensk Försäkring

Box 24043 

104 50 Stockholm

Om du vill utöva dina rättigheter enligt ovan eller annars vill komma i kontakt med oss med anledning av vår behandling av dina personuppgifter kan du göra detta genom att kontakta kansliet per telefon 08-522 787 20, vardagar 9.00-11.00.

Dataskyddsombud 

Du kontaktar Nämnden för Rättsskyddsfrågors dataskyddsombud enligt följande: dso@forsakringsnamnder.se

Klagomål

Vill du klaga på hur Svensk Försäkring hanterar dina personuppgifter kan du även vända dig till Integritetsskyddsmyndigheten. Det går bra att e-posta Integritetsskyddsmyndigheten på: imy@imy.se

Cookies

En cookie är en textfil som webbplatsen du besöker sparar på din dator. Cookies används på många webbplatser för att ge dig som användare tillgång till olika funktioner.

Webbplatsen använder sig av en så kallad sessionscookie för att skilja mellan olika användare på webbservern. Cookien innehåller ingen personinformation.

När formulärdata skickas skapas en sessionscookie för att indikera att formuläret verkligen skickats.

Vad är en cookie?

En cookie är en liten textfil som webbplatsen du besöker begär att spara på din dator. Det finns två typer av cookies. Den ena typen sparas mellan besöken på webbplatsen, cookien har dock ett utgångsdatum. När utgångsdatumet är passerat så raderas cookien automatiskt när du besöker webbplatsen. Den andra typen av cookies kallas sessionscookies. Denna typ existerar endast under det aktiva besöket på webbplatsen, och försvinner när användaren stänger webbläsaren.

Om du inte vill tillåta cookies på din dator så kan du ställa in detta i din webbläsare.

Mer information om cookies och elektronisk kommunikation finns på Post- och telestyrelsens webbplats.

Kan jag ta bort cookies?

Ja.
Om du vill radera cookies från din webbläsare kan du med enkelhet göra det genom att följa instruktionerna i din webbläsare. För instruktioner om hur du hanterar och raderar cookies, gå till alternativet "Hjälp" i din webbläsare.