Om Skattenämnden

Svenska Livförsäkringsbolags Skattenämnd avger yttrande på begäran av försäkringstagare, efter tillstyrkan av försäkringsgivaren, i ärenden rörande återköp av pensionsförsäkring tecknad före 1976 samt sådana kapitalför­säkringar som inte berättigar till omedelbart återköp.

Stadgar

Stadgar för Svenska Livförsäkringsbolags Skattenämnd

Stadgarna i pdf-format

Stadgarna är antagna av styrelsen för Sveriges Försäkringsförbund den 17 mars 2006 att tillämpas från och med den 1 april 2006. Ändrade vid styrelsens sammanträde den 2 juni 2010. Senast ändrade vid styrelsens samman­träde den 8 juni 2011, att tillämpas från och med den 8 juni 2011.

Inledande bestämmelser

1 §

Huvudman för nämnden är Svensk Försäkring.

2 §

Nämnden är ett gemensamt organ för de till Svensk Försäkring anslutna bolag som bedriver försäkringsrörelse avseende personförsäkring. Även andra försäkringsbolag som bedriver personförsäkrings­verksamhet kan efter medgivande av Svensk Försäkrings styrelse ansluta sig till nämndens verksamhet.

Anslutet bolag kan frånträda sin anslutning vid kalenderårs slut. Uppsägning ska ske till styrelsen för Svensk Försäkring minst tre månader före kalenderårets utgång.

Verksamhet

3 §

Nämndens uppgift är att vara beslutande organ beträffande frågor som avser återköp av försäkring.

4 §

Nämnden avger yttrande på begäran av försäkringstagare, efter tillstyrkan av försäkringsgivaren, i ärenden rörande återköp av pensionsförsäkring tecknad före 1976 samt sådana kapitalför­säkringar som inte berättigar till omedelbart återköp.

Nämnden äger rätt att avvisa en begäran om yttrande för det fall det bedöms att ärendet inte kan inrymmas inom nämndens verksamhets­område. Vidare äger nämnden avvisa en begäran om yttrande för det fall sökanden har förelagts att komplettera sin begäran med erforderlig utredning men inte efterkommit denna begäran.

Nämnden har rätt att debitera en avgift som bestäms med hänsyn till omständigheterna i det enskilda fallet.

Ledamöter

5 §

Nämnden ska bestå av tre till fem beslutande ledamöter med mångårig erfarenhet av de frågor som faller inom nämndens verksamhetsområde.

6 §

Nämndens ledamöter utses, sedan nämnden har beretts tillfälle att yttra sig, av Svensk Försäkrings styrelse för en tid av ett år. Av nämndens ledamöter ska en vara ordförande. Nämnden utser inom sig ordförande och sekreterare.

Avgår ledamot under tid för vilken han utsetts skall ny sådan utses för återstående tid. Vid långvarigt förfall för ledamot äger Svensk Försäkrings styrelse utse ersättare för denne.

Sammansättning och beslut m.m.

7 §

Nämnden är beslutför när minst tre ledamöter är närvarande.

Som nämndens mening gäller den mening varom flertalet ledamöter förenar sig. Vid lika röstetal gäller som nämndens mening den mening ordföranden biträder.

Efter nämndens beslut om delegation äger ordföranden i ärenden av enkel beskaffenhet fatta slutligt beslut. Sådant beslut skall anmälas vid nämndens nästkommande sammanträde.

8 §

Vid nämndens sammanträden skall protokoll föras.

Protokollet skall uppta:

1.     Tid och ställe för samman­trädet.

2.     Närvarande ledamöter.

3.     Kort redogörelse för behandlade ärenden.

4.     Nämndens yttrande, om detta inte uppsätts särskilt.

5.     De beslut som skall anmälas enligt § 9.

Protokollet, innefattande nämndens yttrande om detta inte meddelats tidigare, skall upprättas inom en månad efter sammanträdet.

Protokollet förs av sekreteraren och justeras av ordföranden.

Redogörelse för verksamheten

9 §

Nämnden ska senast den 1 april varje år lämna en skriftlig redogörelse för föregående kalenderårs verksamhet till Svensk Försäkrings styrelse.

Kostnader

10 §

Kostnaderna för nämndens verksamhet under ett kalenderår fördelas mellan de försäkringsföretag som deltar i verksamheten i förhållande till antalet inkomna ärenden från respektive företag under kalenderåret.

Ändring av stadgar

11 §

Ändring av stadgarna beslutas av Svensk Försäkrings styrelse.

Verksamhetsberättelse

Skattenämndens verksamhetsberättelse innehåller en beskrivning av verksamheten och vad som hänt under det aktuella året.

Personuppgifter

Så här behandlar Skattenämnden dina personuppgifter

Informationsblad i pdf-format

Personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter i Skattenämnden är Svensk Försäkring, organisationsnummer 802001-1659. 

Svensk Försäkrings Nämnder (kansliet), som är en del av Svensk Försäkring Administration AB (SFAB), administrerar Svensk Försäkrings olika prövningsnämnder, bl.a. Skattenämnden. Kansliet behandlar personuppgifter i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning. Reglerna är till för att skydda dig och dina uppgifter. Nedan följer närmare information om kansliets behandling av personuppgifter och hur du tillvaratar dina rättigheter.

Personuppgifter som vi behandlar om dig

För dig som sökande behandlar vi uppgifter om namn, hemadress och i förekommande fall uppgifter om ekonomiska förhållanden.

För dig som ombud till sökande behandlar vi uppgifter om namn, hemadress/arbetsplatsadress, telefonnummer. 

För dig som handläggare på försäkringsföretag behandlar vi uppgifter om namn, arbetsplatsadress och telefonnummer. 

Ändamål och rättslig grund för behandlingen av dina personuppgifter

Kansliet för Skattenämnden behandlar dina personuppgifter för att utföra en uppgift som är nödvändig för ändamål som rör personansvarigs och försäkringsföretagets berättigade intresse för att möjliggöra en snabb och kostnadseffektiv konfliktlösning samt verka för en korrekt skadereglering för att uppnå rättssäkerhet. Nämnden avger yttrande på begäran av försäkringstagare, efter tillstyrkan av försäkringsgivaren, i ärenden rörande återköp av pensionsförsäkring tecknad före 1976 samt sådana kapitalför­säkringar som inte berättigar till omedelbart återköp.

Alla uppgifter om dig behandlas konfidentiellt. Personuppgifterna måste behandlas för att göra det möjligt för Skatterättsnämnden att i enlighet med dess stadgar lämna yttrande i ärendet samt för administration av nämndens verksamhet, till exempel fakturering och bokföring.

Varifrån inhämtas dina personuppgifter?

Uppgifterna inkommer från det försäkringsföretag som är motpart i ärendet.

Vilka kan få tillgång till dina personuppgifter?

Förutom kansliets personal och SFAB som hanterar ditt ärende under behandlingen på kansliet får det försäkringsföretag som är motpart i ärendet ta del av uppgifterna. Vidare får nämndens ledamöter samt medicinska rådgivare del av handlingarna i ärendet. 

Uppgifter gällande registrerade i vårt diariesystem kan behöva hanteras vid felsökning, förvaltning etc. Driften av diariesystemet sköts av underleverantörer till Svensk Försäkring. 

Överföring av personuppgifter till tredje land

Vi och våra leverantörer och samarbetspartners behandlar endast dina personuppgifter inom EU/EES-området.

Hur länge sparas dina personuppgifter?

Kansliet behandlar aldrig dina personuppgifter under en längre period än vad som är tillåtet. I Skattenämnden sparar kansliet personuppgifterna under sex månader, räknat från dagen då nämndens yttrande expedierades.

Hur kan du ta tillvara dina rättigheter?

Gällande lagstiftning ger dig rättigheter för att du ska ha kontroll över den behandling som sker av dina personuppgifter hos en personuppgiftsansvarig. Den personuppgiftsansvarige är ansvarig för att dina uppgifter behandlas på rätt sätt och ska se till att du kan tillvarata dina rättigheter. 

Du har rätt att få tillgång till information om vilka personuppgifter som vi behandlar om dig. Du har även rätt att begära rättelse, radering eller begränsning av dina personuppgifter eller invända mot vår behandling. I de fall behandlingen sker på den rättsliga grunden samtycke har den registrerade alltid rätt att återkalla sitt samtycke och det föreligger även en rätt till dataportabilitet. Det betyder att du har rätt att själv få ut eller få överfört till annan personuppgiftsansvarig, de uppgifter som den registrerade själv har tillhandahållit.

Den som önskar upplysning om vilka personuppgifter som behandlas kan efter skriftlig undertecknad ansökan få sådan information samt begära rättelse av felaktiga uppgifter. 

Kontaktuppgifter för personuppgiftsansvariga m.m.

Är det en uppgift som Svensk Försäkring ansvarar för kan du kontakta dem enligt följande:

Svensk Försäkring

Box 24043 

104 50 Stockholm

Om du vill utöva dina rättigheter enligt ovan eller annars vill komma i kontakt med oss med anledning av vår behandling av dina personuppgifter kan du göra detta genom att kontakta kansliet per telefon  08-522 787 20, vardagar 9.00-11.00.

Dataskyddsombud 

Du kontaktar Skattenämndens dataskyddsombud enligt följande: dso@forsakringsnamnder.se

Klagomål

Vill du klaga på hur Svensk Försäkring hanterar dina personuppgifter kan du även vända dig till Integritetsskyddsmyndigheten. Det går bra att e-posta Integritetsskyddsmyndigheten på: imy@imy.se

 

Kontakt med kansliet

Telefon: 08 - 522 787 20

Våra telefontider:

Måndag 09.00-10.00

Tisdag-fredag 09.00-11.00

Sommaren 2024: 

Under vecka 28-31 har kansliet endast telefontid onsdag 09.00 - 11.00.

Adress:

Svensk Försäkrings Nämnder

Box 24067

104 50 STOCKHOLM

Adress för paketleverans:

Svensk Försäkring

Godsmottagningen

Banérgatan 30

115 23 STOCKHOLM

E-post: För att skicka e-post till oss använder du länken Kontakta oss längst ner på sidan.